Utbildning

Masterprogram i utbildningsvetenskap 2017/2018

Bild för Masterprogram i utbildningsvetenskap 2017/2018
Anmälan

Utbildning spelar en allt viktigare roll i samhället och tar allt större plats i livet. Den öppnar möjligheter, men formar också människor på olika sätt och förbereder för karriärer inom olika fält. Utbildningens komplexa roll ställer krav på kunnande inom allt fler verksamheter. I masterprogrammet i utbildningsvetenskap möter du aktuell forskning om utbildningens roll och villkor.

Om programmet

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som bygger vidare på kunskaper från en tidigare kandidatutbildning eller motsvarande. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning.

Programmet har fem inriktningar vilket ger dig stora möjligheter att välja utifrån ditt eget intresse:

Barn- och ungdomsvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskap erbjuder fördjupad kunskap och kritisk granskning av olika perspektiv på barns och ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Socialisations- och identitetsprocesser är centrala teman som behandlas, såväl i vardaglig interaktion i kamratgrupper som hur faktorer som genus, etnicitet och social klass hör samman med olika livs- och utbildningskarriärer. Även geografiska dimensioner behandlas – vad innebär det till exempel att växa upp i Norrlands glesbygd eller i någon av våra storstäder?

Historiska perspektiv tas upp, till exempel vad som förändras genom åren och vad som förefaller vara återkommande mönster hos olika generationer barn och unga. På vilka sätt skiljer sig barns/ungas levnadsmönster och förutsättningar i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld från tidigare generationers?

Viktiga aspekter i studier av och med barn och ungdomar behandlas. Vad innebär att inta ett barnperspektiv i forskningen? Vilka etiska överväganden är relevanta och hur hanteras olika etiska dilemman?

Eftersom vår utgångspunkt ligger i barns/ungas vardagsliv, ingår inte enbart studier av barn/unga i utbildningsinstitutionerna förskola, fritidshem och skola utan i lika hög grad behandlas andra sammanhang som exempelvis familj, fritid, sociala medier, bostadsområde och arbetsmarknad.

Didaktik
Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde är centralt för lärares yrkesverksamhet och berör frågor som uppstår i mötet mellan undervisningens innehåll och den pedagogiska praktiken. Inriktningen mot didaktik syftar till att ge redskap för kritisk analys av undervisning, socialisation och lärande. Inom didaktik studeras undervisningens innehåll, i vilken kontext och på vilka grunder det väljs, vem som har makten över urvalsprocesserna och hur valet av ett specifikt innehåll legitimeras. Andra centrala didaktiska frågeställningar är hur undervisningsinnehållet hanteras i undervisningen, vem undervisningen avser och hur lärande och socialisation sker. Olika slags meningsskapande, såsom lärares och barns erfarenheter och interaktioner samt institutionaliserade traditioner och deras betydelse för undervisning, blir därmed intressanta att undersöka. Inom inriktningen mot didaktik möts både vetenskapliga teorier och undervisningspraxis och ambitionen är att de studerandes möte med kursernas innehåll ska ge teoretiska och metodologiska redskap för att analysera undervisning, socialisation och lärande och därmed leda till ökad didaktisk medvetenhet. Centrala teman som behandlas inom inriktningens kurser är didaktiska traditioner, ämnesdidaktik, komparativ didaktik, språk, värden och normer i undervisning.

Pedagogik
Pedagogik handlar om formella och informella processer genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang som förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Inom pedagogiken behandlas fenomen som lärande, fostran, bildning, utbildning, undervisning och andra påverkansprocesser. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. Människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras. Med lärande menas människors utveckling av kunskaper, kompetens, uppfattningar och förhållningssätt. Dessutom studeras organisation, ledning och styrning samt utvärdering och bedömning inom både utbildning och arbetsliv.

På inriktningen arbetar du med frågor om lärande, om uppväxt, socialisation och identitetsskapande, om utbildningsorganisationer, ledarskap och styrning, och om kulturers reproduktion. Vidare behandlas lärande och interaktion, barns utveckling, mångfald, styrning och utvärdering av utbildning, pedagogisk idéhistoria och olika pedagogiska system som barnomsorg, skola, högskola och vuxenutbildning i ett historiskt, politiskt, ekonomiskt och jämförande perspektiv.

Specialpedagogik
Inriktningen mot specialpedagogik täcker ett tvärvetenskapligt kunskapsområde, innefattande bland annat pedagogik, didaktik, psykologi, sociologi och medicin. Centralt för specialpedagogik är frågor som rör barns, ungas och vuxnas olika villkor för lärande, utveckling, inkludering och delaktighet.

Specialpedagogiken behandlar också de dilemman som uppstår när kravet på att tillgodose individers rätt till särskilt stöd och till delaktighet i gemensamma och demokratiska miljöer möter övriga krav och förväntningar i den pedagogiska miljön.

Inriktningen mot specialpedagogik ger inledningsvis en historisk bakgrund till framväxten av specialpedagogik som verksamhets- och forskningsområde. I därpå följande kurser problematiseras och fördjupas kunskaper om såväl specialpedagogisk verksamhet som inkluderande förhållnings- och arbetssätt i pedagogiska verksamheter samt kunskap om specialpedagogisk forskning.

Utbildningssociologi
Medan utbildningsdebatten brukar handla om hur utbildningen vid våra skolor, universitet och högskolor borde vara, ställer utbildningssociologin frågan varför den är som den är. Förklaringar söks i sociala och kulturella förhållanden, exempelvis elevernas, studenternas och lärarnas sociala ursprung och egenskaper som kön, etnicitet och ålder eller i konflikter mellan skilda utbildningstraditioner. Centrala frågor är hur olika grupper använder sig av utbildningssystemet, hur utbildningar hänger samman med livsstilar, liksom vilken roll utbildning spelar inom konstnärliga, ekonomiska, politiska och andra sociala fält. Av särskilt intresse är processer av nationalisering, internationalisering eller transnationalisering av utbildning samt utbildningsgångar som korsar nationsgränser. En bred uppsättning metoder, från statistik, särskilt olika varianter av geometrisk dataanalys, över textanalyser till intervjuer och observationer, används. Teoretiskt tas utgångspunkt i generella samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner. Historiska perspektiv är viktiga inom inriktningen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med vald ämnesinriktning som huvudområde. Det finns också möjlighet till etappavgång efter 60 hp och utbildningen leder då till en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Läser du på halvfart väljer du en kurs i taget och på heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.

Du läser 60 hp inom den ämnesinriktning du valt, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom den inriktning du valt, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Om undervisningen

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges huvudsakligen på vardagarna, sen eftermiddag och kväll, men kan också komma att ges helt eller delvis som kurser på distans via nätet.

Karriär

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap förbereder både för forskarutbildning och för yrken i vilka utbildningsfrågor är viktiga, exempelvis undervisning, utbildningsrelaterad forskning, olika former av kulturarbete, administration, utbildningsplanering, kurs- och läromedelsutveckling, utvärdering, utredning eller verksamhet i ledande befattningar.

Behörighet och anmälan

Barn- och ungdomsvetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 50 % - Campus blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4305 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller utbildningsvetenskapligt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Didaktik

120 högskolepoäng

HT17 - 50 % - Campus blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4302 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Lärarexamen om minst 180 hp alternativt examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp i utbildningsvetenskapligt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Pedagogik

120 högskolepoäng

HT17 - 50 % - Campus blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4307 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett utbildningsvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Specialpedagogik

120 högskolepoäng

HT17 - 50 % - Campus blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4306 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Seriellt: 1. Lärarexamen samt minst tre års pedagogisk yrkesverksamhet. 2. Lärarexamen. 3. Övriga.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Utbildningssociologi

120 högskolepoäng

HT17 - 50 % - Campus blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4303 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr