Aktiv Studentmedverkan

'Aktiv studentmedverkan' (eller 'active student participation', ASP) kan tolkas olika beroende på sammanhanget och är därför svårt att begränsa till en viss definition. Det kan kopplas till begrepp som demokrati, delaktighet och engagemang; aktiverande undervisningsformer och inkludering; till partnerskap mellan lärare och studenter, medskapande och samverkan samt till att förbättra undervisningens kvalitet. Det finns alltså en mängd olika sätt att arbeta med aktiv studentmedverkan. 

Vad är aktiv studentmedverkan?

  • "Med aktiv studentmedverkan avses här dels studenter som är en resurs i varandras lärande (peer-to-peer learning), dels studenter som är medskapande i såväl planering, genomförande och utvärdering av utbildning." (rektorsbeslutet för projektet "Vidareutveckling av aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet" (2014-2015)
  • "It involves people from similiar social groupings who are not professional teachers helping each other to learn and learning themselves by so doing" (Topping 2005:631)
  • Det kan också betyda att studenter i ett partnerskapligt, ömsesidigt respektfullt och lyhört samarbete med läraren t.ex. (vidare)utvecklar vissa kursmoment eller skapar övningsuppgifter eller annat kursmaterial, ofta för en kurs som de själva redan har gått (”students as partners”). 

Kolla på en introduktionsfilm om aktiv studentmedverkan! 

För studenter eller lärare?

Även om aktiv studentmedverkan kan ta olika former, är en gemensamhet att studenter tar en mer aktiv roll i sin utbildning, oftast genom samarbeten med lärare. Detta kan ske på studenters eller lärares initiativ. Studenter och lärare har olika roller, men kan arbeta tillsammans för att göra utbildningen bättre och mer spännande.