”Länsstyrelsen stöttar skolor i arbetet mot våld”

Agnes Mitsialos är utvecklingsledare för området mäns våld mot kvinnor vid Enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen Kalmar län. Våldsförebyggande arbete är ett prioriterat arbete i de uppdrag som länsstyrelserna får från regeringen.  

Agnes Mitsialos

Agnes Mitsialos

Hur kan länsstyrelsen stötta kommuner, och i synnerhet skolor, i ett våldsförebyggande arbete?

– Vi kan tillhandahålla grundläggande kunskap om hur våld kan förebyggas, till exempel genom föreläsningar och konferenser. Vi kan också ge kommunerna stöd i våldsförebyggande metoder och arbetssätt och i implementeringen av dessa. I vårt län har vi erbjudit kommunerna en processledningsutbildning i ”En kommun fri från våld” där alla kommunens verksamheter inkluderas och där skolan har en central roll. Vi anordnar också forum för samverkan och erfarenhetsutbyte.

– I Kalmar län har vi ett särskilt nätverk med fokus på jämställdhetsfrågor och våldsprevention som vänder sig till just skolpersonal och vi arbetar mycket med att synliggöra de goda exempel som redan finns, för att inspirera andra skolor och kommuner. Under 2022 kommer vi att starta upp ett särskilt nätverk i länet för att ge kommunerna mer specifikt stöd kring det våldsförebyggande arbetet.

Vilka resurser finns hos er?

– Framför allt har vi resurser i form av vår egen och våra kollegers kunskap inom angränsande sakområden. Vi har också en nationellt upparbetad samverkan med andra länsstyrelser och myndigheter för att kunna utveckla metoder och annat material som stöd i det förebyggande arbetet på lokal nivå. Våldsförebyggande arbete är ett prioriterat område i de uppdrag vi får från regeringen och vår största utmaning handlar framför allt om kommuners och skolors begränsade resurser att ta emot det länsstyrelsen har att erbjuda. 

Vad tycker du är viktigast för kommuner, och i synnerhet skolor, att tänka på i ett våldsförebyggande arbete?

– Att erhålla grundläggande kunskap om vad våld är och prata om att våld kan se ut på många olika sätt. Ord kan också göra ont, och det är viktigt att se till att det finns en samsyn kring hur kommunen eller skolan definierar våld. En förutsättning är att politiker och chefer har grundläggande kunskap och är tydliga med hur kommunens verksamheter ska arbeta våldsförebyggande på ett systematiskt sätt. Det är också viktigt att politiker och chefer skapar förutsättningar för en strukturerad samverkan, med resurser avsatta för att arbeta med frågan.

Lärande exempel om Högsby kommun som satsar på våldsförebyggande arbete i skolan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin