Norrlandslän samarbetar mot prostitution

Prostitutionen är utbredd även på mindre orter i landet. Det visar kartläggningar av annonser på nätet som erbjuder sex mot ersättning i norra Sverige. 

Det är länsstyrelserna i de fyra norrlandslänen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten som har genomfört kartläggningar av annonser om prostitution på nätet samt av annonser som efterfrågar sex mot ersättning. Undersökningarna har genomförts vid tre tillfällen, den senaste under 2020. Syftet är att öka kunskapen om omfattningen av prostitution samt lyfta fram behovet av åtgärder.

Porträtt Jenny Einebrant

Jenny Einebrant

– Det har funnits en uppfattning om att prostitution bara finns i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har länge fått indikationer på att det inte stämmer, bland annat från hotell och konferensanläggningar. Med kartläggningarna har vi kunnat uppmärksamma frågan främst för socialtjänsten och polisen i våra län och kommuner. Prostitutionen är utbredd och utsattheten bland de prostituerade är stor, säger Jenny Einebrant, samordnare för mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Annonser även från små kommuner

I Västerbottens och Norrbottens län har länsstyrelserna särskilt tittat närmare på vilka kommuner annonserna kan knytas till.

Porträtt Sara Avander

Sara Avander

– Vi ville få en bättre bild av hur det ser ut i alla kommuner i länen, även de små. Det finns små kommuner i inlandet som har många tillresta också från andra länder där det finns en annan syn på prostitution. Därför är det viktigt att vi har kunskap om prostitutionen som rör de orterna, säger Sara Avander, utvecklingsledare med ansvar för mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Norrbotten. 

Kartläggningarna gäller annonser och profiler som hittats genom sökningar på sju sajter för så kallad eskort. Nytt för 2020 års undersökningar är att de även har inkluderat annonser på en av Sveriges största sajt för så kallad sugardejting.

Sugardejting innebär oftast att en äldre man på olika sätt betalar en oftast yngre kvinna för umgänge och intimitet. Enligt Jenny Einebrant ska sugardejting definieras som prostitution. Det är väldigt tydligt, säger hon.

– Flera mindre kommuner har hört av sig till oss för att få veta mer om fenomenet och för att få reda på om det förekommer hos dem, säger Jenny Einebrant.

Främst kvinnor födda i Sverige bakom annonser

Annonserna har analyserats utifrån aspekter som kön, ålder, nationalitet och typ av tjänst. Analyserna visar att det oftast är kvinnor som säljer sex, att de är främst i åldrarna 18 till 35 år samt att de allra flesta är födda i Sverige. Det senare skiljer sig tydligt åt från tidigare kartläggningar, då uppgav en majoritet att de hade utländskt ursprung.

– Kartläggningen utmanar en stereotyp bild av vem det är som säljer sex. Att majoriteten är svenskfödda är viktigt både för yrkesverksamma och allmänheten att känna till. Vi brukar säga att vem som helst kan vara utsatt, genom kartläggningen har vi fått det bekräftat, säger Sara Avander.

När den som säljer sex bor på orten där prostitutionen sker behöver polisen arbeta på ett nytt sätt, enligt Sara Avander.

– Sexköpen sker mer i hemmen och det gör att de är svårare att komma åt. När kvinnorna som säljer sex kommer från utlandet sker prostitutionen oftast på hotell, säger hon.

Benägenhet att anmäla kan påverkas av härkomst

Enligt Sara Avander kan härkomsten även påverka benägenheten att anmäla, både till socialtjänsten och till polisen.

– På små orter känner många varandra. Det är en sårbarhetsfaktor att ha i åtanke. Samtidigt är det en utmaning i många frågor i små kommuner för socialtjänst och polis.

För små kommuner med knappa resurser kan det vara svårt att ha kunskap om prostitution och hur socialtjänsten ska agera. Sedan januari 2021 finns en särskild regionkoordinator mot prostitution och människohandel för Jämtland och Västernorrland, Maria Aldén. I Västerbotten och Norrbotten ligger ansvaret sedan tidigare på regionkoordinator Eva Norlin. Koordinatorernas uppgift, som båda är tillgängliga för samtliga kommuner i de fyra norrlandslänen, är bland annat att ge råd och stöd till socialtjänsten i kommunerna.

I Jämtland finns även Centrum mot våld i Östersund dit kvinnor och män som är utsatta för våld kan komma för att få hjälp.

– Vi på länsstyrelsen har ett stort ansvar att informera socialtjänsten i våra kommuner om vad de bör tänka på i ärenden som rör prostitution och vart de anställda kan vända sig. Det är svårt för alla små kommuner att ha den här kompetensen själva. Resurserna räcker inte till och omsättningen på personal är ibland stor, säger Jenny Einebrant.

I Norrbotten finns sedan slutet av 2019 en resursgrupp för människohandel. Det är ett nätverk för yrkesverksamma och ideella där frågor om prostitution och människohandel diskuteras.

– Vi har pratat mycket om hur vi når ut med information till unga, både om att sälja sex och om att köpa. Tjejjourerna har mycket kontakt med unga och tack vare nätverket kan alla aktörer ta del av jourernas erfarenheter, säger Sara Avander.

Utsattheten stor bland dem som säljer sex

I analyserna undersöktes även benägenheten att ha skyddat sex. I Västernorrland och Jämtland fanns det endast i sju procent av annonserna krav på skyddat sex. I Västerbotten och Norrbotten var andelen större, i omkring 20 procent av annonserna fanns krav på skyddat sex. Enligt Jenny Einebrant visar det hur stor utsattheten är när till och med den egna säkerheten kan förhandlas bort.

– Det visar också tydligt att det är vad köparna vill ha som styr, säger Jenny Einebrant.

Det vanligaste sättet för den som säljer sex att ha kontakt med den som köper sex är via sociala medier och främst i chattar.

I samtliga fyra län är antalet annonser från män som efterfrågar sex mot ersättning mycket större än antalet som erbjuder sex. De var ungefär tio gånger fler.

– Det här är ett av de viktigaste resultaten. Att det finns så många som anser sig ha rätten att köpa någon annans kropp, att köpa någons samtycke. Det visar på en problematisk människosyn, säger Jenny Einebrant.

Sara Avander håller med.

– Vi blev inte överraskade av resultatet men det är bra att få det synliggjort hur många det är som öppet annonserar om att få köpa sex och därmed begå ett brott. Det visar hur mycket vi måste arbeta med förövarperspektivet och med attityder i stort bland allmänheten. Man ser det inte som något allvarligt att köpa sex, säger Sara Avander. 

Undersökning av utsatthet bland unga som säljer sex

I Jämtland och Västernorrland har länsstyrelserna gått vidare med en intervjustudie för att undersöka hur utsattheten ser ut för unga som säljer sex. I studien ingår unga i prostitution samt yrkesverksamma som möter ungdomarna. Den visar att yrkesverksamma i flera fall kommit i kontakt med barn och unga som utnyttjats i prostitution.

Prostitutionen beskrivs som en komplex problematik och utgör en omfattande utsatthet för de unga, enligt Jenny Einebrant.

– Många barn och unga gör sitt inträde i prostitution i tidig ålder och en del av dem utsätts för grooming på nätet. En av intervjupersonerna berättar att män dagligen tar kontakt i sexuellt syfte. Vi får också konkreta berättelser om hur vuxna män i länen utnyttjar unga kvinnor och asylsökande pojkar på olika sätt, säger hon.

I studien beskriver de yrkesverksamma att många ungdomar mår mycket dåligt, att deras sociala mönster och beteenden förändras till följd av prostitutionen. Enligt Hannah Kejerhag Oldenmark, samordnare för mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västernorrlands län,  måste stödet anpassas utifrån barns och ungas förutsättningar och önskemål. 

– De ungas berättelser visar vikten av att vuxna är nyfikna och intresserade av deras tillvaro, både som yrkesverksamma och som föräldrar, bland annat utifrån att barn och unga tillbringar stor del av sin tid på sociala medier. Vuxna med syfte att exploatera barn söker sig till dessa forum, säger Hannah Kejerhag Oldenmark.

Fakta

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland genomförde under hösten 2016 och våren 2017 gemensamma kartläggningar av annonser på nätet gällande prostitution.

Under 2020 har länen gjort separata kartläggningar. Då inkluderades även annonser på en sugardejting-sajt.

I Jämtland och Västernorrland har länsstyrelserna gått vidare med en ny studie av prostitution för att undersöka hur utsattheten ser ut för unga som säljer sex. Rapporten " 'Ja men att nån hade varit öppen och sagt att - du kan alltid komma och prata med mig.' Barn och ungas erfarenheter av prostitution i Västernorrland och Jämtland hösten 2020" visar att barn och unga i utsätts för sexuell exploatering via nätet. Det börjar i många fall med sociala kontakter för att motverka ensamhet, psykisk ohälsa eller som försörjning, men övergår sedan till sexuella övergrepp som barnet eller den unga inte kan förhindra.

Kartläggningen "Samtycke till salu? En kartläggning av prostitution i Jämtland och Västernorrland 2020". 

Kartläggningen "En kartläggning av prostitutionen på internet i Västerbotten och Norrbotten 2020".

NCK:s ämnesguide om våld mot kvinnor i prostitution

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin