Kungsbacka satsar på utbildning om våld

I Kungsbacka satsar kommunen stort på basutbildning om våld i nära relationer. Alla anställda på förvaltningen för individ- och familjeomsorg, cirka 800 personer, ska utbildas med stöd av webbkursen om våld som tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. 

Satsningen syftar till att ge all personal samma grundkunskaper. På så sätt ska klienter som utsatts för våld få samma bemötande oavsett vilken del av förvaltningen de kommer i kontakt med. 

Annette Söderström arbetar som samordnare för våld i nära relation med utbildningsansvar på förvaltningen för individ- och familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Förvaltningen ansvarar för att ge stöd, vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning genom till exempel boendestöd, kontaktpersoner, daglig verksamhet, personlig assistans eller boende. 

Förvaltningen har också ansvar för missbruks- och beroendevård, biståndsbedömning samt stöd och hjälp vid våld i nära relationer, social barn- och ungdomsvård, familjerådgivning, familjerätt och familjehem. Inom förvaltningen arbetar bland annat socialsekreterare, familjebehandlare, personliga assistenter och administratörer.

Kartläggning visade på brister i bemötande 

Förvaltningen genomförde 2016 en kartläggning för att se hur våld hanterades av olika enheter. 

− Kartläggningen visade, att beroende på vilken enhet som tagit emot klientens beskrivning av utsatthet för våld, blev klienten bemött med olika kompetens och olika sätt att förstå och bekräfta våldsutsatthet. Det ledde till problem för klienten med olika bemötande på olika enheter. Utbildningssatsningen är ett sätt att skapa en gemensam kunskapsbas och värdegrund kring våld i nära relationer, säger Annette Söderström. 

Satsningen finansieras med utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. 

Karin Martinsson är tillförordnad förvaltningschef för individ- och familjeomsorg i Kungsbacka kommun. 

− Vi har sett ett stort behov av att öka kunskapen om våld i nära relationer inom alla våra verksamhetsområden. Vi måste säkra upp att så all personal vet hur de ska agera och stödja brukare och klienter som är utsatta, säger hon. 

Fokus på våld mot personer med funktionsnedsättning

Alla på förvaltningen ska gå basutbildningen om våld i nära relationer, även chefer och administratörer. I fokus för utbildningssatsningen är just nu anställda inom funktionsstöd, till exempel personal på boenden med särskild service, korttidsboenden och personlig assistans. 

Hela basutbildningen omfattar åtta timmar, fördelat över två dagar och två pass på fyra timmar vardera. Utbildningstillfällen anordnas löpande två gånger i veckan.

− Chefer kan välja att boka in heldagspass för sina enheter om det passar bättre. De kan också komma med önskemål om hur utbildningen ska läggas upp för just deras personalgrupper, säger Annette Söderström.

I utbildningen utgår Annette Söderström från webbkursen om våld men kompletterar med material specifikt om våld mot personer med funktionsnedsättning. 

− Som ett exempel kan möjligheten att bryta upp från en förövare se annorlunda ut för en person som bor på ett gruppboende och som utsätts för våld av en annan boende. Hur undkommer man våldet om man inte har möjlighet att flytta till ett annat gruppboende? 

En viktig del i utbildningen är förvaltningens egen rutin för våld i nära relationer. Personalen ska kunna agera enligt rutinen. De ska också ha kännedom om den regionala handboken om våld i nära relationer som Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland har tagit fram. 

Utmaningar i arbetet med utbildningssatsningen

I arbetet med utbildningssatsningen har man även stött på utmaningar och ämnet kan väcka många känslor. Tillräcklig tid för reflektion behövs och det har varit svårt att hinna med det under de två utbildningspass som avsatts. 

En annan erfarenhet är att det är viktigt att personalen får tillräcklig information om syftet med utbildningen och varför kunskapen har relevans för deras dagliga arbete. 

− Inför hösten får vi slipa på formatet. En utvärdering av utbildningen är också planerad. Där kan viktiga synpunkter om utbildningen fångas upp, säger Annette Söderström. 

Implementera kunskaperna i vardagen 

Förutom själva utbildningen är det viktigt att implementera kunskaperna i den dagliga verksamheten. 

− Målet är att fler utsatta ska få hjälp och stöd och personalen känna att de har rutiner att luta sig mot, säger Annette Söderström. 

Några erfarenheter från utbildningssatsningen i Kungsbacka: 

Ett och samma utbildningsformat kanske inte passar för alla personalkategorier på en stor förvaltning. Till exempel har anställda olika utbildningsbakgrund, olika erfarenhet av föreläsningar/utbildningsformer och skiftande datorvana. För att kunna hämta rutiner och anmäla sig till utbildningstillfällen via en webbaserad kursportal krävs tillgång till dator i arbetet och datorvana. 

Tänk på att ha förberett innehåll, övningar och annat material i förväg om tekniken du har tänkt att använda vid utbildningstillfället inte fungerar, så att du ändå kan hålla utbildningen med bibehållen kvalitet och jämförbart innehåll. 

Personal som arbetar med stöd till personer med vissa funktionsnedsättningar kan i arbetet uppleva våld från utagerande brukare/klienter. Det kan behöva klargöras att Webbkurs om våld inte tar upp sådant våld, utan bara våld i nära relationer. En medarbetare kan vara en del av en brukares nära relationer, men situationen kan aldrig vara den omvända. Våld mot en medarbetare ska hanteras enligt arbetsmiljölagstiftningen. 

Även den egna personalen kan vara utsatt för våld i nära relationer. Arbetsgivaren ska vara beredd att stötta personal som kan börja reflektera över sin egen situation när ämnet våld tas upp. Arbetsgivaren ska dels kunna erbjuda stöd och hjälp till den utsatta, dels förstå hur en medarbetares egna erfarenheter av våld kan påverka agerandet vid misstankar om att en klient/brukare utsätts för våld. 

Det är viktigt att följa upp utbildningssatsningen och justera innehållet och upplägget efter behov. 

Det är också viktigt att arbetet mot våld i nära relationer är förankrat hos förvaltningsledningen. Det har varit en avgörande förutsättning för genomförandet av utbildningssatsningen och implementeringen av kunskaperna i verksamheterna. 

Region Hallands och Länsstyrelsen Hallands läns handbok "Våld i nära relationer – en regional handbok" (pdf, 2019) 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin