Samverkan redan under utbildningen

Lär av, med och om varandra. På Hälsohögskolan vid Jönköping University samverkar studenter från olika yrkesprogram i utbildningen. Ett moment är inriktat på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Porträtt Frida Liabäck

Frida Liabäck är universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Foto: Lukas Lennse

Interprofessionellt lärande, IPL, innebär att studenter från olika professionsutbildningar, vars vägar kommer att korsas i ett framtida yrkesliv, läser vissa moment tillsammans och lär av varandra.

Att samarbeta redan under utbildningen ger värdefulla erfarenheter att ta med sig ut i arbetslivet, menar Frida Liabäck, universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan.

– Det ger inblickar i och en förståelse för varandras professioner. Vad gör du och vad gör jag? På kort sikt handlar det om ett tillfälle för studenterna att processa sin kunskap, på lång sikt om en förbättrad vård. Hur samverkar vi för att patienten ska få en god och säker vård?

Interprofessionellt lärande om våld

IPL sker i olika lärandemoment och i olika konstellationer av program vid Hälsohögskolan. Sedan 2020 finns IPL våld, ett interprofessionellt lärande inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Momentet inbegriper studenter från sjuksköterske-, socionom-, tandhygienist- och röntgensjuksköterskeprogrammen. Det kom till som en följd av det nya examensmålet och behovet av att tydligare föra in kunskaper om mäns våld mot kvinnor i undervisningen.

Att det blev just i form av IPL var lärarnas initiativ.

– Vi såg det som en möjlighet för våra studenter att arbeta mer tillsammans. Att vi kunde dra nytta av och hjälpa varandra. Vi har en stark vi-känsla i vårt lärarlag och försöker hitta olika sätt att samarbeta, säger Frida Liabäck.

Fyra delmoment om våld

IPL våld består av fyra delmoment: förberedelser, temadag, gruppuppgift samt examinerande seminarium.

Som förberedelse går studenterna den digitala introduktionskursen Webbkurs om våld, som ger grundläggande kunskaper inom området. Temadagen består av föreläsningar om våld ur olika perspektiv och av både interna och externa föreläsare. Exakt hur dagen är upplagd varierar termin från termin. Under pandemin var den digital, men från och med hösten 2022 sker den helt på plats i Jönköping. Något som Frida Liabäck ser fram emot.

– Diskussionerna och interaktionen blir bättre när man träffas på riktigt.

Några veckor senare är det dags för gruppuppgiften. Lärarna delar in studenterna i tvärprofessionella grupper i vilka alla programmen är representerade. Blandning och spridning är centralt för att uppgiften ska falla väl ut. Varje grupp tar sig an ett fall där våld finns med i bilden. Fallet kan till exempel gälla en äldre person på ett demensboende, en våldsutsatt person inom primärvården, våldsmisstanke på akuten eller en hotsituation på en arbetsplats.

– Bemötandet är i centrum. Hur bemöter vi den här patienten, både i den egna rollen och i samverkan med andra? Det blir ett tillfälle för att placera sin specifika professionskunskap i en kontext, säger Frida Liabäck.

Examinering i form av rollspel

Gruppuppgiften redovisas och examineras på seminariet i form av ett rollspel eller en inspelning av scenariot. inspelad film. Varje redovisning är 30 minuter lång, och ska även inkludera diskussioner med övriga seminariedeltagare.

Momentet IPL våld ligger sent i utbildningen, under studenternas sista termin på respektive program. Skälet är att studenterna behöver en gedigen baskunskap för att kunna tillgodogöra sig kunskapen på bästa vis.

– I slutet av utbildningen har man erfarenheter av att möta patienter och har sett hur vården är utformad. I det här momentet får studenterna möjlighet att koppla samman sina kunskaper, säger Frida Liabäck.

Tips

  • Koordinator. På Jönköping University finns en särskild IPL-koordinator som har hand om det praktiska runt momentet, som till exempel bokar tider och lokaler. Koordinatorns funktion är viktig för att samarbetet mellan olika program ska fungera.
  • Avsätt tid. Var noga med att avsätta tid för gruppuppgiften och på så vis ge studenterna goda förutsättningar att lyckas. Kontrollera att det inte ligger en tenta eller något annat som distraherar i direkt anslutning till grupparbetet.
  • Ett lagarbete. På JU har det varit en framgångsfaktor att lärarna har en stark vi-känsla och arbetar med momentet som ett team. En särskild projektgrupp med en lärare från varje program träffas regelbundet. När lärarna samarbetar över professionsgränserna blir det en tydlig signal för studenterna att samverkan sker i alla led.
  • Studenthälsan. I samband med momentet är det bra att involvera studenthälsan. Ämnet kan väcka känslor och tankar, som behöver tas om hand.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin