Regionkoordinatorer informerar skolor om sugardejting

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i polisens Region Mitt informerar elever och skolpersonal på högstadieskolor om sexuell exploatering, som till exempel grooming och sugardejting. Föreläsningar hålls också för vårdnadshavare och politiker.

Mikaella Matta Salinas

Mikaella Matta Salinas

– Det här är ungdomarnas verklighet som inte många vuxna vet något om, säger Mikaella Matta Salinas, regionkoordinator mot prostitution och människohandel i Region Mitt, när hon inleder en digital föreläsning en måndagskväll för vårdnadshavare och politiker i Knivsta.

Omkring 15 personer har klickat sig in via länken.

– Sexuell exploatering är ett samlingsbegrepp för flera olika brott, däribland utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Barn och unga är utsatta för sexuell exploatering framför allt via sociala medier. Det är därför viktigt att ha koll på vem ditt barn chattar med, förklarar Mikaella Matta Salinas.

Utnyttjande av barn för posering vanligt anmält brott

Riksrevisionen har analyserat statistik över anmälda brott som rör internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, även kallade isöb-brott, under perioden 2016–2020. I rapporten ”Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare” (2021) anges att barnpornografi och utnyttjande av barn för sexuell posering är de vanligaste isöb-brotten som anmäls. Under perioden 2016–2020 har de mer än tredubblats och utgör tillsammans 92 procent av de isöb-brott som redovisas i rapporten.

Brotten kontakt med barn i sexuellt syfte respektive utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling utgjorde tillsammans 8 procent av de anmälda isöb-brotten 2020. Kontaktbrottet ökade med nära 70 procent under perioden 2016–2020.

– Statistiken är betydelsefull att lyfta fram. Den visar att det är mycket vanligare än många tror att vuxna tar kontakt med barn i sexuella syften, säger Mikaella Matta Salinas.

Skolor efterfrågar mer kunskap om sexuell exploatering

En liknande föreläsning som vårdnadshavarna får digitalt har även skolpersonal och ungdomar på högstadieskolor i Gävle fått. Det var skolornas särskilda trygghetsteam som hörde av sig till Mikaella Matta Salinas och kollegan Anna Runesson efter att de föreläst för elevhälsan i kommunen.

Regionkoordinatorerna har uppdraget att sprida kunskap till dem som möter grupper som kan vara utsatta samt att arbeta förebyggande. Skolorna har en viktig roll i det arbetet, säger Mikaella Matta Salinas.

– Skolorna ville få mer information om sexuell exploatering, hur omfattningen ser ut och vad skolpersonal kan göra för att hjälpa unga som utsätts. Sexuell exploatering är inget främmande för skolpersonalen. Grooming och sugardejting förekommer bland unga och de anställda har ofta kännedom om det, säger hon.

Skolpersonal anar att unga utnyttjas sexuellt

Jessica Åberg är biträdande rektor på Sofiedalskolan i Valbo, utanför Gävle, som är en av skolorna som har fått besök av Mikaella Matta Salinas.

– Vi ville uppmärksamma frågorna, vi som personal i skolan känner att vi inte har tillräckliga kunskaper. I första hand bjöd vi in regionkoordinatorn eftersom vi har en generell känsla av att många ungdomar är utsatta för olika former av övergrepp genom sociala medier, säger hon.

Först efter att Mikaella Matta Salinas hade besökt personalen höll hon föredraget för eleverna i högstadiet. 

– Det är viktigt att personalen har kunskapen först. De måste kunna bemöta den som är utsatt på ett bra sätt, säger hon.

Förövare tar kontakt med barn via digitala plattformar

Enligt Mikaella Matta Salinas var eleverna engagerade och ställde många frågor.

– Fler unga vet vad sugardejting är i dag. Vi försöker att påtala riskerna men utan att skuldbelägga. Samtidigt finns det influencers som sugardejtar och de ger ofta en annan bild av vad sugardejting innebär, säger hon.

– Vi ser också hur vanligt det är med nakenbilder, att unga skickar bilder till varandra och att bilderna utnyttjas på olika sätt. Det är så normaliserat och ungdomarna vet inte att det kan vara olagligt att skicka nakenbilder, säger Mikaella Matta Salinas.

En tendens som Mikaella Matta Salinas tycker är tydlig är hur många digitala plattformar och forum som har blivit arenor för förövare.

– Pandemin har gjort oss mer digitala. Och förövarna är överallt där barn är. Sedan är övergången mellan att bli utsatt digitalt och att bli det fysiskt så kort. Trösklarna är låga, säger hon.

Koordinator betonar alltid att det handlar om brott

Mikaella Matta Salinas betonar alltid i föredragen att det är brott som de unga utsätts för och att det finns olika brottsrubriceringar om täcker in olika typer av utnyttjande.

– På det viset lägger vi ansvaret på förövaren, säger hon.

Det viktigaste vuxna kan göra, enligt Mikaella Matta Salinas, är att ställa frågor och att prata, bland annat om sex och de erfarenheter som ungdomarna själva har. Det är också betydelsefullt att vuxna anpassar sina frågor utifrån den digitala vardag som ungdomarna befinner sig i.

– Fråga vad som händer på Snapchat, vilka de chattar med och om de har träffat någon som de chattat med. Och ställ raka och direkta frågor, som huruvida ungdomen har fått ersättning för sex. Ofta ser sig inte unga som utsatta, de har inte alltid den kunskapen, säger Mikaella Matta Salinas. 

Det är också av betydelse att vuxna vet hur de ska agera när de får höra att någon är utsatt.

– Vuxna behöver vara stabila nog att ta emot svaret. Det pratar vi mycket om. Och om anmälningsplikten, att personalen i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa.

Läs mer om sexuell exploatering:

Kunskapsbankens ämnesguide om sexuellt våld
Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor i prostitution

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel med regionkoordinatorer 

Riksrevisionens rapport ”Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare” (pdf, 2021)

Fakta

  • Regionkoordinatorerna är anställda av kommunerna men har uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och är en del av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.
  • Tjänsterna som innehas av regionkoordinatorerna i Region Mitt är delfinansierade av samtliga kommuner i Region Mitt, Region Uppsala, Region Västmanland samt länsstyrelserna i de tre länen för Region Mitt.
  • Jämställdhetsmyndigheten har det nationella samordningsansvaret kring människohandel för alla ändamål.
  • Koordinatorerna genomför till exempel utbildningsinsatser samt ger råd och stöd i frågor om prostitution och människohandel till yrkesverksamma.
  • Enligt Brå:s rapport ”Köp av sexuella tjänster. En uppföljning av lagens tillämpning” (2022) har antalet anmälda sexköpsbrott ökat gradvis sedan brottet infördes 1999, och särskilt de senaste två åren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin