Rent vatten flödar ur ett dike.

Näringstransport från land till hav – ett LOVA projekt på Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län startar ett eget projekt inom ramen för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) i samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland och Region Gotland. Syftet är att undersöka för- och nackdelar av olika åtgärder som genomförs i lantbruket för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön.

Det nya projektet kommer att provtesta mätteknik med trådlöst nätverk, så kallad LoRaWAN. Tekniken kan placeras i olika miljöer och mäta under lång tid vilket gör den lämplig för att kartlägga exempelvis transport av näringsämnen. Förhoppningen är att man med hjälp av det trådlösa nätverket ska kunna utarbeta en mer effektiv mätmetod som kan underlätta övervakning av näringsläckage och metaller i vattendrag på land och i havsmiljöer.

Projektet kommer att genomföras i ett område på sydöstra Gotland där socknarna Eke, Grötlingbo och Havdhem möts. Här finns Antarve Lertag, en tidigare lertäkt som användes för produktionen av tegel vid Havdhems Tegelfabrik och som idag är vattenfylld. Vattnet används för att bevattna omkringliggande åkermarker. Antarve Lertag är klassat som fågelskyddsområde. Övriga vattenmiljöer i området består av kanaler och vattendrag förbundna med varandra, samt Gansviken - en av Gotlands många grunda havsvikar.

Projektet kommer att bedrivas med regional samverkan tillsammans med lantbrukare och intresseorganisationer. Genom att samarbeta med lantbruket och tydliggöra kopplingen mellan land och hav är ambitionen att skapa en större samsyn och ge bättre förutsättningar för att rätt resurser sätts in i rätt sammanhang för att motverka näringsläckage till Östersjön.

Finansiär: Länsstyrelsen
Projektperiod: 2021-2023
Projektansvarig: Länsstyrelsen i Gotlands län (Karin Fager).
Projektledare: Green Forest Advisors (Markus Grünerwald).
Samarbetspartner: Roger Lundberg, lantbrukare/markägare; Uppsala universitet (Gunilla Rosenqvist), Region Gotland (Anne Mousa Ståhl, Jonas Nilsson)

Kontakt: Gunilla Rosenqvist, föreståndare Blått Centrum Gotland, gunilla.rosenqvist@geo.uu.se

Om LOVA

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är ett statligt bidrag som Länsstyrelserna delar ut till projekt för att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Länsstyrelserna kan också använda LOVA-bidraget för ändamålen i egna projekt.

Läs mer om Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) på webbplatsen för Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Projektuppdatering

En första sensor är nu i bruk som samlar data om vattenkvalitén i realtid dygnet runt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin