Utbildning

Speciallärarprogrammet 2017/2018

Vill du arbeta med barn som har svårigheter i språk- skriv och läsutvecklingen? På Speciallärarprogrammet får du utveckla dina kunskaper om specialpedagogik utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Som speciallärare ger du barn och elever i behov av särskilt stöd verktyg för att delta i språkliga och sociala aktiviteter, både inom och utanför förskolans och skolans världar. Du får också redskap för att bidra till att skapa språk- skriv- och läsutvecklande miljöer.

Om programmet

En speciallärare arbetar med uppdraget att alla elever har rätt till stöd för att nå skolans kunskapsmål. Med sin spetskompetens arbetar specialläraren med att förebygga och åtgärda svårigheter i språk-, skriv- och läsutvecklingen. En viktig del i arbetet är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till både kolleger och föräldrar i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Specialläraren har också en viktig roll i utredningen av svårigheter och ska analysera hur de kan uppstå och åtgärdas på olika nivåer i skolan. Specialläraren förväntas också kunna arbeta direkt med elever i svårigheter.

Speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig fördjupade kunskaper i elevers språk-, skriv- och läsutveckling och ett speciellt fokus läggs vid svårigheter som kan uppstå i utvecklingen. Målet är att stärka barns, ungas och vuxnas språk, skriv- och läsutveckling för att underlätta deras kunskapsutveckling. Under utbildningens gång lär du dig bland annat att genomföra pedagogiska utredningar och att leda pedagogisk utveckling samt att följa upp och utvärdera arbete. Vidare får du metoder och redskap som ska hjälpa dig i att bedöma, granska och anpassa olika arbetssätt som speglar den enskilde elevens behov.

En speciallärarexamen från Uppsala universitet ger dig kompetens att

  • ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
  • delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer
  • genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever
  • kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd
  • tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling.

Examen

Programmet leder till en speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training).

Upplägg

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela studietiden.

Termin 1
Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning onsdagar kl 13-18, jämna veckor

Termin 2
Specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsfält I, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning onsdagar kl 13-18, jämna veckor
Kvalificerade samtal i pedagogisk verksamhet, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning onsdagar kl 13-18, udda veckor

Termin 3
Barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 7,5 hp
Svårigheter i och bedömning av barns och elevers språk-, skriv-, och läsutveckling, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar kl 10-16, udda veckor

Termin 4
Förberedande, utredande och åtgärdande insatser vid barns och elevers språk-, skriv- och lässvårigheter, 15 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar kl 10-16, udda veckor

Termin 5
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning I, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning II, 7,5 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar 10-16, jämna veckor

Termin 6
Självständigt arbete i specialpedagogik, 15 hp
Campusförlagd undervisning tisdagar 10-16, jämna veckor

Om undervisningen

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, och handledning. Programmets arbetsformer består av individuella arbeten, grupparbeten, helgruppsdiskussioner, föreläsningar, seminarier och övningar. Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, samt aktivt deltagande i obligatoriska praktiska moment. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Kurserna ges dels på campus i Uppsala, dels på distans.

Karriär

Som speciallärare med inriktning mot elevers språk-, skriv- och läsutveckling kan du jobba i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildning. Inriktningen på din lärarexamen avgör vilka skolformer och årskurser som du blir behörig att undervisa i som speciallärare. Det förväntas bli en stor efterfrågan på speciallärare framöver.

Behörighet och anmälan

Språk-, skriv- och läsutveckling

90 högskolepoäng

HT17 - 50 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4431 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen omfattande minst 22,5 hp ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier krävs istället att sökanden kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring på minst halvtid inom ämnesområdet.

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 180000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studievägledning för lärarprogrammen studievagledninglu@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 14 99