Utbildning

Utbildningsplan för Masterprogram i redovisning och finansiering

Master Programme in Accounting and Financial Management

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i redovisning och finansiering (Master Programme in Accounting and Financial Management) ges med tre specialiseringar:

 • Redovisning (Financial Accounting)
 • Ekonomistyrning (Management Control)
 • Finansiering (Financial Management)

Syfte

Masterprogrammet i redovisning och finansiering är en utbildning som leder till examen på avancerad nivå. Utbildningen syftar till att förbereda studenterna för ekonomiskt inriktade yrken på ledningsnivå inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Programmet präglas av nytänkande och utveckling, samt tar fasta på de forskningsprofiler som finns på institutionen. Samtliga mastersstudenter skall efter avslutad utbildning ha erhållit kunskaper och färdigheter som gör dem väl lämpade för arbetsuppgifter inom redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Dessutom skall studenterna ha fått en specifik kompetens inom någon av de tre specialiseringar som erbjuds i utbildningen. Genom att ha en forskningsanknytning är utbildningens syfte även att erbjuda masterstudenterna goda möjligheter till ämnesmässig fördjupning och specialisering inom redovisning och finansiering samt även att förbereda masterstudenterna för forskarutbildning i företagsekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna

 • visa en företagsekonomisk kunskapsbredd genom att använda kunskaper från olika delar av företagsekonomiområdet
 • förstå och tillämpa avancerade kunskaper inom vald specialisering (Redovisning, Ekonomistyrning eller Finansiering)
 • visa fördjupad kunskap om vetenskaplig metod, såväl kvalitativ som kvantitativ metod inom företagsekonomi
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
 • självständigt söka, kritiskt bedöma och integrera information för att kunna analysera och ge förslag till lösningar på komplexa ekonomiska frågeställningar och situationer, även med utgångspunkt i begränsad information
 • självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt visa förmåga att utvärdera detta arbete
 • kommunicera (presentera och diskutera), i skriftlig och muntlig form på engelska, frågor rörande företagsekonomi med såväl personer inom ekonomprofessionen som med personer utan specialkunskaper inom området
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i andra kvalificerade sammanhang
 • såväl delta i som leda ett målorienterat arbete inom en projektgrupp, vilket bland annat innebär att kunna samarbeta med andra, ta på sig och hantera olika roller inom gruppen, samt lägga upp och följa en tidsplan för arbetet
 • analysera, initiera, samt delta i förändringsprocesser
 • förstå och kunna tillämpa styrtekniska hjälpmedel och informationsteknologi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
 • visa förmåga att inom det företagsekonomiska ämnesområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Programmets uppläggning

Samtliga studenter inom masterprogrammet läser kurser om 120 högskolepoäng (hp) (inklusive ett examensarbete om 30 hp). Studenten läser kurser inom vald specialisering om 60 hp (inklusive examensarbete om 30 hp) samt kurser som läses gemensamt av alla (30 hp). Därtill läser studenten en termins valbara kurser om 30 hp.

Under den första och andra terminen läser studenterna obligatoriska kurser som är gemensamma för alla och kurser som är specifika för respektive vald specialisering. Under termin tre ges studenterna möjlighet till utlandsstudier, en termins praktik eller valbara kurser. Den avslutande, fjärde terminen ägnas åt examensarbete, samt åt seminarier i anslutning till detta.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna och terminerna skall läsas i en fastställd ordning.

Undervisning

Progression i utbildningen
Under utbildningen skall studenten erhålla avancerade kunskaper inom redovisning, ekonomistyrning eller finansiering som kompletterar de kunskaper inom ämnesområdet som erhållits på kandidatnivån. Studenten skall dessutom successivt tillägna sig fördjupade kunskaper och erhålla mer avancerad färdighetsträning inom vald specialisering. Kunskaperna förvärvas genom självständiga studier, seminarier och föreläsningar, olika former av grupparbeten, samt genom individuella arbeten.

Studenten skall under utbildningen tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt, exempelvis vad gäller förmåga att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda uppgifter. Studentens förmåga att analysera och tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken skall kontinuerligt utvecklas. Ökad självständighet skall erhållas bland annat genom att studenten under utbildningens gång får ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. Träning i såväl samarbete som muntlig och skriftlig kommunikation skall successivt fördjupas. En fördjupad träning i seminarie- och möteskultur kommer även att ske samt en uppmuntran att utveckla och etablera såväl nationella som internationella kontakter. Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom såväl löpande som varierade former av examination. I det avslutande examensarbetet visar studenten att hen uppnått målet att på ett mer självständigt sätt integrera mer avancerade kunskaper.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen om 120 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp skall vara på avancerad nivå och av dessa minst 60 hp inom huvudområdet företagsekonomi inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp.

Programmet kan avslutas med en ekonomie magisterexamen om 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå och av dessa minst 30 hp inom huvudområdet företagsekonomi inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 

Övriga föreskrifter

Studenter med avklarade studier om 150 högskolepoäng samt registrering på kvarvarande 30 högskolepoäng kan söka utbildningen. Behörigheten måste kunna uppvisas till terminsstart.

Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Studenter som avser att erhålla en ekonomie magisterexamen under programmets andra termin, det vill säga göra en etappavgång från masterprogrammet, ska välja kursen magisteruppsats (15 hp) vid kursval inför termin två. Dessa studenter har inte möjlighet att läsa de resterande kurser som ges inom programmet. 

Övergångsbestämmelser

För studenter som påbörjat sina studier på masterprogrammet i Redovisning, revision och företagsanalys (SRR2M) samt masterprogrammet i Företagande och Ledning (SFL2M) på något av spåren Financial Management (FIM) eller Management Controlling (MAC) före höstterminen 2017 och som önskar återuppta sina studier efter beviljat studieuppehåll, tillhandahålls kurser efter denna utbildningsplan.

För studenter som läst Financial Management (FIM) gäller kurserna som erbjuds inom specialiseringen Finansiering enligt denna utbildningsplan. För studenter som läst Management Controlling (MAC) gäller kurserna som erbjuds inom specialiseringen Ekonomistyrning enligt denna utbildningsplan. För masterprogrammet i Redovisning, revision och företagsanalys (SRR2M) gäller kurserna som erbjuds inom specialiseringen Redovisning enligt denna utbildningsplan.

 

Utbildningsplan(er)

 • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2017)