Program för funktionsnedsatta lyfter samtal om samtycke

Den unga kvinnan Afsoon åker färdtjänst. Under resan utsätter chauffören henne för sexuellt våld. Händelsen är fiktiv och utspelar sig i en film. Filmen visas för deltagarna i Eskilstuna kommuns VIP-program för unga och vuxna med funktionsnedsättning inför ett samtal om samtycke, sexualitet och våld som är en ny del i programmet.

I slutet av 2020 lanserade kommunen en ny uppdaterad manual för VIP-programmet, där VIP står för Viktig, intressant person. Till exempel har samtalet om samtycke efter filmen med Afsoon tillkommit.

Porträtt Linda Winter

Linda Winter

– Filmen och samtalet efteråt syftar till att prata om vad våld kan vara. Gruppdeltagarna samtalar om frågor som handlar om det som de har sett – har de uppfattat att chauffören gör något mot Afsoon som hon inte vill?, säger Linda Winter Vikström, utvecklare för VIP-programmet vid Eskilstuna kommun.

Samtalet följs av en övning som betonar vikten av att ta hjälp.

– Under övningen tar ledaren upp och förmedlar att våld är fel och att den som blir utsatt för våld har rätt till skydd och stöd. Gruppen funderar tillsammans på hur de kan söka stöd och hjälp om någon gör något mot dem som inte känns bra eller om de är rädda i en relation, säger Linda Winter Vikström.

I programmet fördjupas samtalet ytterligare och tar upp sexualitet och samtycke i övningen ”Din kropp, du bestämmer”. Övningen ger kunskap om rätten till den egna kroppen.

– Ledarna lyfter exempelvis fram vad samtycke vid sexuella handlingar innebär. De sammanfattar med att betona vad som är våld. Att tvinga någon, försöka skrämma någon eller övertala någon att göra något sexuellt är aldrig okej. Det är våld, säger Linda Winter Vikström.

Rätt att ha trygga relationer

Den uppdaterade manualen som har tagits fram av Amphi produktion på uppdrag av kommunen genomsyras av ett rättighetsperspektiv som utgår från FN:s mänskliga rättigheter, enligt Linda Winter Vikström.

Rättighetsperspektivet har i synnerhet förändrat hur grupperna samtalar om våld. 

– Tidigare pratade vi om våld, nu handlar samtalen mer om relationer. Om vad som kännetecknar trygga och otrygga relationer. Vi vill ge deltagarna förutsättningar att känna igen en trygg relation och hur våld skapar otrygga relationer. Samtalet kopplas till vår rätt att vara trygga, säger Linda Winter Vikström.

Förändringarna av VIP-programmet gjordes efter en utvärdering som genomfördes av Mälardalens högskola på uppdrag av kommunen. 

– Vi ville undersöka om det som vi gör i programmet leder till det som vi vill att det ska leda till. Fanns det en metodtrohet?, säger Linda Winter Vikström.

Kunskaper om våld främjar god hälsa

Utvärderingen visade att programmet har skapat en positiv utveckling för deltagarna, framför allt har känslan av sammanhang och mening ökat.

 – Vi gjorde mycket rätt men vi upplevde att vi behövde tillföra vissa bitar, som normkritik, säger Linda Winter Vikström.

Efter omarbetningen har även syftet med programmet omformulerats. När det togs fram var målsättningen främst att minska utsattheten för våld genom stärkt självkänsla.

Nu är syftet att stärka individen – att främja förutsättningarna för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang.

– När vi i samtalen utbyter erfarenheter och åsikter ökar insikten om oss själva och andra. Deltagarna får även ökade kunskaper om bland annat våld, makt och samtycke och det främjar förutsättningarna för god hälsa, säger Linda Winter Vikström.

Lärande exempel i webbstödet om VIP med deltagarna Sussi Johansson och Jenny Lund Eriksson.

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Fakta

VIP är framtaget och utvecklat av Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen och utgår från Ersta vändpunktens och Föreningen Bojens stödprogram.

1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna över programmet och ansvarar nu för att utbilda nya gruppledare nationellt.

Programmet har spridits över landet. Det används i cirka 30 kommuner, däribland Borås stad, Stockholms stad och Göteborg. Totalt finns omkring 300 utbildade gruppledare i Sverige.

Programmet utvärderades av Mälardalens högskola mellan 2016 och 2018. Utvärderingen publicerad i rapporten "Viktig Intressant Person (VIP) i användning. En resultatutvärdering med programteoretisk ansats" (pdf, 2019).

Det tas även upp i Jämställdhetsmyndighetens rapport "Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt" (pdf, 2020, Stockholms universitet).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin