Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2019/2020, 40 veckor

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basårsutbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier inom en programinriktning vid Uppsala universitet. När du läser Uppsala universitets basår får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

OM PROGRAMMET

Basåret är en behörighetsgivande förutbildning och ger ingen examen. När du läser Uppsala universitets basår får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Samtidigt som du söker till basårsutbildningen väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta med efteråt. De inriktningar där du kan få en reserverad plats är:

 • Civilingenjörsprogram, 300 hp
 • Högskoleingenjörsprogram, 180 hp
 • Kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen, 180 hp
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning matematik eller naturvetenskapliga inriktningar, 330 hp

Vilka kurser du läser under utbildningen beror på vilken typ av program du tänker studera vidare på och vilka kurser du har läst tidigare. Om du fullföljer basåret har du en reserverad plats på ett utbildningsprogram inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker det i tid.

Basåret har också en inriktning för dig som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska. Efter avklarad basårsutbildning har du behörighet i svenska som andraspråk och naturvetenskapliga ämnen samt en reserverad plats för fortsatta studier vid Uppsala universitet.

Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng (hp).

Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar.

Basårets kurser följer kurserna i Matematik, Fysik, Biologi och Kemi på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. På basåret kan du läsa Introduktionskurs till basåret samt behörighetsgivande kurser motsvarande Matematik 3c och 4, Fysik 1b1, 1b2 och 2, Biologi 1 och 2 samt Kemi 1 och 2. Utbildningen i svenska, för dig som saknar behörighet i svenska, följer kursplanen för gymnasieskolans svenska som andraspråk 3.

För att erhålla reserverad plats efter basårsutbildningen krävs för samtliga inriktningar att du läst delkurserna Matematik 3c, Fysik 1b1, 1b2 och Kemi 1 antingen vid basåret eller under dina tidigare gymnasiestudier. 

 • Om du antas med reserverad plats på kandidatprogram inom biologi, kemi eller geovetenskap, behöver du även: Biologi 1 och 2, Kemi 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på kandidatprogram inom datavetenskap behöver du även: Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på högskoleingenjörsprogram behöver du även: Fysik 2.
 • Om du antas med reserverad plats på civilingenjörsprogram eller kandidatprogram inom fysik och matematik behöver du även: Fysik 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot biologi eller naturkunskap, behöver du även: Biologi 1 och 2, Kemi 2 och Matematik 4
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot fysik och matematik, behöver du även: Fysik 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot kemi, behöver du även: Biologi 1, Kemi 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik, behöver du även: Matematik 4.

För dig som väljer basåret med utbildning i svenska och vill läsa vidare till ämneslärare, krävs dessutom Sh 1b från tidigare studier.

Upplägg

På basåret har du möjlighet att läsa kurserna Biologi 1, Fysik 1b1, Kemi 1 och Matematik 3c under höstterminen. Under vårterminen kan du sedan läsa kurserna Biologi 2, Fysik 1b2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4. Kurserna i de olika ämnena går parallellt under större delen av terminerna.

Examination sker i slutet av varje kurs samt i förekommande fall löpande under terminen.

Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska
Parallellt med de naturvetenskapliga kurserna läses den behörighetsgivande kursen i svenska som andraspråk 3. Svenskan tränas och befästs även i de naturvetenskapliga kurserna. Undervisningen i svenska sker i en mindre grupp och anpassas efter gruppens behov. Undervisningen i de naturvetenskapliga kurserna och undervisningen i svenska är kopplade på ett sådant sätt att språkinlärningen främjas.

OM UNDERVININGEN

Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt.

Undervisningen följer skolverkets kursplaner i respektive ämne men ska också visa den bredd av olika undervisningsformer som förekommer vid universitetet. Delar av basårets undervisning är obligatorisk.

Behörighet och anmälan

Samtliga inriktningar ges på heltid i Uppsala och startar höstterminen 2019. Sista anmälningsdatum är 2019-04-15.

Reserverad plats på civilingenjörsprogram

Anmälningskod: UU-P1211 Anmälan
Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram

Anmälningskod: UU-P1221 Anmälan
Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram

Anmälningskod: UU-P1201 Anmälan
Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga ämnen

Anmälningskod: UU-P1231 Anmälan
Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B och Samhällskunskap A
Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska

Anmälningskod: UU-P1241 Anmälan
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på kunskaper i svenska) och Svenska som andraspråk 2 och Matematik 2a/2b/2c eller Svenska som andraspråk B och Matematik B
Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Kontakt

Studievägledare basarsvagledning@physics.uu.se
Telefon: 018-471 35 21

Institutionen för fysik och astronomi
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Box 516, 751 20 UPPSALA
Telefon: 018-471 59 52