Utbildningsplan för Masterprogram i Tysklandsstudier

Master Programme in German Studies

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: HTY2M
 • Fastställd: 2011-03-17
 • Beslutad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-09-01
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: SPRÅKFAK 2016/44
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2017
 • Ansvarig fakultet: Språkvetenskapliga fakulteten

Behörighet

Ekonomisk historia

Kandidatexamen om 180 hp med ekonomisk historia som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan och i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Humaniora

Kandidatexamen om 180 hp med ett ämne inom historisk-filosofisk eller språkvetenskaplig fakultet som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan och i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Interkulturell didaktik i tyska

Kandidatexamen om 180 hp med tyska som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Nationalekonomi

Kandidatexamen om 180 hp med nationalekonomi som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan och i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Teologi

Kandidatexamen om 180 hp med ett religionsvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i tyska motsvarande lägst Tyska 3/steg 3 från gymnasieskolan och i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Beslut och riktlinjer

Programmet är ett tvåårigt utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till masterexamen i det huvudområde som uppfyller fordringarna för generella examina.

Programmet är inrättat av Rektor vid Uppsala universitet 2006-09-26. Utbildningsplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-03-17. Utbildningsplanen gäller från och med 2011-07-01.

Antagning till programmet sker varje år och utbildningen startar på höstterminen.

Programmet har följande inriktningar:

 • Ekonomisk historia
 • Humaniora
 • Interkulturell didaktik i tyska
 • Nationalekonomi
 • Teologi

Programmets uppläggning

Målbeskrivning/syfte

Masterprogrammet förenar språkstudier, bredd och djup. Det består av tre delar: Studier i tyska, breddningsstudier inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området (exempelvis i teologi, historia, litteraturvetenskap, statskunskap, utbildningsvetenskap) samt fördjupningsstudier i ett huvudområde.

Mål som förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget program ska studenten:

• visa kunskap och förståelse, inbegripet såväl brett kunnande inom Tysklandsstudier för de huvudområden som ingår i programmet, som solida kunskaper inom huvudområdet för examen, på ett sätt som låter kunskaper inom ett område berika övriga områden

• kunna redogöra för aktuell forskning inom huvudområdet och kunna relatera sin egen forskningsuppgift till denna på ett konstruktivt sätt

• behärska de viktigare metoderna och teorierna inom huvudområdet och kunna kritiskt diskutera och tillämpa relevanta metoder och teorier i det egna arbetet

Färdighet och förmåga

Studenten ska:

• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer som rör förhållanden i det tyskspråkiga Europa

• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett självständigt arbete inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen

• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska:

• visa förmåga att inom huvudområdet med avseende på förhållanden i det tyskspråkiga Europa göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

• visa förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Tysk språkfärdighet

Studenten ska:

• behärska tyska språket på ett sådant sätt att han/hon kan ta del av tysk facklitteratur och tyskt källmaterial, aktivt delta i akademisk undervisning vid ett tyskspråkigt universitet, uttrycka sig i tal och skrift på god tyska och i olika situationer i arbetslivet använda tyska som kommunikationsspråk


Utbildningens struktur, innehåll och progression

I utbildningen ingår tre delar: Studier i tyska, breddningskurser samt fördjupning i ett huvudområde. I fördjupningen ingår en termins utlandsstudier i huvudområdet vid ett tyskspråkigt universitet. Examensarbetet påbörjas redan före utlandsvistelsen så att studenten har en god föreställning om examensarbetets frågeställning och kan utnyttja utlandsvistelsen bl.a. åt att samla material. Examensarbetets inriktning bör bestämma valet av kurser som läses utomlands.

Utbildningens struktur ser ut på följande sätt:

Termin 1 Studier i Tyska 30 hp

Termin 2 Breddningsstudier inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området:
Fyra breddningskurser om vardera 7,5 hp.

Termin 3 Fördjupningsstudier i huvudområdet:
Kurs inom huvudområdet 7,5 hp
Examensarbete 7,5 hp (av 30 hp) under utlandsstudierna
Utlandsstudier inom huvudområdet 15 hp

Termin 4 Fördjupningsstudier i huvudområdet:
Utlandsstudier inom huvudområdet 7,5 hp
Examensarbete 22,5 hp (av 30 hp)

(Anm. Den tyska terminen börjar ca en månad senare än den svenska. Därför påbörjas utlandsstudierna en bit in på termin 3 och avslutas i början av termin 4.)

Masterprogrammet ger en kvalificerad språklig förmåga i tyska genom språkfärdighetsträning under termin 1 och 2 och genom utlandsstudier under termin 3. Utbildningen har en naturlig progression från språkstudier och breddning under termin 1 och 2 till fördjupning i huvudområdet under termin 3 och 4.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och/eller tutorials, övningar och seminarier. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt på kurser med fortlöpande examination. Utbildningen bedrivs på helfart och omfattar fyra terminers studier.

Examen

Masterprogrammet i Tysklandsstudier leder fram till en masterexamen, 120 hp, i respektive huvudområde.

Övriga föreskrifter

Studerande som har avslutad A-nivå i tyska ersätter språkstudierna under termin 1 med studier i tyska på närmast högre nivå alternativt med valfritt breddningsämne (särskilda behörighetskrav kan gälla).

Masterexamen från programmet i Tysklandsstudier ger behörighet till forskarstudier i respektive huvudområde, om de särskilda behörighetskraven för ämnet uppfylls.

Utbildningsplan(er)