Masterprogram i kulturarv och hållbarhet

120 hp

Brinner du för både kulturarvsfrågor och hållbar utveckling? I detta internationella masterprogram i kulturarv och hållbarhet integreras forskning inom fältet till en unik tvärvetenskaplig profil och du utvecklar en förståelse för hur kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas på hållbara sätt. Studierna förbereder dig för att hantera frågor inom det växande och komplexa kulturarvsområdet, samt ger en bred grund för arbete med strategisk utveckling av kulturarv.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Två besläktade frågor genomsyrar programmet: hur kan vi på ett hållbart sätt bevara, använda och utveckla kulturarv, och hur kan kulturarv vara en del i hållbar utveckling? Som student vid masterporgammet i kulturarv och hållbarhet får du en god inblick i hur kulturarv och hållbar utveckling hänger ihop.

Programmet bygger på aktuell kulturvårdsforskning vilken bedrivs av lärarna involverade i undervisningen. Det ger dig dels en bred introduktion till fältet kulturarv och hållbar utveckling, dels möjlighet till specialisering inom fyra områden:

 • kulturarv och regional utveckling
 • kulturarv i identitetspolitik
 • kulturarv och miljön
 • kulturarv i fred och konflikt.

Den första terminen består av obligatoriska kurser som läses på plats på Campus Gotland i Visby. Under termin två och tre finns möjligheter att välja inriktning efter eget önskemål. Det finns också möjlighet att göra en utbytestermin eller praktik.

Kulturvård som huvudområde inom programmet innebär att minst 60 högskolepoäng läses i ämnet. Resterande 60 högskolepoäng kan tas i kulturvård eller annat ämne, med ett minimum av 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

Studentgruppen på programmet är blandad med en mix av svenska och internationella studenter med olika utbildningsbakgrunder från både natur- och humanvetenskaperna.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturvård som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Det nedanstående beskriver studiegången för det tvååriga masterprogrammet.

Den första terminen ger dig fördjupade kunskaper om kulturarvens roll för hållbar utveckling, liksom kunskaper om teorier och metoder som används inom kulturvård som akademisk disciplin. Första perioden ges två kurser om 7,5 högskolepoäng (hp) vardera. Ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet behandlas, liksom hur dessa perspektiv förhåller sig till bevarande av kulturarv. Vidare läser du en avancerad introduktion till dagens teoretiska och metodologiska ansatser inom fältet kulturarv och hållbarhet. Andra perioden påbörjar du ditt examensarbete.

Under termin två och tre finns möjlighet till fördjupning genom valbara kurser i kulturvård eller annat ämne. Institutionen erbjuder fördjupande kurser inom fältet kulturarv och hållbarhet. Under dessa terminer finns även möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands, eller delta i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Under termin fyra slutför du examensarbetet som påbörjades termin ett.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Kulturarv och hållbar utveckling, 7,5 hp
 • Teori och metod för kulturarv och hållbarhet, 7,5 hp
 • Examensarbete i kulturvård på avancerad nivå , 15 hp (av totalt 45).

Termin 2 och 3

 • Kulturarv i väpnade konflikter, 7,5 hp
 • Kulturarvspolitik och identitet, 7,5 hp
 • Kulturarv som drivkraft för regional utveckling, 7,5 hp
 • Kulturarv och miljön, 7,5 hp
 • Fördjupningskurs i kulturvård, 15 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning i kulturvård, 15 eller 30 hp

Termin 4

 • Examensarbete i kulturvård på avancerad nivå, 30 hp (av totalt 45)

Studera utomlands

Vill du göra en utbytestermin på ett annat universitet, eller praktisera på en internationell kulturarvsorganisation eller myndighet? Möjligheterna är stora att forma utbildningen så att den passar dina intressen och personliga mål. Du har möjlighet att välja studier utomlands och/eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) under höstterminen år två.

Studenter på programmet har gjort praktik i bland annat Italien, Jordanien, Island, Nederländerna, Skottland och Australien. Väletablerade institutioner som The British Museum, Kulturdepartementet och UNESCO har tagit emot studenter från oss, men även mindre företag som verkar i fältet kulturarv och hållbarhet (till exempel Arendus i Visby och Hoodheroes i Köpenhamn). Några har förlagt en termins studier i städer som Milano och Istanbul.

Institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse och kunskaper att handleda studenter.

Studierna i kulturvård på Campus Gotland präglas av en närhet mellan lärare och studenter. Studenternas engagemang för studierna och närvaro i Visby är en förutsättning för att studentgruppen ska kunna fungera som en viktig resurs i undervisningen. Studentgruppen präglas av mångfald både vad gäller kulturell bakgrund och utbildningsbakgrund.

Campus Gotland är litet och lärare och studenter arbetar gemensamt med att skapa ny kunskap i detta spännande fält. Gotlands och Visbys kulturmiljöer fungerar både som fond och konkreta studieobjekt för inspirerande kunskapsutbyten.

Kunskaperna förvärvas genom självständiga studier, seminarier, workshops och föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), olika former av grupparbeten, studiebesök och exkursioner, samt genom deltagande i tillämpade projekt. Stort fokus läggs vid akademiskt skrivande på engelska. För att understryka det egna ansvaret för lärandet gör varje student under programmets första termin en individuell studieplan med personliga mål, styrkor och utvecklingsområden.

Examinationsformerna varierar, men består oftast av aktivt deltagande på seminarier samt inlämning av skrivuppgifter i grupp eller enskilt.

Programmet ger dig en god grund för att arbeta med strategiska frågor kring hur kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. Din förmåga att förstå komplexa samhällsfrågor som rör avvägningar mellan bevarande och utveckling gör att du är lämpad att arbeta med strategiskt ledarskap inom det växande politikområdet regional utveckling. Dina färdigheter gör dig även lämpad att arbeta som kulturarvsexpert inom den befintliga kulturmiljövården.

Den internationella och tvärvetenskapliga profilen öppnar upp för en global arbetsmarknad inom kulturarvsfältet, inom privata företag, ideella organisationer eller myndigheter. Som exempel på möjliga arbetsgivare kan nämnas museer, statliga myndigheter, NGO:er, konsultfirmor, fastighetsägare, regioner och kommuner. Programmet, med sin inriktning på akademiskt skrivande, ger dig också en grund för en forskarkarriär inom det växande fältet kulturarv och hållbarhet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin