Utbildning

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Bild för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018
 • 330 hp
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i årskurs 7–9 eller gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap. Dina intressen styr valet av ämnen som du utbildar dig inom och kommer att undervisa i. Med dig får du färdigheter i att leda en klass, att lära ut och kunna skapa en meningsfull undervisning.

Om programmet

Ämneslärarprogrammet omfattar 300–330 högskolepoäng (hp), beroende på vilka ämnen du vill undervisa i. Det motsvarar 5–5,5 års studier. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beroende på vilka ämnen du har i din examen finns även möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7–9.

Programmet omfattar följande områden:

 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
 • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.
I fokus för utbildningen står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du utifrån de kunskaper du har hämtat in ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intressen och behov ska du planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt läroplanens riktlinjer.

Du startar dina studier med att läsa det ena av dina två ämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Sammanlagt omfattar ämnesstudierna 210-240 hp fördelade på ett huvudämne om 120 hp och ett andraämne om minst 90 hp. Du formar din utbildning genom att välja mellan ett flertal ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora. Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av hög kvalitet. Under din utbildning möter du lärare som brinner för sitt ämne. I ämnesstudierna ingår också hur ämnet kan läras ut. Du får verktyg som hjälper dig med hur du kan organisera och strukturera innehållet i din undervisning.

Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik – förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap. Utbildningen är forskningsanknuten. Genom mötet med forskningen får du förståelse för och övning i att se samband mellan didaktikens teori och praktik.

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola testar du dina kunskaper och får möjlighet till att planera och genomföra egna lektioner. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Under din VFU utvecklar du din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kolleger med olika bakgrund och erfarenheter. Sammanlagt kommer din VFU att omfatta 30 hp, fördelade på tre tillfällen under utbildningen. Under den tiden bygger du upp din egen didaktiska verktygslåda.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Inriktningar

 • Arabiska (modersmål)

  En allt större del av befolkningen i Sverige har sin bakgrund i andra kulturer och har arabiska som modersmål. Deras kompetens måste tas tillvara av samhället och det är också viktigt att de ges möjlighet att utveckla sitt eget språk. För att det ska vara möjligt måste det finnas en kompetens i skolan att undervisa i arabiska med utbildade lärare och undervisning av hög kvalitet.

  Uppsala universitet erbjuder en modern utbildning i arabiska, av hög kvalitet och på vetenskaplig grund. Vi har en lång tradition inom ämnet, och Uppsala universitet är det enda universitetet i Sverige som fått rätt att utfärda lärarexamen i arabiska.

  Utbildningen till modersmålslärare i arabiska ger dig teoretisk förståelse för språket, inklusive termer för att beskriva det. Du får också bra redskap för att lära ut ämnet i skolan.

  Ämnesstudierna i arabiska sker inom ramen för ämneslärarprogrammet. Under utbildningen kommer du alternerande att läsa vid Institutionen för lingvistik och filologi och vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Efter de inledande grundterminerna i ämnet ges utbildningen gradvis en alltmer didaktisk karaktär med kurser i ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 • Biologi

  Ämnet biologi spänner över ett stort och expansivt område; från de minsta biomolekylerna upp till jordens alla ekosystem. Lärarutbildningen i biologi i Uppsala har som målsättning att utbilda lärare som kan förklara aktuell biologi från alla ämnets delområden. Satsar du på en lärarutbildning inom biologi, naturorienterande ämnen (NO) eller naturkunskap kommer du att bli mycket eftertraktad på arbetsmarknaden!

  När du läser biologi i Uppsala får du en unik kombination av högkvalitativa lärare som ett stort universitet kan erbjuda och en studiemiljö där du blir sedd som en individ. Ett bevis för detta är att studenterna ger Uppsala universitet högst betyg av alla lärosäten i Europa inom ämnet biologi, enligt den senaste CHE-rankingen (Center for higher education development). Allt detta återspeglar det systematiska arbete som Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) gör för att både åstadkomma en hög kvalitet i undervisningen men också stöd och service till våra studenter. Alla lärare är också aktiva forskare och kan ge våra studenter en inblick i det senaste inom forskningen och hur det kan användas i praktiska tillämpningar på en nivå anpassad efter målgruppen.

  Om undervisningen i biologi
  Som lärarstudent i biologi får du gedigna ämneskunskaper, men också redskapen att använda dessa i ditt kommande arbetsliv. Det innebär till exempel laborativ och undersökande undervisning både inomhus och utomhus. Vi lägger stor vikt vid detta eftersom de som utbildas till lärare i Uppsala får den nödvändiga och tillräckliga träningen för att självständigt kunna hitta på nya passande laborationer och övningar. Dessutom ingår naturligtvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU), och ämnesdidaktik som en väsentlig del av utbildningen.

  De ämnesteoretiska studierna, främst i början av utbildningen, blandas med ämnesdidaktik som är direkt kopplade till den ämnesteori som behandlas just nu! Vi tycker det är viktigt att du redan under studietiden får känna dig som en naturvetenskaplig lärare och bjuder in skolklasser som du får undervisa laborativt. Institutionen för biologisk grundutbildning har ett utvecklat samarbete med de kommunala lärarutbildarna på skolorna, vilket har utmynnat i ett unikt samarbete mellan oss och skolan. Institutionen har disputerade lärare som jobbar halvtid på gymnasiet och halvtid på universitetet, vilket ger en naturlig koppling mellan ämne och lärarroll.

 • Engelska

  Engelska är ett av skolans kärnämnen och det är också ett språk som sedan andra världskriget bara ökat i betydelse i Sverige liksom i världen i övrigt. Engelska används ofta som ett gemensamt språk för människor som har olika modersmål. Det är det språk som används i många internationella sammanhang såsom politik, vetenskap, underhållning och sport. I tidig ålder förstår de flesta svenska barn att det är viktigt att lära sig att behärska engelska väl, oavsett vad man kommer att jobba med i framtiden. Dessutom domineras tonåringarnas underhållningsutbud av engelskspråkig musik, film och TV, vilket är en drivkraft och sporre för att lära sig. Därmed kan det vara mycket stimulerande att arbeta som engelsklärare.

  Uppsala universitet är ett av de två universitet i Sverige som har en engelsk institution, och inte en där engelska är hopslaget med andra språk eller allmän humaniora. Institutionen har mycket kvalificerade lärare i muntlig och skriftlig språkfärdighet och litteratur (med Sveriges enda professor i amerikansk litteratur). Engelska institutionen har också blivit framröstad som "Årets institution" och flera lärare har fått Pedagogiska priset, som delas ut till sex lärare på hela Uppsala universitet en gång per år. Under de terminer som du läser engelska får du lära dig om såväl språkfärdighet (tal och skrift) samt kunskaper i engelskspråkiga länders kultur och samhälle, samt i språkvetenskap och litteratur.

  All undervisning och all kurslitteratur är på engelska. Detta gör att du får träning i att både läsa och skriva engelska, såväl som i att tala.

  Om undervisningen i engelska
  Redan från början har dina studier till ämneslärare i engelska en tydlig inriktning mot att undervisa i engelska. Under andra terminen ges en kurs i samhällskunskap som riktar in sig på att aktivera eleverna i klassrummet genom att använda Internet som källa. Under tredje terminen kommer du även att ha en kurs förlagd utomlands.

  En viss del av undervisningen sker i föreläsningsform, med upp till 100 studenter, men den största delen är i seminarieform, det vill säga i grupper om ca 15 studenter. Där har du också goda möjligheter att öva din talade engelska.  Våra medarbetare rekryteras internationellt och du kommer att få möta lärare från flera olika nationaliteter i klassrummet.

  Tentorna är antingen salstentor, hemtentor eller i så kallad ’portfolio’-form, det vill säga de uppgifter du gjort under terminen samlas för att vara till hjälp när du senare går ut och undervisar.

 • Franska

  Den första terminens språkstudier i franska är huvudsakligen inriktad på övning i språkfärdighet och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av franska. Målet är att uppnå god förståelse av fransk normalprosa, skönlitterära texter och talspråk, samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på franska.

  Under andra terminen franska fördjupas din muntliga och skriftliga språkfärdighet. Du får fördjupade kunskaper om det franska språket och den franskspråkiga litteraturen. Under den andra terminen kopplas också ämnesstudierna till lärarrollen, dels genom en delkurs i ämnesdidaktik vid Institutionen för moderna språk, dels genom en utlandsförlagd delkurs om fyra veckor som är förlagd vid Centre de linguistique appliquée vid Universitetet i Besançon i Frankrike. Där erbjuds kurser som behandlar olika aspekter av undervisningen i franska som främmande språk. Dessutom ingår skolbesök och utflykter i staden och dess omgivningar. Under vistelsen i Besançon bor studenterna i familj, vilket ger ytterligare tillfällen att praktisera språket och samtidigt lära känna det franska samhället. Dessa två delkurser förbereder för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ämnet under senare del av utbildningen.

  Den tredje och fjärde terminen (det sistnämnda gäller dig som har franska som huvudämne) innebär en fördjupning i språk- eller litteraturvetenskap samtidigt som färdigheten i det formella registret övas. Studierna innebär även ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats där alla färdigheterna sätts på prov.

 • Fysik och matematik

  Fysiken sträcker sig från de minsta elementarpartiklarna till hela vårt oändliga universum. Begrepp och modeller från fysiken hjälper oss förstå, förklara och förutsäga hur världen omkring oss fungerar. Kunskap i fysik är också av stor betydelse för många viktiga samhällsfrågor som exempelvis energiförsörjning och klimatförändringar.

  Om du läser till lärare i fysik vid Uppsala universitet får du en bred grund inom fysikens centrala områden. Under utbildningens senare del kan du fördjupa dig inom fysikens olika områden efter ditt eget intresse med nära koppling till den senaste fysikforskningen. Vid institutionen för fysik och astronomi på Uppsala universitet finns också en av Sveriges starkaste miljöer för universitetspedagogisk utveckling. De flesta kurserna du läser ingår även i andra utbildningsprogram, men vissa kurser är skräddarsydda för blivande lärare.

  Om undervisningen i fysik och matematik
  Undervisningen ges främst i form av föreläsningar, räkneövningar, lektioner och laborationsövningar. Examinationen sker främst genom skriftliga prov samt olika typer av inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter.

 • Geografi

  Geografi – världens ämne
  Varför flyttar allt fler till storstäder? Kan man fortfarande tala om I-länder och U-länder? Är klimatförändringar ett hot mot mänskligheten? Varför lyssnar vi så lite på kinesisk popmusik? Hur ska vi klara energiförsörjningen i framtiden? Hur många människor kan vi bli på jorden? Varför regnar det inte i Sahara? Hur sprids språk?

  Geografi är ämnet som förenar naturvetenskap och samhällsvetenskap och ger ett helhetsperspektiv på frågor om hur och varför vår omvärld förändras. Studierna i ämnet geografi syftar till att ge dig en bred bild av jorden som människans livsrum, hur människan disponerar jordens resurser och att diskutera miljöfrågor och hållbar utveckling.

  Uppsala universitet har en lång geografisk tradition, ända från Rudbeck, Linné och Celsius fram till dagens geografiforskning och garanterar en hög kvalité.

  Målet med ämnesstudierna är att du skall utveckla kunskaper som gör dig väl förberedd för lärararbetet.

  Om undervisningen i geografi
  Undervisningen i geografi består av traditionella inslag som du möter i många andra ämnen vid universitetet, det vill säga föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning och laborationer. Studier i geografi innebär dessutom att man är ute en hel del i fält. Nämnda undervisningsformer kompletteras därför med exkursioner, fältkurser och fältövningar.

 • Historia

  Du som studerar historia lär dig inte endast om gångna tider utan ökar också din förståelse för nutiden. Historia som skolämne är därför ett viktigt men också ett roligt ämne att undervisa i. Som historielärare i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasiet ska du givetvis undervisa om den historiska utvecklingen. Ämnet ger dig också goda möjligheter att träna dina elever i olika färdigheter som läs- och skrivträning, kritiskt tänkande, informationssökning, eller att arbeta med värdegrundsfrågor. Historieämnet har också stor potential för att undervisa med olika metoder som till exempel att använda film och skönlitteratur, fördjupande temaarbeten eller exkursioner och museibesök.

  Historiska institutionen vid Uppsala universitet är en av landets största institutioner inom sitt ämnesområde. Du kommer att studera i en gedigen universitetsmiljö där det finns stor pedagogisk och vetenskaplig kompetens. Institutionen ger många olika kurser och fortbildningar från grundnivå upp till forskarnivå, vilket stärker lärarutbildningen då institutionens samlade kompetens kommer dig som lärarstudent till godo.

  Om undervisningen i historia
  Du läser stora delar av din utbildning tillsammans med övriga studenter. Det är en pedagogisk fördel, eftersom det ger en bredare och bättre historisk kunskapsbas än om lärarstudenterna skulle undervisas för sig av särskilda lärare.

  Lärarutbildningen i historia har också en tydlig yrkesinriktning. Förutom kurserna i historia finns särskilda seminarier och övningar som förbereder lärarstudenterna på egen undervisning och alla lärarstudenter läser minst en kurs i historiedidaktik.

  Historiska institutionen samarbetar med yrkesverksamma lärare som medverkar i utformningen av kurserna, i undervisningen och i examinationen. En del av utbildningen äger rum på skolor där studenterna under handledning får öva sig på att undervisa, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 • Kemi

  Studier i ämnet kemi
  Kemi är ett ämne som väcker nyfikenhet. Molekyler finns överallt, i oss själva, i naturen och i alla saker som människan uppfunnit. Kemi är lösningen för ökad livskvalitet men även för hållbar utveckling vilket gör det särskilt viktigt att fler unga inspireras till att läsa vidare inom ämnet. Lärarutbildningen i kemi i Uppsala har som mål att utbilda lärare som kan förklara kemi på ett begripligt och intresseväckande sätt. På arbetsmarknaden råder det stor brist på kemilärare.

  Om undervisningen i kemi
  Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Teori och experiment går hand i hand genom hela utbildningen och stor vikt läggs vid att lära dig arbeta på ett vetenskapligt sätt. Som en del i din utbildning ger vi dig också kommunikationsträning där övningar i både tal och skrift ingår i kurserna. Examinationen sker främst genom skriftliga prov samt olika typer av inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter.

 • Matematik

  Matematik är vetenskapens språk och ett ovärderligt verktyg som hjälper oss att förstå vår verklighet. Tack vare matematiken kan vi till exempel tänka oss uppkomsten av universum och förstå hur fiskar gör när de rör sig i stim. Vi har dessutom matematiken att tacka för de flesta tekniska uppfinningar, som mobiltelefoner, datorer och flygplan. Utan matematiken skulle både vetenskapens och teknikens utveckling stanna av. Därför är det viktigt att vi har matematiklärare som är duktiga på att väcka elevers entusiasm för matematikämnet.

  Som lärarstudent läser du dels matematikkurser som är skräddarsydda för blivande lärare, dels rena matematikkurser som även finns på andra program. I de särskilda lärarkurserna kommer du att ta del av undervisning som fokuserar på förståelse och upptäckarglädje, snarare än på formler och rutinräknande.

  Om undervisningen i matematik
  Undervisningen sker dels i stora föreläsningar där läraren går igenom och förklarar teori, dels i lektioner där du löser övningsuppgifter och får tillfälle till diskussion och frågor. Det är vanligt med inlämningsuppgifter, oftast frivilliga som ger bonus till tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma på enstaka kurser.

  Du kommer dessutom att ha VFU (verksamhetsförlagd utbildning), på en skola där du tränar och utvecklar dina färdigheter som lärare och omsätter dina ämneskunskaper i egen undervisning.

 • Naturkunskap

  Naturkunskap ska ge dig grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, samt hur man kan väva ihop dem och göra det spännande för olika elevgrupper. Du kommer som naturkunskapslärare att jobba med en väldigt blandad elevgrupp. Vi vill att du ska använda ”verkligheten” i din undervisning. Naturvetenskap är upplevelser! Vi lägger därför stor vikt vid praktiska moment i undervisningen, samt att vi bjuder in skolklasser som du får undervisa i bland annat labbet, i växthuset och ute i naturen.

  Naturkunskapsämnet består av kurser i biologi, kemi, samt ämnesövergripande naturkunskap.

  Om undervisningen i naturkunskap
  Undervisningen sker i samarbete mellan Uppsala universitets institutioner för biologisk grundutbildning (IBG), kemi, fysik och geovetenskaper och samordnas av IBG.

 • Religionskunskap

  Om ämnet religion
  Religion är något som berör allt ifrån världspolitiken och samhällslivet till individers privata sökande efter lycka och mening. Religion handlar om värderingar och attityder och är för många en nyckel till identitet. Utan kunskaper om religion blir inte bara historiska skeenden och dagspolitiska händelser utan också sociala beteenden och kulturella uttryck ofta obegripliga. Därför är det viktigt att vi har lärare som kan förklara och argumentera kring olika åsikter och företeelser som rör religioner och livsåskådningar.

  Om du läser till lärare i religionskunskap vid Uppsala universitet får du ta del av det allra senaste inom forskningen och du har större möjlighet att själv välja inriktning på dina studier än på något annat lärosäte. Som lärarstudent läser du huvudsakligen kurser som även ingår i kandidatprogrammet i religionsvetenskap, men också kurser som är skräddarsydda för blivande lärare.

 • Samhällskunskap

  Om ämnet samhällskunskap
  Studier i samhällskunskap ger dig insikter i allmänna samhällsförhållanden med växelspelet mellan sociala gruppers handlingar, statsskicket och politiken i Sverige och andra länder samt internationella relationer. Undervisningen berör frågor om makt, demokrati och jämställdhet. Ett särskilt avsnitt handlar om lag och rätt och sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid arbete i skolan.

  När du studerar samhällskunskap får du även grundläggande kunskaper i ekonomisk teori, så att du kan förstå och förklara aktuella problem och utvecklingstendenser. Du kommer även att få en översikt över kulturgeografins utveckling och nuvarande inriktning. Här tar vi upp grundläggande begrepp som resursfrågor, miljöfrågor, natur- och kulturlandskapet, befolkningsutveckling och regional utveckling.

  De två första terminerna inom blockämnet samhällskunskap består av delkurserna Statskunskap: Politik i Sverige och andra länder, Sociologi: Introduktionskurs, metod och analys, Nationalekonomi, Juridik, samt Kulturgeografi.

  I utbildningens senare del ges du som blivande lärare i samhällskunskap möjlighet till specialisering och profilering utifrån kurser med till exempel sociologiskt eller statsvetenskapligt perspektiv. Under denna del av utbildningen kommer du att genomföra egna självständiga undersökningar samt presentera dem i uppsatsform. Där kommer det också att ingå Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, då du får chans att praktisera och ytterligare reflektera över dina kunskaper ute i skolan.

  Utbildningen ges vid flera institutioner i samarbete.

 • Spanska

  Spanska är ett av de mest självklara ämnesvalen inom lärarutbildningen. Ämnet är numera det största valfria främmande språket i såväl grundskola som gymnasium, och antalet elever som lär sig spanska i Sverige ökar. Men inte bara i Sverige är spanska som främmande språk på frammarsch, utan även internationellt. Spanskan är i dag det näst största internationella kommunikationsspråket efter engelskan. Man räknar med att mer än 450 miljoner människor i 20 olika länder har spanska som modersmål och ytterligare 100 miljoner har det som andra eller främmande språk. Genom att studera spanska får du alltså inte bara verktyg för att leda undervisningen i ett ämne med hög efterfrågan ute i skolorna – dessutom öppnas en helt ny värld för dig.

  När du läser spanska på Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet utvecklar du, med hjälp av en grupp lärare med expertis inom olika områden, både skriftlig och muntlig färdighet i det spanska språket samtidigt som du får djupgående kunskaper i de spanskspråkiga ländernas historia och samhällsförhållanden. Du får också tillräckliga kunskaper inom språkvetenskap för att kunna analysera språkligt material samt kunskaper inom litteraturvetenskaplig teori och metod för att kunna analysera skönlitterära texter.

 • Svenska

  Svenskämnet är skolans största ämne. Som svensklärare har du en viktig uppgift när det gäller elevers språkutveckling och språkliga kompetens. Genom att läsa till svensklärare vid Uppsala universitet kommer du att vara väl förberedd för att möta denna uppgift. För att bli gymnasielärare läser du fyra terminer svenska. Svenskämnet innebär studier i både svenska språket och litteraturen.

  Under dina studier i svenska kommer du att läsa vid två institutioner: Litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk. På båda institutionerna finns en både gedigen och allsidig kompetens inom litteratur och språk, till exempel inom språkhistoria, äldre och nyare litteratur, samt grannspråk. Här finns också en tydlig spetskompetens inom områden som elevers skriftliga och muntliga språkliga utveckling, samt barns och ungdoms läsning. En tillgång för svensklärarutbildningen i Uppsala är närheten till Gruppen för nationella prov i svenska och Svenska som andraspråk som konstruerar alla ämnesprov i svenska från årskurs 3 till gymnasiet.

  Om undervisningen i svenska
  Undervisningen sker på campus Engelska parken, på Litteraturvetenskapliga institutionen och på Institutionen för nordiska språk. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar och övningar i klass eller grupper. På uppsatskurserna får du handledning. Det förekommer obligatoriska moment och skrivuppgifter samt studiebesök.

 • Svenska som andraspråk

  Skolan är idag mångkulturell och behovet av lärare i svenska som andraspråk är mycket stort, vilket ger dig som utbildar dig inom ämnet goda chanser att få ett stimulerande och utvecklande arbete.

  Du som lärare i svenska som andraspråk bidrar till att varje elev ska utveckla ett rikt språk som möjliggör inhämtning av kunskaper och ett aktivt deltagande i samhället. Som lärare måste du ha goda kunskaper i hur ett andraspråk utvecklas för att kunna ge eleverna en kvalitativ utbildning.

  Kurserna i svenska som andraspråk behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet. I kurserna ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer, planering av lektioner och bedömning av språkutveckling. I utbildningen på institutionen för nordiska språk möter du lärare som är aktuella inom forskning och som bidrar till en utveckling av ämnet nationellt.

 • Teknik m. inr. mot datateknik (digitala informationssystem)

  Datorer används överallt i det moderna samhället. Som samhällsmedborgare måste man inte bara kunna använda tekniken, utan måste också förstå den för att kunna påverka utvecklingen, göra etiska bedömningar och kunna förklara den. Detta återspeglas i ämneslärarprogrammet i teknik med inriktning mot datateknik, där du får gedigna kunskaper i olika aspekter av datatekniken.

  Om du läser till lärare i teknik med inriktning mot datateknik vid Uppsala universitet får du en bred grund inom ämnets centrala områden. Under utbildningens senare del fördjupar du dig, efter eget val, inom några av datateknikens områden. Institutionen för informationsteknologi är ledande både i Sverige och internationellt inom forskning inom datateknik. Det innebär att utbildningen blir framtidssäkrad, och att du får förutsättningarna för att komma att bli en del av utvecklingen. På så sätt för du en utmärkt grund för att undervisa i teknik med inriktning mot datateknik även i framtiden. Vid institutionen finns också världsledande forskning i datavetenskapens didaktik, något som givetvis kommer lärarutbildningen tillgodo.

  Om undervisningen i teknik med inriktning mot datateknik
  Undervisningen ges främst i form av föreläsningar, lektioner och laborationsövningar. Examinationen sker ofta genom skriftliga prov men också genom olika typer av muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter. Institutionen förnyar ofta sin egen pedagogik, så att undervisning och examination på varje enskild kurs anpassas till det specifika ämnets karaktär.

 • Turkiska (modersmål)

  Turkiska språk talas av många barn och ungdomar i Sverige som modersmål eller andraspråk. De vill få möjlighet att redan i tidig ålder utveckla sina kunskaper i turkiskt språk samt turkisk historia och litteratur. Goda kunskaper i modersmål öppnar många dörrar för dem: lättare kontakt med familjen, mer nyanserad världsbild, bättre självkänsla. Skolan behöver därför kompetenta lärare. Vill du bli en av dem?

  Vi erbjuder en modern vetenskaplig utbildning i turkiska språk. Våra lärare är framstående forskare och rutinerade pedagoger. Några av dem har turkiska som modersmål. Ämnet har en lång tradition vid Uppsala universitet, som idag har nationellt ansvar för detta ämne. Därför har Uppsala universitet fått rätt att utfärda lärarexamen i turkiska som modersmålsämne. Våra studenter kan läsa in vissa kurser vid våra partneruniversitet i Turkiet.

  Du får teoretisk förståelse för språket inklusive termer för att beskriva det. Detta är ett bra redskap för att lära ut ämnet i skolan. Våra praktiska språkkurser ger ökade färdigheter i att använda det turkiska standardspråket skriftligt och muntligt. Studier i litteraturhistoria samt läsning av klassiska litterära texter ger en första introduktion till den rika turkiska litteraturen. En översikt över Turkiets och Centralasiens historia kompletterar utbildningen. Du får också kunskaper och färdigheter i ämnesdidaktik.

  Ämnesstudierna i turkiska språk sker inom ramen för ämneslärarprogrammet. Under utbildningen kommer du att alternerande läsa vid institutionen för lingvistik och filologi och vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Efter de inledande grundterminerna i ämnet ges utbildningen gradvis en alltmer didaktisk karaktär med kurser i ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

 • Tyska

  Som lärare i tyska har du den intressanta uppgiften att undervisa i ett av de stora språken i Europa. Ca 90 miljoner européer har tyska som förstaspråk. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och tyska spelar en stor roll i det europeiska samarbetet.

  Målet för utbildningen i tyska är praktisk språkfärdighet samt kunskap om tyska språket och de tyskspråkiga ländernas litteratur och kultur. Detta uppnås genom studier av grammatik och träning av den muntliga och skriftliga språkfärdigheten; dessutom studeras tyskspråkig litteratur och de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhällsförhållanden. Under den senare delen av utbildningen läggs allt mer tonvikt på språk- och litteraturvetenskapliga frågeställningar och tillägnandet av ett vetenskapligt arbetssätt.

  Träning i språkfärdighet ges särskilt stort utrymme under den första delen av utbildningen. Då behandlas bland annat den tyska grammatiken systematiskt. Under utbildningen ställs gradvis allt större krav på förmågan att använda tyska språket i tal och skrift, inte bara korrekt och idiomatiskt, utan även för mer komplicerade kommunikativa syften. Inom ramen för examensarbetet lär du dig att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt och att skriva vetenskaplig text på tyska.

  Inom tysk språkvetenskap får du insikter i grammatik, fonetik, språkhistoria och allmänna lingvistiska frågeställningar. När det gäller litteratur, får du en överblick över tysk litteraturhistoria och du läser och diskuterar litterära verk från olika epoker. Tysk kulturkunskap är integrerad i samtliga undervisningsmoment. När man studerar språk- och litteraturhistoria kan det exempelvis vara viktigt att ha kunskaper om det kulturella sammanhanget. Reflektion över kultur är också grundläggande för alla språkstudier. Under den tredje terminens studier kommer du att vara väl förberedd för att skriva ett examensarbete.

  Om undervisningen i tyska
  Undervisningen består av både föreläsningar och seminarier. I seminarierna får du hela tiden möjlighet att använda och träna språket aktivt.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Bashar Elias
Från: Stockholm
Läser: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik, termin 2

Varför vill du bli matematiklärare?
– Jag valde lärarprogrammet eftersom lärare har en viktig roll i hur samhället kommer att ser ut i framtiden. Jag valde att inrikta mig mot matematik eftersom jag tycker om ämnet och är bekväm med att lära ut och tala inför människor. 

Vad inom läraryrket tilltalar dej?
– Att få jobba med ungdomar och förbereda dem inför vuxenlivet är nog det bästa med läraryrket. När en elev inser att det som först såg omöjligt ut är möjligt – det är nog det som får mig som blivande lärare att bli glad.

Vad vill du jobba för?
– Jag hade flera grymma lärare som uppmuntrade mig och fick mig till att bli den jag är idag. Tack vare deras inspiration insåg jag att läraryrket är min grej. Jag vill inspirera elever till att ha en positiv syn på matematik och förbättra svenska elevers mattekunskaper. Jag vill även jobba för att utveckla Sverige och världen. Vem vet, eleven i mitt klassrum kan en dag få Nobelpriset. 

Hur resonerade du när valde du utbildning?
– Läraryrket var en sådan självklarhet för mig när det var dags att välja utbildning. Däremot var det svårt att välja inriktning eftersom jag har så många intressen. Jag fick tips från mina gamla lärare om vilka ämnen som är hetast på arbetsmarknaden. Det blev till slut matematik. Mitt andra undervisningsämne har jag inte valt än men jag funderar på fysik.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Det är att få så mycket kunskaper och förståelse för ämnet så att jag sedan kan förklara för mina elever varför saker och ting är som det är.

Hur var det att komma in i studerandet?
– Jag kom till Uppsala direkt efter gymnasiet och var van vid en strukturerad skoldag. Som student måste jag ju själv planera min studietid. I början var det svårt att vänja sig vid det men jag kom snart in i studierna och att själv bestämma över min tid. Det är en lärdom som jag ska försöka förmedla till mina elever.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
– Vi har flera föreläsningar per dag. De kombineras med lektioner där vi sitter med räkneövningar.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var ganska nervös när jag fick tentapappret och började arbeta. Efter ett tag blev jag mer avslappnad. Nu, efter ett par tentor, börjar jag se fram mot salstentorna. Då jag vet att det är det sista jag gör på den kursen för att sedan gå vidare inom programmet. Tips, titta på gamla tentor så att du är förberedd på hur en tenta kan komma att se ut. På så sätt slipper du chocken när tentan kommer.  

Vad gör du när du inte pluggar?
– På min fritid brukar jag hänga med vänner. Det finns alltid något att göra, till exempel att gå till någon studentnation. Annars handlar det bara om att slappna av och förbereda sig inför nästa kurs.

Varför valde du Uppsala universitet?
– Uppsala universitet har ett gott rykte och jag kände att jag ville prova en termin för att se om jag tyckte om programmet, universitetet och staden. Nu, efter en termin känns det rätt och jag vill stanna kvar. Universitetet erbjuder bra studier och skön gemenskap som du sällan kan hitta på anda lärosäten.

Vad har studierna vid Uppsala universitet gett dig hittills?
– Jag har fått massor av nya vänner och lärt mig helt nya saker. Jag känner verkligen att jag har utvecklats som person av att plugga här.

Vad vill du ge för råd till den som funderar på att plugga till lärare i Uppsala?
– I början kan det vara svårt att se sig själv som lärare. Men om du är du social och tycker om att lära andra nya grejer samtidigt som du har kul när du står på ”scenen” och förklarar något för flera samtidigt, ja då borde du nog fundera mer på läraryrket. När du väljer inriktning ska du självklart välja ett ämne som du tycker är kul och intressant. Då blir det roligt att undervisa och du känner dig bekväm i din lärarroll.

– På föreläsningarna – anteckna så mycket som det går och ha med dig helst två olika färgpennor. Det är alltid pedagogiskt att ringa in eller skriva med olika färger så att man kan markera det som föreläsaren anser är viktigt. Det som läraren upprepar flera gånger är viktigt att komma ihåg.

– Tentaplugga med klasskompisar. Samla ihop dina frågor och ta upp de med dina klasskompisar när ni tentapluggar. Olika personer har olika perspektiv på saker och ting och det är alltid bra att ta del av andras kunskap. Uppgifter/tentor/övningar som läraren rekommenderar är alltid bra att fokusera på. De speglar förmodligen tentan du kommer att ha.

Tre snabba:
Bästa stället att hänga på en fredag kväll?
– Upplands eller V-Dalas nationspub. Alltid mysigt, kommer alltid att vara.

Var sitter du helst och pluggar?
– I ett klassrum som har minst två tavlor att skriva/lösa uträkningar på.

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?
– Det finns en gemensam grupp på Facebook som är skapad av lärarstudenter som heter "Kurslitteratur Lärarprogrammet Uppsala" som fungerar som en köp/sälj-sida för alla lärarstudenter. Där hittar jag massor av kurslitteratur för bra priser.

Våren 2017

Upplägg

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas inom programmet ger inte samtliga kurser varje termin.

Termin 1
Ämne 1 A-nivå, 30 hp

Termin 2
Ämne 1 B-nivå, 30 hp

Termin 3
Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp
Ledarskap, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp
Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4
Ämne 1 C-nivå, 30 hp

Termin 5
Ämne 2 A-nivå, 30 hp

Termin 6
Ämne 2 B-nivå, 30 hp

Termin 7
Specialpedagogik, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8
Ämne 2 C-nivå, 30 hp

Termin 9
Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ämne 1, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ämne 2, 7,5 hp

Termin 10
Ämnesfördjupning i huvudämne, avancerad nivå, 30 hp

Termin 11
Om du har kombinationen svenska och samhällskunskap: ämnesfördjupning 2, 30 hp

Inriktningar

 • Arabiska (modersmål)

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet arabiska (modersmål). (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne.)

  Biologi1 - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Engelska

  Franska - Fr 3 alt Fr steg 3
  Geografi - Ma 2a/2b/2c alt Ma B
  Historia - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Kemi - Bi 1, Ke 2, Ma 4, Fy 1a/1a1+1b2 alt Bi A, Ke B, Fy A, Ma D
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2 alt Ma B, Sh B
  Spanska - Sp 3 alt Sp steg 3
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Tyska - Ty 3 alt Ty steg 3

  1 Arabiska kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

  Kurser inom programmet

  Baskurs A, 30 hp
  Arabiska A

  Fortsättningskurs B, 30 hp
  Arabiska B

  Fortsättningskurs C, 30 hp
  Arabiska med didaktik inriknting

 • Biologi

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet biologi (eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne):

  Naturkunskap - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi A, Ke B, Fy A, Ma D

  Sökalternativet biologi innebär studier i både biologi och kemi. Ämnesstudierna startar med en termin kemi och en termin biologi. Vilken ordning dessa kommer i beror på om du startar en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi). De första 30 högskolepoängen (hp) i biologi består av kursen Biologi A: mönster och processer 22,5 hp och en obligatorisk sommarkurs Floristik och faunistik 7,5 hp förlagd till sommaren efter termin 1 eller 2. Kursen Biologi A: mönster och processer 22,5 hp börjar med en fältkurs till Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil på västkusten. Övriga delar av studierna sker i Uppsala, men det ingår mycket exkursioner och laborationer för att visa på värdet av en varierad och verklighetsförankrad undervisning. Detta kopplas hela tiden till ämnesdidaktik och praktiska undervisningsmoment.

  Observera att under höstterminen då du läser kursen Biologi A: mönster och processer 22,5 hp uppnår du inte poäng för heltidsstudier. Du kan fylla ut dina studier genom att välja att läsa en valbar kurs Laborationer i biologi 7,5 hp. Anmälan till kursen gör du direkt till institutionen i samband med att höstterminen startar. Kursen ger dig utökade möjligheter att träna på praktisk laborativ undervisning. Denna kurs kan ligga utanför de kurser du kommer att ha med dig i din lärarexamen men kan även räknas med beroende på övriga kurser du läser inom ämnet biologi. Ett annat valbart kursalternativ är kvällskursen Biologisk debatt 10 hp som du anmäler dig till via Antagning.se samtidigt som du gör din anmälan till programmet.

   

  Kurser inom programmet

  Baskurs 1
  Biologi A: mönster, processer och didaktik, 22,5 hp
  Floristik och faunistik L, 7,5 hp (sommarkurs som du läser sommaren efter termin 1 eller 2)
  Valfria utfyllnadskurser:
  Laborationer i biologi, 7,5 hp
  Biologisk debatt, 10 hp (kvällskurs under höstterminen)

  Baskurs 2
  Kemins grunder och principer, 15 hp
  Organisk kemi I, 10 hp
  Biokemi I, 5 hp

  Om du påbörjar programmet på en vårtermin läser du termin 1 och 2 i omvänd ordning.

  Fortsättningskurs 2
  Cellbiologi, 15 hp
  Fysiologi, 15 hp

  Fortsättningskurs 4
  Påbyggnadskurs i biologi, 15 hp (många att välja på)
  Självständigt arbete i biologi, 15 hp alt. Påbyggnadskurs i biologi, 15 hp (många att välja på)

  Fördjupningskurs
  Påbyggnadskurs i biologi, 15 hp (många att välja på)
  Påbyggnadskurs i biologi, 15 hp (många att välja på) alt. Ämnesdidaktisk projekt i biologi, 15 hp

 • Engelska


  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet engelska. (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2  alt En B, Sh A anges efter respektive ämne.)

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Biologi1 - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Franska
  - Fr 3 alt Fr steg 3
  Geografi - Ma 2a/2b/2c alt Ma B
  Historia - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi A, Ke B, Fy A, Ma D
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Naturkunskap - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2 alt Ma B, Sh B
  Spanska - Sp 3 alt Sp steg 3
  Svenska som andraspråk
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Tyska - Ty 3 alt Ty steg 3

  1 Engelska kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

  Kurser inom programmet

  Kurser inom engelska
  Baskurs A, 30 högskolepoäng (hp)
  Första terminen får du grundläggande kunskaper i språkfärdighet såsom grammatik, uttal och ordkunskap, samt uppsatsskrivning. Dessutom får du lära dig om historia, kultur och samhällsliv i engelskspråkiga länder, främst USA och Storbritannien. Den innehåller också en litteraturkurs som är en god introduktion till engelskspråkig litteratur. I alla kurser ingår muntliga delar, så att du får övning också i att prata engelska.

  Fortsättningskurs B, 30 hp
  Under andra terminen kommer dina kunskaper i grammatik och uppsatsskrivande att fördjupas. Du kommer även att få insikt i engelska språkets historia och du kommer att läsa om andraspråksinlärning. Du kan välja om du vill fördjupa dig i brittisk eller amerikansk skönlitteratur. Samhällskunskapskursen kommer att ge dig redskap att arbeta med aktuella samhällsfrågor i dina studier i klassrummet.

  Fortsättningskurs C, 30 hp
  På den utomlandsförlagda kursen får du erfarenhet av språket där det talas, och du får också stifta bekantskap med det landets utbildningssystem samt prova på undervisning i små grupper. Du kommer även att läsa en kurs i att undervisa i engelska som främmande språk.

  Fortsättningskurs D, 30 hp
  Om du väljer att läsa en fjärde termin engelska kommer du att läsa en kurs på avancerad nivå som fördjupar dina kunskaper i andraspråksinlärning.

 • Franska

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet franska. (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne.)

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Engelska
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Spanska - Sp 3 alt Sp steg 3
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Tyska - Ty 3 alt Ty steg 3

 • Fysik och matematik

  Ämneskombinationer
  Sökalternativet innebär en fast studiegång med ämnena fysik och matematik.

  Kurser inom programmet

  Kurser inom fysik och matematik
  Eftersom fysikkurser på universitetsnivå ges med koppling till matematikkurser följer ämneslärarprogrammets fysikkurser en fast studiegång där du läser både fysik- och matematikkurser under sju av utbildningens terminer.

  Den första terminen läser du kurser i matematik, beräkningsvetenskap och mekanik. Som ämneslärare följer du även  skräddarsydda kurser om didaktiska aspekter av matematik och fysik. Kurserna i mekanik och didaktik fortsätter även till andra terminen. Då läser du också termodynamik samt fortsättningskurser i matematik – matematisk statistik samt geometri och analys.

  Under tredje terminen läser du om elektromagnetism, vågor och optik. Du får också fördjupa dig ytterligare i matematik. Därefter följer en termin med utbildningsvetenskapliga kärnkurser.

  Femte terminen läser du kvantfysik och energifysik. Du får även läsa den didaktiska kursen Fysikundervisning i praktiken samt en kurs i astrofysik. Dessutom läser du ytterligare matematikkurser. Termin sex fortsätter du med matematik, modern sysik och ytterligare ämnesdidaktik.

  Under sjunde terminen är det så åter dags för utbildningsvetenskapliga kärnkurser.

  Åttonde terminen fördjupar du dig sedan i matematikens historia, geometri och ditt första självständiga arbete.

  Efter en nionde termin med ytterligare utbildningsvetenskapliga kärnkurser läser du den tionde terminen valfria fördjupningskurser i fysik och/eller matematik. Du genomför också ditt andra självständiga arbete.

 • Geografi

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet geografi. (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne.)

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Engelska
  Historia - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2 alt Ma B, Sh B
  Svenska
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper

  Kurser inom programmet

  Kurser inom ämnet geografi
  Baskurs A, 30 högskolepoäng (hp)
  Den första terminen inom ämnet Geografi är uppdelad i två delkurser: Samhällsgeografi och Naturgeografi. Här introduceras du i ämnet geografi och dess vetenskapliga utveckling. Ur ett helhetsperspektiv belyses hur naturen och människan format och formar landskapet. Inledningsvis läggs tyngdpunkten på ett historiskt, tillbakablickande perspektiv från det första odlingslandskapets tillkomst fram till dagens omvandlingsprocesser. I kursen belyses också den viktiga interaktionen mellan natur och människa i det globala landskapet, det vill säga jordens fysiska egenskaper och dess betydelse för människorna respektive hur människan påverkar naturen i olika miljöer. Ämnesdidaktik återkommer flera gånger under kursen.

  Fortsättningskurs B, 30 hp
  Under andra terminens studier, Geografi B, fördjupas studierna kring geografisk metod, respektive miljö och landskap. Här studeras bland annat metoder för insamling, bearbetning och presentation av geografisk information. I kursen ingår en uppsats på 7,5 hp där du självständigt genomför och redovisar en geografisk didaktisk undersökning. Studierna om miljö och landskap är till stor del uppbyggda runt en fältundersökning där olika slags observationer i landskapet analyseras och integreras.

  Fortsättningskurs C, 30 hp
  Under tredje terminens ämnesstudier, Geografi C innebär en ytterligare vetenskaplig fördjupning i geografiämnet och avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp.

  Fortsättningskurs D, 30 hp
  Om du väljer att läsa en fjärde termin geografi kommer du att läsa en kurs på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete.

 • Historia

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med historia (eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne):

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Engelska
  Geografi - Ma 2a/2b/2c alt Ma B
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2 alt Ma B, Sh B
  Svenska
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper

  Kurser inom programmet

  Kurser inom ämnet historia
  Grundkurs A, 30 högskolepoäng (hp)
  Den första terminens studier inleds med en introduktion där vi fördjupar förståelsen av vad historia är och varför det är viktigt. Kursen består sedan huvudsakligen av studier av den historiska utvecklingen från äldsta tid till nutid i Europa och övriga världen. Kursen är bred och tar in politiska, sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Under terminens gång ges också en introduktion till historieläraryrket och du arbetar med metodikövningar som förberedelse för egen undervisning i skolan.

  Fortsättningskurs B, 30 hp
  Den andra terminen inleds med en specialkurs i historiedidaktik som fokuserar på hur historia lärs ut och brukas i skolan och i det övriga samhället. Därefter kommer en fördjupningskurs med fokus på hur vardagslivet såg ut för män och kvinnor i det tidigmoderna Europa. Under sista halvan av terminen fördjupas studierna i metod och teori med en specialkurs, och du skriver en kortare uppsats med grund i historiskt källmaterial.

  Fortsättningskurs C, 30 hp
  Tredje terminens studier innehåller fördjupningskurser i teori och metod. Du läser texter med fokus på hur författarna använder teori och arbetar med dem i workshopform i Uppsala universitets Laborativa lärosal. I den salen har vi också workshops där vi arbetar praktiskt med olika sorters historiska metoder. Terminen avslutas med ett självständigt arbete i historia. Under kursens gång kommer du också att läsa avhandlingar i historiedidaktik.

  Fortsättningskurs D, 30 hp
  Under fjärde terminens studier läser du fyra fördjupningskurser inom ramen för institutionens magister- och masterutbildning. Det ingår inte någon uppsats på denna kurs. Däremot kan du tillgodoräkna dig denna termin om du efter din lärarexamen vill ta en magister- eller en masterexamen. För magisterexamen tillkommer då en termins studier med uppsatsskrivning utöver lärarutbildningen, och för masterexamen tre terminer med kurser och uppsatsskrivning.

 • Kemi

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet kemi (eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1 alt En B, Sh A anges under respektive ämne):

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Biologi - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Engelska
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Naturkunskap - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Svenska
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper

 • Matematik

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet matematik. (Du kan även kombinera matematik med fysik men då ska du söka den fasta ämneskombinationen Fysik/matematik.) (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2 alt En B, Sh A anges efter ämnet.)

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Biologi1 - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Engelska

  Franska - Fr 3 alt Fr steg 3
  Geografi - Ma 2a/2b/2c alt Ma B
  Historia - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi A, Ke B, Fy A, Ma D
  Naturkunskap - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2 alt Ma B, Sh B
  Spanska - Sp 3 alt Sp steg 3
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Tyska - Ty 3 alt Ty steg 3

  Matematik kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

  Kurser inom programmet

  Kurser inom matematik
  Baskurs A, 30 högskolepoäng (hp)
  Under den första terminen läser du rena matematikkurser där du lär dig grunderna i matematisk analys och algebra. På hösten läser du dessutom en skräddarsydd introduktionskurs som består av euklidisk geometri och matematikdidaktik.

  Fortsättningskurs B, 30 hp
  Under utbildningens andra termin fördjupar du dig i de olika matematikområdena, bland annat algebra, geometri och statistik. Du får en inblick i matematiska strukturer och hur matematikämnet är uppbyggt. Dessutom läser du kursen Matematikens historia, där du får en förståelse för hur matematiken har utvecklats genom tiderna, något du kommer att ha stor nytta av i din framtida roll som lärare.

  Fortsättningskurs C, 30 hp
  Under din tredje termin skriver du ett självständigt arbete i matematik om 15 hp samtidigt som du fortsätter läsa valfria kurser i matematik och en kurs i matematikdidaktik, där du fördjupar dig i skolans styrdokument, betyg och bedömning med mera.

  Fortsättningskurs D, 30 hp
  Om du väljer matematik som huvudämne, läser du en fjärde termin matematikkurser inklusive ett självständigt arbete i matematikdidaktik om 15 hp.

 • Naturkunskap

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet naturkunskap (eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne):

  Biologi - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Engelska
  Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi A, Ke B, Fy A, Ma D
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Svenska

  Sökalternativet innebär studier i kemi och biologi samt naturkunskap. Ämnesstudierna startar med en termin kemi och en termin biologi. Vilken ordning dessa kommer i beror på om du startar en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi). Den första terminen i biologi 1-30 högskolepoäng (hp) består av kurserna Biologi A: mönster och processer 22,5 hp samt en obligatorisk sommarkurs Floristik och faunistik 7,5 hp förlagd till sommaren efter termin 1 eller 2. Under terminen då Biologi A 22,5 hp läses kan också en valfri kurs Laborationer i biologi, 7,5 hp väljas. Kursen ger dig utökade möjligheter att träna på praktisk laborativ undervisning. Denna kurs kommer att ligga utanför de kurser du kommer att ha med dig i din lärarexamen

  Kurser inom programmet

  Kurs inom naturkunskap
  Baskurs 1
  Du börjar antingen med biologi (hösten) eller med kemi (våren).

  När du läser biologi så inleder du med kursen Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 högskolepoäng (hp), som visar på allt inom den biologiska mångfalden: gen, organismvärlden och ekosystem. Kursen börjar med en fältkurs till Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil på västkusten. Övriga delar av studierna sker i Uppsala, men det ingår mycket exkursioner och laborationer för att visa på värdet av en varierad och verklighetsförankrad undervisning. Detta kopplas hela tiden till ämnesdidaktik och praktiska undervisningsmoment. I slutet på terminen så läser du kursen Laborationer i biologi, 7,5 hp, då du får chansen att prova på olika typer av laborationer.

  I studierna ingår den spännande sommarkursen Floristik och faunistik, 7,5 hp.

  När du läser kemi går du igenom grunderna inom kemin det vill säga allt från oorganisk kemi till biokemi. Det är mycket laborationer i kemiundervisningen, vilket förbereder dig för kommande undervisning på skolornas laboratorier

  Fortsättningskurs 2
  Började du dina studier med att läsa biologi läser du denna termin kemi. Började du däremot med kemi så läser du nu biologi.

  Fortsättningskurs 3
  Tredje terminen syftar till att knyta ihop biologi och kemi i ett tvärvetenskapligt naturvetenskapligt paket som består av miljöfrågor, hållbar utveckling, sexualitet och identitet. Naturligtvis är de didaktiska frågorna viktiga: Hur gör jag detta både spännande och viktigt för mina elever. Detta sker under första halvan av terminen i kursen Naturkunskap och didaktik, 15 hp och den andra halvan av terminen gör du ett självständigt arbete i naturkunskap: Ämnesdidaktiskt projekt i naturkunskap, 15 hp.

  Ämnesbredd/fördjupning 
  Har du biologi eller kemi som huvudämne kommer du att ersätta en av dessa terminer med geovetenskap istället.

 • Religionskunskap

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet religionskunskap. (Eventuella behörighetskrav utöver Eng 6, Sh 1 alt En B, Sh A anges respektive ämne.)

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Engelska
  Geografi - MA 2a/2b/2c alt Ma B
  Historia - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2 alt Ma B, Sh B
  Svenska
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper

  Kurser inom programmet

  Baskurs A, 30 hp
  Religionsvetenskap A

  Fortsättningskurs, 30 hp
  Val av inriktning:
  Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  Kyrko- och missionsstudier
  Tros- och livsåskpdningsvetenskap

  Fortsättningskurs, 30 hp
  Fördjupning inom vald inriktning

  Ämnesfördjupning, 30 hp
  Fördjupning inom vald inriktning

 • Samhällskunskap

  Ämneskombinationer
  Samhällskunskap måste läsas upp till 120 högskolepoäng (hp) för gymnasieskolan. Följande ämnen kan kombineras med ämnet samhällskunskap. (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, SH 1 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne.)

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Engelska
  Geografi - Ma 2a/2b/2c alt Ma B
  Historia - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Svenska
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper

 • Spanska

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet spanska. (Eventuella behörighetskrav utöver utöver En 6, Sh 1 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne.)

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper/Modersmål B el motsv kunskaper
  Engelska
  Franska - Fr 3/Fr steg 3
  Matematik - Ma 4/Ma D
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper/Modersmål B el motsv kunskaper
  Tyska - Ty 3/Ty steg 3

  Kurser inom programmet

  Ämnesstudier i spanska
  Under den första terminen läggs grunden för den praktiska användningen av spanska. Målet är att uppnå god förståelse av spansk normalprosa, skönlitterära texter och talspråk, samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på spanska.

  Under den andra terminen kopplas de fortsatta ämnesstudierna till lärarrollen dels genom en delkurs i ämnesdidaktik vid Institutionen för moderna språk, dels genom en utlandsförlagd delkurs om fyra veckor vid Centro de Lenguas e Intercambio Cultural (CLIC) i Sevilla, Spanien, där stor vikt läggs vid specifikt ämnesmetodiska frågor. Studenterna får göra studiebesök på skolor och får också följa utbildningen av lärare i spansla som andraspråk vid den mottagande utländska institutionen. Kursen avslutas med ett mindre arbete på spanska i form av en lektionsplanering, som bedöms av den utländska institutionen. Båda dessa delkurser förbereder för verksamhetsförlagd utbildning, VFU inom ämnet under senare del av utbildningen.

  Den tredje och fjärde terminen (du läser en fjärde termin i spanska om du väljer ämnet som ditt huvudämne) innebär en fördjupning i språk- och litteraturvetenskap samtidigt som färdigheten i det formella registret övas. Studierna innebär även ett självständigt arbete i form av vetenskaplig uppsats där alla färdigheterna sätts på prov.

 • Svenska

  Ämneskombinationer
  Svenska måste läsas upp till 120 högskolepoäng (hp) för gymnasieskolan. Följande ämnen kan kombineras med  ämnet svenska. (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne.)

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Biologi1 - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Engelska

  Franska - Fr 3 alt Fr steg 3
  Geografi - Ma 2a/2b/2c alt Ma B
  Historia - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi A, Ke B, Fy A, Ma D
  Naturkunskap - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2 alt Ma B, Sh B
  Spanska - Sp 3 alt Sp steg 3
  Svenska som andraspråk
  Tyska - Ty 3 alt Ty steg 3
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper

  1 Svenska kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

  Kurser inom programmet

  Kurser inom svenska
  Svenska 1, 30 högskoleprov (hp)
  Under den första terminen (Svenska 1) får du grundkurser i svensk grammatik, textanalys, litteraturstudier samt barns och ungdoms läsning. Kursen består av fem delkurser: Introduktion till svenskämnet, Språkets struktur, Stil, text och tal, Litteraturläsning, Barns och ungdoms läsning.

  Svenska 2, 30 hp
  Under den andra terminen (Svenska 2) fördjupar du dina kunskaper inom svenskämnet genom kurser i litteraturhistoria, språksociologi och grannspråk. Kursen består av fyra delkurser: Äldre litteratur: från Antiken till 1850-talet, Nyare litteratur: från 1850 till nutid, Grannspråken i Norden, Språk i användning.

  Svenska 3, 30 hp
  Under den tredje terminen inom svenskämnet (Svenska 3) breddar du dina kunskaper genom kurser i drama, film, teater och TV samt språkhistoria. Du får även ett fördjupat didaktiskt perspektiv på dina ämneskunskaper genom en kurs i ämnesdidaktik och genom att skriva en uppsats. Kursen består av fyra delkurser: Berättande i mångmediala miljöer, Svenska språket i tid och rum, Ämnesdidaktisk teori och metod, Uppsats.

  Svenska 4, 30 hp
  Den sista terminen (Svenska 4) ligger på avancerad nivå. Du läser två fördjupningskurser med skolperspektiv inom språk och litteratur och skriver ett examensarbete om 15 hp. Examensarbetet innebär att du ska göra en vetenskaplig undersökning som du ska presentera i form av en uppsats.

  Verksamhetsförlagd utbildning för blivande ämneslärare i svenska, 7,5 hp
  Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola får du använda dig av dina kunskaper. I VFU-kursen ingår bland annat introduktion till svenskämnets metodik av verksamma lärare och VFU-besök från kursansvariga institutioner.

 • Svenska som andraspråk

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet svenska som
  andraspråk. (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne.)

  Engelska
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Franska - Fr 3 alt Fr steg 3
  Tyska - Ty 3 alt Ty steg 3
  Spanska - Sp 3 alt Sp steg 3
  Svenska

  Kurser inom programmet

  Svenska som andraspråk A 30 hp
  Under den första terminen är syftet att du ska inhämta breda baskunskaper som behövs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Här behandlas skolan i det mångkulturella samhället. Vidare studeras den svenska grammatiken i ett tvärspråkligt perspektiv och du studerar också fonetik och muntlig kommunikation. Teoretiska och praktiska aspekter av andraspråksinlärning behandlas. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp.

  Svenska som andraspråk B 30 hp
  Under den andra terminen breddar du dina kunskaper i ämnet. Kursen innehåller analys och bedömning av andraspråksinlärares språkutveckling samt av olika typer av läromedel. Vidare behandlas flerspråkighet och språklig variation. Därutöver belyses andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt genrepedagogik. I kursen ingår också en kortare, vetenskaplig uppsats utifrån en ämnesdidaktisk frågeställning. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp.

  Svenska som andraspråk C hp
  Under den tredje terminen fördjupar du dina kunskaper inom ett eller flera områden inom ämnet samt inhämtar grundläggande förståelse för viktiga principer inom vetenskapligt arbete. Du kommer att skriva ett självständigt examensarbete, i form av en vetenskaplig uppsats. Kurserna består av två kurser à 7,5 hp och det självständiga arbetet à 15 hp.

 • Teknik m. inr. mot datateknik (digitala informationssystem)

  Ämneskombinationer
  Teknik ingår i en fast ämneskombination med ämnet matematik.

  Kurser inom programmet

  Kurser inom teknik med inriktning mot datateknik
  Eftersom kurser i datateknik är starkt kopplade till matematik följer lärarutbildningen med teknik med inriktning mot datateknik en studiegång där du läser både teknik med inriktning mot datateknik och matematik. Under den första terminen läser du matematik, för att sedan, under andra terminen, läsa grundläggande kurser inom datateknik.

  Under återstoden av din utbildning varvar du matematikkurser med kurser i dataämnen och kurser i datavetenskapens didaktik. Den exakta ordningen mellan kurserna och terminerna påverkas till stor del av dina egna val av ämnesspecialisering. Under den sista terminen gör du ett självständigt arbete.
   

 • Turkiska (modersmål)

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet turkiska (modersmål). (Eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne nedan). Observera att undervisningen på kurserna i turkiska eventuellt ges på engelska.

  Biologi1 - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
  Engelska
  Franska - Fr 3 alt Fr steg 3
  Geografi - Ma 2a/2b/2c alt Ma B
  Historia - Hi 1b/1a1+1a2 alt Hi A
  Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1b/1a1+1a2, Ma 4 alt Bi A, Ke B, Fy A, Ma D
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2 aHi A
  Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2 alt Ma B, Sh B
  Spanska - Sp 3 alt Sp steg 3
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Tyska - Ty 3 alt Ty steg 3

  1 Turkiska kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

 • Tyska

  Ämneskombinationer
  Följande ämnen kan kombineras med ämnet tyska (eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne):

  Arabiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper
  Engelska
  Franska - Fr 3 alt Fr steg 3
  Matematik - Ma 4 alt Ma D
  Spanska - Sp 3 alt Sp steg 3
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Turkiska (modersmål) - Modersmål 2 el motsv kunskaper alt Modersmål B el motsv kunskaper

  Kurser inom programmet

  Kurser inom ämnestudier i tyska
  Baskurs A, 30 högskolepoäng (hp)
  Första terminens studier innehåller grundläggande kurser i muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik, kultur, samhälle och litteratur.

  Fortsättningskurs B, 30 hp
  Tyska B5 för lärarstudenter innehåller delkurser i skriftlig språkfärdighet, grammatik, litteratur och språkhistoria och ämnesdidaktik i tyska. Speciellt för lärarutbildningen i tyska i Uppsala är att du redan under andra terminens studier tillbringar fem intensiva veckor vid universitetet i Tübingen. Du får tillfälle att träna din tyska språkfärdighet och lära dig mer om kultur, samhälle och skola i Tyskland. Undervisning i ämnesdidaktik är en viktig del av språkstudierna. Du reflekterar över innehållet i utbildningen och din egen inlärning utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Ämnesstudierna är kopplade till lärarrollen.

  Fortsättningskurs C, 30 hp
  På den här nivån kan du välja att tillbringa terminen vid ett tyskt universitet som Erasmusstudent. Du studerar då tillsammans med tyska studenter. I studierna ingår kurser i språk- och litteraturvetenskap. Du skriver också ett självständigt arbete om 15 hp.

  Fördjupningkurs, 30 hp
  Du lär dig mer om tysk litteratur, språkhistoria och språkvetenskap. Du kan även skriva ett självständigt arbete om 15 hp.

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

I utbildningen skrivs minst två självständiga arbeten. I ett av dessa förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande för att ge arbetet en ämnesdidaktisk inriktning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning. Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer. Om du utbildar dig till språklärare i ämnena engelska, franska, spanska eller tyska är en del av dina ämnesstudier förlagda utomlands.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Arabiska (modersmål)

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4050 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper eller Engelska B, Samhällskunskap A, Modersmål B eller motsvarande kunskaper (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Biologi

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4051 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4, Biologi 2, Kemi 2, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D, Biologi B, Kemi B, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Biologi

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9051 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4, Biologi 2, Kemi 2, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D, Biologi B, Kemi B, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Engelska

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4053 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Engelska

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9053 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Franska

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9054 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Franska 3 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Franska steg 3 (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Fysik och matematik

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4055 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Fysik 2, Matematik 4 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Geografi

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4056 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 2a/2b/2c eller Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Geografi

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9056 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 2a/2b/2c eller Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Historia

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4057 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Historia 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Historia

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9057 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Historia 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kemi

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9059 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 1, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi A, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Matematik

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4060 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Matematik

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9060 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Naturkunskap

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4052 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Naturkunskap

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9052 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Religionskunskap

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4063 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Historia 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Religionskunskap

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9063 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Historia 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Samhällskunskap

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4064 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 2, Matematik 2a/2b/2c eller Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik B (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Samhällskunskap

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9064 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 2, Matematik 2a/2b/2c eller Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik B (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Spanska

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9065 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Spanska 3 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Spanska steg 3 (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Svenska

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4066 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Svenska

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9066 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Svenska som andraspråk

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4067 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Svenska som andraspråk

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9067 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Teknik m. inr. mot datateknik (digitala informationssystem)

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4071 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Fysik 2, Matematik 4 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Turkiska (modersmål)

330 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4069 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper eller Engelska B, Samhällskunskap A, Modersmål B eller motsvarande kunskaper (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Tyska

330 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9070 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Tyska 3 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Tyska steg 3 (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

studievagledninglu@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 14 99