Utbildning

Utbildningsplan för Magisterprogram i entreprenörskap

Master Programme in Entrepreneurship

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: SEN2N
  • Fastställd: 2014-10-16
  • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-04-22
  • Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: SAMFAK 2016/50, Doss 3:2:1
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) All undervisning sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Beslut och riktlinjer

Magisterprogrammet i entreprenörskap (Master Programme in Entrepreneurship) ges med endast en gemensam inriktning.

Syfte

MÅLBESKRIVNING / SYFTE
Magisterprogrammet i entreprenörskap är en utbildning som leder till examen på avancerad nivå. Det syftar till att förbereda studenterna för ekonomiskt inriktad verksamhet, med särskilt fokus på att utveckla nya affärsidéer och affärsverksamhet inom både nystartade och etablerade företag. Programmet präglas av pedagogiskt nytänkande och utveckling, samt tar fasta på den forskningsprofil som finns på Företagsekonomiska institutionen. Samtliga studenter skall efter avslutad utbildning ha erhållit kunskaper och färdigheter som gör dem väl lämpade för att upptäcka, utvärdera, och implementera nya affärsidéer och utvecklingsprojekt, samt att leda vidareutveckling och förändring i både nystartade och etablerade företag.

Mål

MÅL UTTRYCKT SOM FÖRVÄNTADE RESULTAT

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
• visa en företagsekonomisk kunskapsbredd genom att använda kunskaper från olika delar av företagsekonomin samt angränsande relevanta ämnesområden
• förstå och praktiskt tillämpa avancerade kunskaper inom entreprenörskap och entreprenörskapsrelaterade ämnesområden
• visa fördjupad kunskap om såväl kvalitativ och kvantitativ metod inom företagsekonomi, med speciell inriktning på entreprenörskap

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:

• självständigt söka, kritiskt bedöma, och ge förslag till lösningar på komplexa ekonomiska frågeställningar och situationer, ofta med utgångspunkt i begränsad information och begränsade tidsramar och i kontexten av nya affärsidéer och utvecklingsprojekt
• analysera, initiera, samt delta i kvalificerad ledning av affärsutvecklings- och förändringsprocesser
• i skriftlig och muntlig form kommunicera i frågor rörande entreprenörskap med såväl personer inom ekonomiprofessionen som med personer utan specialkunskaper inom området
• såväl delta i som leda ett målorienterat arbete inom en projektgrupp, vilket bland annat innebär att kunna samarbeta med andra, ta på sig och hantera olika roller inom gruppen, samt lägga upp och följa en tidsplan för arbetet
• delta i utvecklings- och forskningsarbete eller självständigt arbeta i andra kvalificerade utredningssammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:

• visa fördjupad förståelse för entreprenörskapet och dess roll för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling
• visa förmåga att inom entreprenöriell verksamhet göra bedömningar med hänsyn till relevanta ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, samt dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling


Programmets uppläggning

STUDIEGÅNG

Studenten läser kurser om sammanlagt 60 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Under den första terminen läser studenterna obligatoriska kurser, samt färdigställer genom beprövad metodik en fullständig affärs- eller utvecklingsplan. Den andra terminen innehåller fortsatta obligatoriska kursmoment eller praktik samt seminarier kopplade till ett avslutande examensarbete.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.Undervisning

PROGRESSION I UTBILDNINGEN

Under utbildningen skall studenten erhålla kunskaper inom entreprenörskap och företagsekonomi som kompletterar de kunskaper som erhållits på kandidatnivån. Studenten skall dessutom successivt tillägna sig fördjupade kunskaper och erhålla mer avancerad färdighetsträning inom entreprenörskap och entreprenörskapsrelaterade områden.

Kunskaperna förvärvas genom självständiga studier, seminarier och föreläsningar, olika former av grupparbeten, samt genom deltagande i praktiska entreprenörskaps- och utvecklingsprojekt.

Studenten skall under utbildningen tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt, exempelvis vad gäller förmåga att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda uppgifter. Studentens förmåga att analysera och tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken skall kontinuerligt utvecklas.

Ökad självständighet skall erhållas bland annat genom att studenten under utbildningens gång får ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. Träning i såväl samarbete som muntlig och skriftlig kommunikation och seminarie-/möteskultur skall successivt fördjupas och såväl nationella som internationella kontakter uppmuntras.

Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom varierande former av examination. I det avslutande examensarbetet visar studenten att han/hon uppnått målet att på ett självständigt sätt integrera mer avancerade kunskaper.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med entreprenörskap som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Studenter med avklarade studier om 150 högskolepoäng samt registrering på kvarvarande 30 högskolepoäng kan söka utbildningen. Behörigheten måste kunna uppvisas till terminsstart.

Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.
 

Utbildningsplan(er)