Naturkunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2018/2019

Bild för Naturkunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2018/2019
  • 330 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i årskurs 7–9 eller gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap. Dina intressen styr valet av ämnen som du utbildar dig inom och kommer att undervisa i. Med dig får du färdigheter i att leda en klass, att lära ut och kunna skapa en meningsfull undervisning.

Om programmet

Ämneslärarprogrammet omfattar 300–330 högskolepoäng (hp), beroende på vilka ämnen du vill undervisa i. Det motsvarar 5–5,5 års studier. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beroende på vilka ämnen du har i din examen finns även möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7–9.

Programmet omfattar följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
  • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.
I fokus för utbildningen står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du utifrån de kunskaper du har hämtat in ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intressen och behov ska du planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt läroplanens riktlinjer.

Du startar dina studier med att läsa det ena av dina två ämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Sammanlagt omfattar ämnesstudierna 210-240 hp fördelade på ett huvudämne om 120 hp och ett andraämne om minst 90 hp. Du formar din utbildning genom att välja mellan ett flertal ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora. Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av hög kvalitet. Under din utbildning möter du lärare som brinner för sitt ämne. I ämnesstudierna ingår också hur ämnet kan läras ut. Du får verktyg som hjälper dig med hur du kan organisera och strukturera innehållet i din undervisning.

Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik – förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap. Utbildningen är forskningsanknuten. Genom mötet med forskningen får du förståelse för och övning i att se samband mellan didaktikens teori och praktik.

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola testar du dina kunskaper och får möjlighet till att planera och genomföra egna lektioner. Under handledning av en yrkesverksam och erfaren lärare tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Under din VFU utvecklar du din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Sammanlagt kommer din VFU att omfatta 30 hp, fördelade på tre tillfällen under utbildningen. Under den tiden bygger du upp din egen didaktiska verktygslåda.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 hp och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. (Ingår ämnena svenska eller samhällskunskap krävs alltid 120 hp.) Ämnesstudier inom naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Har du valt sökalternativet naturkunskap kommer du under ditt första år att läsa en termin biologi och en termin kemi. Ordningen du läser dem i beror på om du startar utbildningen en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi).

Din första kurs i biologi (hösttermin) startar med fältstudier förlagda till västkusten. Övriga delar av kursen sker i Uppsala, men även där ingår mycket exkursioner och laborationer. Notera att biologikursen omfattar 22,5 hp (resterande 7,5 hp som ingår i ämnets första 30 hp ges som sommarkurs och läses påföljande sommar). För att uppnå heltidsstudier under höstterminen finns valbara kurser i biologi som du kan läsa (se kurser inom program).

Under terminen du läser kemi går du igenom grunderna inom kemin, allt från oorganisk kemi till biokemi. Det är mycket laborationer i kemiundervisningen, vilket förbereder dig för kommande undervisning på skolornas laboratorier.

Ditt andra år består av ett tvärvetenskapligt naturvetenskapligt paket (hösttermin) som knyter ihop biologi och kemi. Det innehåller miljöfrågor, hållbar utveckling, sexualitet och identitet. Viktiga didaktiska frågor behandlas: Hur gör jag undervisningen spännande och viktig för mina elever? Under vårterminen läser du utbildningsvetenskapliga kärnkurser och din första verksamhetsförlagda kurs.

Tredje året innebär val av ditt andra ämne som du också påbörjar här (alternativt fortsätter med om du väljer biologi eller kemi).

I fjärde året läser du en termin med utbildningsvetenskapliga kärnkurser och din andra verksamhetsförlagda kurs samt en termin fördjupade studier i ditt andra ämne.

Det femte och sista året fördelar sig på en termin innehållande utbildningsvetenskapliga kärnkurser och verksamhetsförlagda studier inom dina båda ämnen och en termin med fördjupande studier inom ditt huvudområde.

Har du valt biologi eller kemi som andra ämne/huvudämne kommer du att ersätta en av fördjupningsterminerna med kurs i geovetenskap.

***************************
Ämneskombinationer

Följande ämnen kan kombineras med ämnet naturkunskap (eventuella behörighetskrav utöver En 6, Sh 1b/1a1+1a2 alt En B, Sh A anges efter respektive ämne):

Biologi - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi B, Ke B, Fy A, Ma D
Engelska
Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4 alt Bi A, Ke B, Fy A, Ma D
Matematik - Ma 4 alt Ma D
Svenska

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Nedan följer ett exempel på studiegång för ingångsämnet naturkunskap.  

Termin 1
Biologi A: mönster, processer och didaktik, 22,5 hp
 
Valfria kurser:
Laborationer i biologi, 7,5 hp (anmälan görs till institutionen i samband med kursstart)
Biologisk debatt, 10 hp (kvällskurs under höstterminen, anmälan görs via antagning.se)

Termin 2
Kemins grunder och principer, 15 hp
Organisk kemi I, 10 hp
Biokemi I, 5 hp
 
Sommarkurs
Floristik och faunistik L, 7,5 hp

Termin 3
Naturkunskap och didaktik, 15 hp
Ämnesdidaktiskt projekt i naturkunskap, 15 hp

Termin 4
Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp
Ledarskap 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Lärande och utveckling 7,5 hp

Termin 5
Ämne 2, 30 hp

Termin 6
Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7
Specialpedagogik 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp
Läroplansteori och didaktik 7,5 hp
 
Termin 8
Ämne 2, fördjupningskurs, 30 hp.

Termin 9
Bedömning och betygssättning 7,5 hp
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (naturkunskap) 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (andraämne) 7,5 hp

Termin 10
Ämnesfördjupning inom huvudämne, 30hp

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

I utbildningen skrivs minst två självständiga arbeten. I ett av dessa förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande för att ge arbetet en ämnesdidaktisk inriktning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning. Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer. Om du utbildar dig till språklärare i ämnena engelska, franska, spanska eller tyska är en del av dina ämnesstudier förlagda utomlands.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Naturkunskap

330 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P4052 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Naturkunskap

330 högskolepoäng

VT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-P9052 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr