Undervisar om ekonomiskt våld för blivande socionomer

När Lars Evertsson undervisar socionomstudenterna på Mittuniversitetet i ekonomiskt våld visar han hur en normalfungerande ekonomisk situation, det välbekanta, kan förskjutas till det mer uppenbart ohållbara, det ekonomiska våldet.

Lars Evertsson i en undervisningssal

Lars Evertsson

Lars Evertsson är professor i socialt arbete vid institutionen för psykologi och socialt arbete vid Mittuniversitetet där han i tre år undervisat om ekonomiskt våld för socionomstudenter. Tidigare har han forskat om hur par- och familjerelationer hanterar pengar, delar ekonomiska resurser och hur kontroll av pengar och konsumtion är kopplat till makt och jämställdhetsaspekter. Det är något han tar med sig in i undervisningen.

– Jag har tagit min forskning in i undervisningen, något jag tror är viktigt inom akademin. Att man som lärare får möjlighet att tala om det man forskar om, säger Lars Evertsson.

Ger studenterna en helhetsbild

Lars Evertsson är först ut i ämnet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och på sin föreläsning ger han studenterna en helhetsbild av fenomenet ekonomiskt våld, hur man kan upptäcka och jobba med det. Ekonomiskt våld handlar om att ha makt och kontroll över en annan människa genom ekonomiska medel. Det är ett ganska osynligt våld menar han. Inga blåmärken som syns och det är sällan polisen eller dina närmaste som märker det först. Det syns inte att det finns skulder hos kronofogden. Och det kan även vara väldigt osynligt för dem som jobbar inom socialtjänsten, som på många olika sätt möter kvinnor i utsatta situationer.

Föreläsningen blir en resa genom hur den fungerade ekonomiska situationen kan övergå till kontrollerande och exploaterande. Studenterna får i grupper diskutera olika frågeställningar, till en början hur de själva gör med ekonomin i familjen eller relationen. Sen tar Lars Evertsson upp fler begrepp, så som makt och kontroll, och studenterna får diskutera vidare. Härifrån glider begreppen och uttrycken över till mer och mer uppenbart ohållbara.

– Jag vill visa studenterna att ekonomiskt våld inte bara är svart på vitt. De ska själva få upptäcka att det inte riktigt finns någon tydlig gräns mellan ekonomisk utnyttjande och så som vi delar och tänker kring pengar, säger Lars Evertsson.

Det ska inte vara svårt att fråga

Han vill att sina studenter ska förstå att när det kommer till ekonomiskt våld, så ska det inte vara svårt att fråga om det. Ibland kan man dra sig för att ställa en fråga för att man inte vet vad man ska säga eller hur man ska framföra frågan. Då brukar Lars Evertsson visa på forskningen. Det handlar om att ställa frågor om att leva i en relation där man bli exploaterad, kontrollerad, eller om någon hindrar en från att försörja sig själv.

– Om man kommer ihåg orden exploatering, kontroll och försvårande av försörjningsmöjligheter, så kommer ganska långt i en dialog med en klient, menar Lars Evertsson.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin