Kommuner väljer webbkurs för utbildning om våld

Våldsutsatta kvinnor har rätt att få ett professionellt bemötande. För det behövs kunskap. Just nu pågår många utbildningssatsningar över hela landet med webbkursen om våld som grund.  

Anna utsätts för våld i en nära relation. Hon är en tecknad karaktär i webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. De som går kursen får följa hennes väg ut ur utsattheten.

Webbkursen om våld är framtagen av NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna och används nu av ett stort antal yrkesverksamma över hela landet. Efter ett halvår hade den 10 000 användare. 

Alla medarbetare utbildas

I Kristianstad har snart alla omkring 550 kommunanställda inom Arbete och Välfärdsförvaltningen gått utbildningen. Det handlar om allt från behandlingspersonal, handläggare, HR-personal, SFI-anställda till personal på utvecklingsfunktioner. Det berättar Evelina Nilsson, samordnare för våld i nära relationer på Kristianstads kommun.

– Hos oss är den här frågan prioriterad. Vi ser att allt fler söker hjälp, vi har också allt fler i skyddat boende. Därför är det viktigt att vi har de rätta kunskaperna. Vi har en stor omsättning på personal så utbildningsbehovet är stort. 

– Styrkan med en webbaserad kurs är att den är lättillgänglig för många, det är också bra att den är gratis. Svagheten är att den anställde kan sitta ensam vid datorn och då vet vi inte riktigt vad kursen ger, säger Evelina Nilsson.

Under hösten och vintern 2016 utbildades medarbetare med arbetsledande funktion. De omkring 50 personerna har sedan i sin tur sett till att det egna arbetslaget gått webbkursen.

– Alla medarbetare behöver en basal kunskap om våld i nära relationer, eftersom alla möter människor i sin roll och på sitt sätt, säger Evelina Nilsson.

Webbkursens gruppspår används i Svenljunga

Kursen kan genomföras både enskilt och i grupp. I Varberg och Svenljunga får socialtjänstens anställda gå webbkursens gruppspår. På så sätt hoppas man att personalen tillsammans ska få en djupare kunskap. 

– Att diskutera i grupp leder till förändring på ett annat sätt än om man går en kurs själv, säger Ida Henning, anhörigrådgivare på socialförvaltningen i Svenljunga kommun. 

Ida Henning arbetar med samordning av stöd till personer som utsatts för våld. Hon har deltagit tillsammans med runt 40 andra på en utbildning för kursledare som ska utbilda kolleger om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Länsstyrelse har tagit fram kurs för kursledare

Kursen för kursledare har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Katarina Björkgren är utvecklare inom området mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Västra Götaland och en av de ansvariga för utbildningen. 

– Intresset för pilotutbildningen var enormt stort med deltagare från sju län. Vi erbjuder nu utbildningen till yrkesverksamma i hela landet som önskar bli kursledare och utbilda utifrån webbkursens gruppspår.

– Tanken är att kommunerna genom webbkursen ska bli självförsörjande när det gäller grundkunskap om våld. Länsstyrelserna har möjlighet stötta kurs ledarna i det egna länet. Det kan vara en ensam uppgift att utbilda och ett nätverk med andra kursledare skulle kunna vara ett stöd. Förslag finns på att ett sådant nätverk kan bildas genom länsstyrelserna, säger Katarina Björkgren.

Frågor om våld kan väcka motstånd

I Svenljunga kommun har man utsett kontaktpersoner för våld i nära relation på varje enhet inom socialförvaltningen. Kontaktpersonerna går webbkursen om våld tillsammans.

Utbildningen för kursledare tar upp det motstånd som kan väckas när man diskuterar frågor om våld. Det är viktigt att ha en beredskap för det både som kursledare och som arbetsgivare. 

– Det kan finnas en rädsla internt att det ska väcka obehag eller att anställda har egna erfarenheter som kan komma fram, säger Ida Henning. 

I Varbergs kommun arbetar Anette Sandersson som utvecklingsledare på socialförvaltningen. Även hon har gått pilotutbildningen och fungerar som kursledare på sin arbetsplats. Hon har som en första insats utbildat en arbetsgrupp som fokuserar på arbetet mot våld i nära relation. Gruppen består av representanter från socialförvaltningens olika enheter. 

I Varberg finns också ett team med fem handläggare som är specialister på våld i nära relationer. Teamet utreder stödbehovet till vuxna som utsatts för våld. Fyra av handläggarna är nyanställda. 

– För detta team är webbkursen ett sätt att jobba ihop sig som grupp och se till att man har samma kunskapsbas, säger Anette Sandersson. 

Det här är en uppdaterad version av en text som ursprungligen publicerades på Webbstöd för kommuner den 15 december 2016. 

Information om webbkursen om våld på NCK:s webbplats
Webbkurs om våld

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin