Inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Kompletterande lärarutbildning 2018/2019

Bild för Inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Kompletterande lärarutbildning 2018/2019
Anmälan

Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med ämneskunskaper på högskolenivå. Du får kunskaper inom bland annat ledarskap, specialpedagogik och ämnesdidaktik. I den verksamhetsförlagda utbildningen får du öva på att undervisa på en skola och kommer att utveckla din förmåga att självständigt agera inför en klass och att ta ansvar.

Att jobba som lärare är ett av världens viktigaste arbeten – och roligaste. Förutom kunskaper i konsten att undervisa jobbar du med ämnen som du själv är intresserad av. Läraryrket är dynamiskt. Du arbetar med unga människor som både frågar och ifrågasätter. Ingen lektion är den andra lik. Samspelet med eleverna är viktigt och utmanar dig som problemlösare. Det gäller att hitta lösningar som passar elevers olika behov. Samtidigt som du ska inspirera blir du inspirerad. Det är ett fritt yrke där du själv planerar och utformar din undervisning. Läroplanen styr innehållet men hur just du förmedlar kunskaper är mer upp till dig och din kreativitet. Du lär dig mycket av dina elever, om livet och vad som rör sig i huvudet på dagens unga som i framtiden ska styra samhället.

Om programmet

Kompletterande lärarutbildning är ett program för dig som vill arbeta som ämneslärare och som redan har akademiska poäng i de ämnen som finns i gymnasiet. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Arbetet som ämneslärare förutsätter ett intresse för elevers lärande och kunskaper i de ämnen du undervisar i. Med hjälp av de verktyg du får under utbildningens gång ska du kunna leda och inspirera dina elever så de får en bra grund att stå på inför framtiden. Arbetet är både omväxlande, självständigt och medför ett stort ansvar.

Under tre terminer varvar du teori och praktik. Den utbildningsvetenskapliga kärnan tar upp kunskaper som är viktiga för lärarprofessionen. Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik - förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Programmet lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap. Utbildningen är forskningsanknuten. Genom mötet med forskningen får du förståelse för och övning i att se samband mellan didaktikens teori och praktik.

Inom ämnesdidaktiken får du redskap för hur du kan undervisa i dina ämnen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du genomför på en skola, tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Dina lärarutbildare, som själva är yrkesverksamma, kommer att handleda och stötta dig. Där utvecklar du också din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kolleger med olika bakgrund och erfarenheter. Sammanlagt omfattar den verksamhetsförlagda utbildningen 30 hp (motsvarar en termins studier) och är fördelad på samtliga tre terminer i utbildningen.

Det är ett krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra VFU.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen är på antingen grundnivå eller avancerad nivå beroende på om dina ämnesstudier omfattar ett eller två ämnen. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Kurser inom programmet

Se programinriktningens studieplan

Om undervisningen

Kompletterande lärarutbildning kan du läsa antingen på plats i Uppsala eller på distans. Både distans- och campusutbildningen är på heltid och undervisningen ges under dagtid.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Även arbetslagsarbeten förekommer. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Din verksamhetsförlagda utbildning genomför du på en grund- eller gymnasieskola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med. Du som läser utbildningen på distans kommer i den mån det är möjligt att erbjudas en VFU-placering på en skola i din hemkommun. Om din bostadsort är i utlandet kan verksamhetsförlagd utbildning inte garanteras i landet där du bor. Om du redan arbetar på en skola finns möjlighet att genomföra två av programmets tre VFU-perioder på den skola du arbetar.

Distansutbildningen har inga fysika träffar på campus (Uppsala). Ca två tredjedelar av undervisningen är internetbaserad där föreläsningar, seminarier och gruppmöten sker via e-mötesverktyget Adobe Connect. Du tar del av föreläsningar i inspelad form men deltar även i schemabundna webbseminarier som delvis är obligatoriska. Även schemabundna examinationer via webb förekommer. Till skillnad från övrig distansundervisning är de verksamhetsförlagda kurserna knutna till en grund- eller gymnasieskola. Under den verksamhetsförlagda utbildningen krävs obligatorisk närvaro på heltid på skolan du har en placering vid.

Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Karriär

Att arbeta som lärare är att ha ett av världens viktigaste jobb. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt. I grundskolan och gymnasieskolan är det till exempel stor efterfrågan inom teknik, naturvetenskap och i vissa språk. Du kan också undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands. En lärarexamen ger dig möjlighet att söka dig till andra områden inom utbildning och lärande. Med en lärarexamen kan du även arbeta på andra arbetsplatser än i skolan. Utbildningen kan ge behörighet att söka forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Undervisningsämnen
Med dessa ämnen kan du söka kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: biologi, engelska*, franska*, fysik*, företagsekonomi, geografi, historia*, idrott- och hälsa*, kemi*, matematik*, naturkunskap*, pedagogik, religionskunskap*, samhällskunskap, sociologi, spanska*, svenska*, svenska som andraspråk*, teknik, tyska*.

* kan sökas som ensamt ämne (120 hp)

För antagning till inriktningen mot arbete i gymnasieskolan krävs
- ämnesstudier om minst 120 hp i ett ämne, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp alternativt
- ämnesstudier om minst 120 hp i ett ämne och minst 90 hp i ett andra ämne. I ämnesstudier för två ämnen ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp. För ämnena svenska och samhällskunskap krävs alltid 120 hp.

Kurserna som ingår i ämnesstudierna ska vara avslutade.

Ämneskrav för undervisningsämnen 
Ämneskravet motsvarar vanligtvis fördjupning inom ämnet. I vissa ämnen finns krav på bredd (t ex naturkunskap, samhällskunskap och svenska).

Biologi 120/90 hp
Studierna ska innehålla ekologi, djur- och humanfysiologi/humanbiologi, cellbiologi, genetik samt Floristik & faunistik (artkunskap).

Engelska 120/90 hp
Kurser i ämnet engelska med djup och relevans för skolämnet.

Filosofi 120/90 hp
Studierna ska innehålla minst 30 hp vardera av teoretisk respektive praktisk filosofi.

Franska 120/90 hp
Kurser i ämnet franska med djup och relevans för skolämnet.

Fysik 120/90 hp
Studierna ska innehålla mekanik, vågrörelselära, termodynamik, elektromagnetism och modern fysik (kvantfysik).

Företagsekonomi 120/90 hp
Kurser i företagsekonomi alternativt kurser i företagsekonomi och 30 hp i nationalekonomi.

Geografi 120/90 hp
Studierna ska innehålla kultur-/samhällsgeografi och naturgeografi med minst 30 hp i vartdera ämnet.

Historia 120/90 hp
Kurser i historia alternativt en kombination av (icke överlappande) kurser i historia och ekonomisk historia som innefattar en kronologisk översikt från forntid till nutid med inslag av politisk och social historia, källkritik och arbete med historiska källor samt fördjupningar av relevans för historielärare.

Idrott och hälsa 120/90 hp
Studierna ska innehålla praktiska inslag och/eller inslag av idrottsdidaktik (som svarar mot läroplanen för grundskola och gymnasium) inom dessa områden:
Rörelse (exempelvis bollspel, dans, konditionsidrott, simning)
Hälsa och Livsstil (exempelvis första hjälpen, samband mellan kost och hälsa, mental träning)
Friluftsliv och utevistelse (exempelvis orientering, nödsituationer vid vatten)

Kemi 120/90 hp
Studierna ska innehålla allmän kemi, organisk kemi, biokemi, analytisk kemi och fysikalisk kemi.

Matematik 120/90 hp
Kurser i ämnet matematik.

Naturkunskap 120/90 hp
Studierna ska innehålla minst 30 hp biologi inkluderande ekologi, djur-/humansfysiologi och genetik, minst 30 hp kemi samt minst 30 hp annat valfritt naturvetenskapligt ämne (fysik/geovetenskap) och därutöver Floristik & faunistik (artkunskap).

Pedagogik 120/90 hp
Kurser i ämnet pedagogik.

Samhällskunskap 120 hp
Kurser i samhällskunskap alternativt en kombination av kurser omfattande 90 hp i statskunskap, nationalekonomi eller sociologi samt 30 hp i annat samhällsvetenskapligt ämne** (ekonomisk historia, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, hållbar utveckling, medie- och kommunikationsvetenskap, samhällsgeografi, sociologi, statistik, statskunskap och  utvecklingsstudier).

** avser breddningsämne, t ex kan inte fördjupning i statskunskap kombineras med freds- och konfliktkunskap och/eller utvecklingsstudier, och fördjupning i nationalekonomi kan inte kombineras med företagsekonomi och/eller statistik.

Sociologi 120/90 hp
Kurser i ämnet sociologi.

Spanska 120/90 hp
Kurser i ämnet spanska med djup och relevans för skolämnet.

Svenska 120 hp
Kurser i kombinationsämnet svenska eller en kombination av kurser i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk, där minst 30 hp i vardera ämnet ska ingå.

Svenska som andraspråk 120/90 hp
Kurser i ämnet svenska som andraspråk.

Teknik 120/90 hp
Kurser i ämnet teknik alterantivt en civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen

Tyska 120/90 hp
Kurser i ämnet tyska med djup och relevans för skolämnet.

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan

90 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P4421 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) en fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, och ämnesstudier i ett annat ämne eller ämnesområde med (i normalfallet) en fördjupning om minst 90 hp med relevans för gymnasieskolan. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan

90 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P4423 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) en fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, och ämnesstudier i ett annat ämne eller ämnesområde med (i normalfallet) en fördjupning om minst 90 hp med relevans för gymnasieskolan. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan

90 högskolepoäng

VT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-P9421 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) en fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, och ämnesstudier i ett annat ämne eller ämnesområde med (i normalfallet) en fördjupning om minst 90 hp med relevans för gymnasieskolan. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan

90 högskolepoäng

VT19 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-P9423 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) en fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, och ämnesstudier i ett annat ämne eller ämnesområde med (i normalfallet) en fördjupning om minst 90 hp med relevans för gymnasieskolan. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr