Utbildningsplan för Översättarprogrammet

Master Programme in Translation

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: HÖV2M
 • Fastställd: 2006-04-20
 • Beslutad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-08-29
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: SPRÅKFAK 2013/29
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2014
 • Ansvarig fakultet: Språkvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Behörighet

Behörig att antas till Översättarprogrammet är den som innehar kandidatexamen om minst 180 hp med minst 60 hp i engelska, motsvarande nivå A och B, samt ett godkänt antagningsprov. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå i Sverige.
Antagningsprov anordnas vid vårterminens slut. Kallelse utgår. Vid provet ska de sökande i skrift dels uppvisa sin förmåga att översätta från engelska till svenska, dels ge prov på sin förmåga att behandla svenska språket i skriftlig produktion och i granskning av svenska texter.
Av kursplanerna framgår vilka krav på godkända kurser inom programmet som krävs för tillträde till respektive kurs. För att kunna gå vidare till nästa termin krävs normalt att 22,5 hp fullgjorts under föregående termin.

Beslut och riktlinjer

Programmet är inrättat av rektor vid Uppsala universitet 2006-09-26. Utbildningsplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-06-11 och gäller från och med 2014-08-25.
Översättarprogrammet bedrivs i samarbete mellan Engelska institutionen och Institutionen för nordiska språk med den senare som programansvarig.

Mål

Målet är att utbilda översättare som uppfyller särskilt högt ställda krav på en kvalificerad grammatisk och stilistisk behandling av svenska språket och som även kan tillgodogöra sig en forskarutbildning. Översättarprogrammet utbildar översättare med professionell översättarkompetens för verksamhet inom offentlig och privat sektor. Utbildningen ska förutom att ge praktisk färdighet i och teoretiska kunskaper om litterär och fackspråklig översättning även ge god insikt om översättarens yrkesroll.
Efter genomgånget program ska den studerande:

Kunskap och förståelse

 • visa bred kunskap och förståelse inom huvudområdet översättning, samt fördjupade kunskaper inom delar av området
 • på ett initierat sätt kunna redogöra för översättarens yrkesroll och för översättningens funktion i samhället
 • visa metodisk och teoretisk kunskap inom huvudområdet

Färdighet och förmåga
 • kunna översätta såväl litterära som fackspråkliga texter från källspråket till korrekt, idiomatisk, stil- och genremedveten svenska med uppfyllande av professionella kvalitetskrav
 • självständigt kunna analysera, värdera och producera svenska texter av hög kvalitet utifrån en analys av genrekrav, syfte och målgrupp
 • kunna redogöra för aktuell forskning inom huvudområdet
 • kunna integrera teori och praktisk kunskap i översättning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna kritiskt nyttja referenskällor som nätbaserad information, ordböcker och uppslagsverk

Programmets uppläggning

Termin 1 Skrivande, textanalys och situationell variation 7,5 hp (fristående)
Kontrastiv analys ur ett översättningsperspektiv 7,5 hp (fristående)
Översättning 1, källspråk engelska 15 hp
Termin 2 Tillämpad språkriktighet och språkvård 7,5 hp (fristående)
Översättningsvetenskap 7,5 hp (fristående)
Översättning 2, källspråk engelska 15 hp
Termin 3 Tillämpad översättningsvetenskap 7,5 hp (fristående)
Teori, metod och vetenskaplig text 7,5 hp
Översättning 3, källspråk engelska 15 hp
Termin 4 Masteruppsats, kommenterad översättning 30 hp
eller
Masteruppsats, vetenskaplig undersökning 2 30 hp

Undervisning

Undervisningen ges i samarbete mellan de berörda institutionerna. Den anpassas efter kursernas innehåll och ges i form av övningar, lektioner, seminarier och föreläsningar. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt vid kurser med fortlöpande examination. Utbildningen ger erfarenhet av datorstöd vid översättning och innehåller då så är möjligt inslag av praktik, studiebesök och utbyte med andra lärosäten. Utbildningen bedrivs på helfart och omfattar två läsårs studier.
Inom programmet finns en tydlig progression, som består av en stegvis ökad förmåga att producera goda översättningar från engelska till svenska, en stegvis ökad förmåga att producera och granska svensk text enligt professionella kvalitetskrav samt en stegvis ökad kunskap om översättningsvetenskap. Under utbildningen får den studerande fördjupa sina stilistiska färdigheter i svenska språket, vid sidan om de fördjupade färdigheterna i att översätta texter av skilda slag. Programmet avslutas med ett examensarbete där de färdigheter som tillägnats redovisas, antingen genom en översättning med tillhörande vetenskaplig undersökning och kommentar eller genom ett renodlat vetenskapligt arbete.

Examination
Formerna för examination inom Översättarprogrammet varierar. För färdighetskurser gäller vanligtvis löpande examination i form av skriftliga inlämningsuppgifter. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt när språkliga färdighetsmoment tränas. I samband med kursstart presenterar kursansvarig(a) lärare former för kunskapskontroll och ger anvisningar för hur olika obligatoriska moment ska tas igen vid händelse av eventuell frånvaro. Andra examinationsformer förekommer, såsom skriftliga och muntliga tentamina och projektarbete i grupp liksom enskilt examensarbete.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.
För betygsskala, se respektive kurs.

Examen

Översättarprogrammet omfattar 120 hp och leder tillsammans med tidigare grundexamen enligt ovan till en masterexamen i översättning.
Inom ramen för examensarbetet finns möjlighet att välja mellan att fördjupa sig teoretiskt i ämnesområdet översättning, eller att kombinera teori och praktik i en översättning med tillhörande vetenskaplig kommentar och undersökning.

Studerande som med godkänt resultat genomgått Översättarprogrammet, 120 hp, får efter begäran en filosofie masterexamen (Master of Arts) i huvudområdet översättning. I examensbeviset anges de kurser som den studerande fullgjort samt betyg och poängtal för dessa.

Övriga föreskrifter

Kurs som tillgodoräknas i examen från Översättarprogrammet får ej ingå i annan examen.

Utbildningsplan(er)