Utbildning

Utbildningsplan för Masterprogram i freds- och konfliktstudier

Master Programme in Peace and Conflict Studies

Behörighet

Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande. En sammanfattning på engelska av en kandidatuppsats eller annat akademiskt arbete inom freds- och konfliktstudier som du är ensam författare till (ca 3000 ord exklusive referenser.)

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Masterprogrammet i freds och konfliktstudier är ett internationellt masterprogram. Programmet är sammanhållet och antagning sker gemensamt, men via ett antal valbara kurser kan de studerande i reella termer erhålla en mer individualiserad och specialiserad utbildning inom frågor om väpnade konflikters orsaker, dynamik och lösning.

Mål

Generella mål med utbildningen är att den studerande skall tillägna sig en systematisk förståelse av freds- och konfliktforskningens grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid freds- och konfliktforskningens forskningsfront.

Uppsatsen som skrivs vid den tvååriga utbildningen (masteruppsats, 30 hp) har ett större teoretiskt djup och är av större omfattning än för den som avslutar sin utbildning efter ett år (magisteruppsats, 15 hp). Inför mastersuppsatsen krävs avslutade obligatoriska kurser i bl.a. kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Programmets uppläggning

Under den första terminen ges obligatoriska kurser dels i orsaker till väpnade konflikter, dels i metod. Detta skapar en gemensam bas med fördjupade kunskaper om teoribildning samt fördjupade metodfärdigheter, vilka är fördelaktiga för den fortsatta utbildningen och för progressionen i programmet.
Den andra terminen består av valbara teorikurser. Under denna termin har den studerande utrymme att specialisera och skräddarsy sin utbildning mot olika sakfrågor. Studenter som vill avsluta sina studier med magisterexamen väljer en av dessa teorikurser för att därefter skriva magisteruppsats om 15 hp. Studenter som läser den tvååriga masterutbildningen har under hela terminen stor frihet till egna val både inom och utanför institutionens kursutbud. Den studerande uppmuntras att välja kurser relevanta för masteruppsatsen.
Den tredje terminen består av mer yrkesnära kurser. De studerande kan välja mellan praktik eller universitetsförlagda kurser som är mer praktiskt inriktade. Tanken är naturligtvis att de studerande här kan tränas inför det kommande yrkeslivet genom att tillämpa och reflektera över de teoretiska kunskaper de tillägnat sig under den andra terminen.
Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbetet – den obligatoriska masteruppsatsen. Undervisningen kommer i huvudsak att bedrivas på engelska.

Undervisning

Utbildningen skall ge förutsättningar för att den studerande kontinuerligt utvecklar sin metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre han/hon har kommit i utbildningen, och successivt tillägna sig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Studenten uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten.
Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer. Progressionen i utbildningen skall leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studierna förutsätter att den som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Examen

Programmet leder till en tvåårig masterexamen eller en ettårig magisterexamen inom huvudområdet freds- och konfliktkunskap. För tvåårig masterexamen krävs fullgjorda 120 högskolepoäng med minst 60 högskolepoäng inom freds- och konfliktkunskap inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. För ettårig magisterexamen krävs fullgjorda 60 högskolepoäng med minst 30 högskolepoäng inom freds- och konfliktkunskap, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.

Examensbenämningar för den tvååriga masterexamen är ”Filosofie Masterexamen” på svenska ”Degree of Master of Social Science (120 credits)” på engelska. Den ettåriga magisterexamen heter ”Filosofie magisterexamen” på svenska, och ”Degree of Master of Social Science (60 credits)” på engelska.

Övriga föreskrifter

För att antas till delkurs på avancerad nivå som ges i programmet krävs grundexamen om minst 180 hp och kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Övergångsbestämmelser

Studerande som tidigaer antagits till masterprogrammet i politik och internationella studier, men inte slutfört sina kurser, ska följa denna utbildningsplan fr.o.m. höstterminen 2012.

Utbildningsplan(er)