Ställ frågor om våld på rutin

Personalen inom hälso- och sjukvården och tandvården har en nyckelroll i att upptäcka våldsutsatthet. När frågor om våld ställs på rutin som en del av anamnesen kan våldsutsattheten upptäckas och patienten få ett adekvat omhändertagande.

Det finns vetenskapligt stöd för att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har negativa effekter på hälsan. Många våldsutsatta söker vård för både akuta och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. Om frågor om våld ställs på rutin kan fler få den hjälp de behöver.

Socialstyrelsen rekommenderar att personal inom hälso- och sjukvården ställer rutinmässiga frågor om utsatthet för våld till kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och psykiatrisk vård.

Socialstyrelsen rekommenderar också att frågan om våld i nära relationer tas upp i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Inom övriga verksamheter ska frågor om våld ställas vid misstanke om våld.

I publikationen "Att vilja se, vilja veta och att våga fråga" (2014) redogör Socialstyrelsen för sina argument för rekommendationen att ställa frågor om våld på rutin inom några verksamheter i vården.

Inom mödrahälsovården

Ett skäl till rutinfrågor inom mödrahälsovården är att forskning har visat att frågorna markant ökar upptäckten av våld. Mödrahälsovården lyfts fram som en lämplig verksamhet eftersom de gravida kvinnorna befinner sig i en viktig fas i livet. Att de blivande mammorna har möjlighet till kontinuerlig kontakt med personalen och att samtala i en trygg miljö är också ett skäl till rekommendationen. Även WHO anger mödrahälsovården som en verksamhet där rutinfrågor om våld kan ställas.

Inom psykiatrin

Att Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården bör fråga alla kvinnor som uppsöker psykiatrisk vård om erfarenhet av våld beror på att våldsutsatta kvinnor är överrepresenterade inom den vården. Våld i nära relation kan även leda till allvarlig psykisk ohälsa. WHO har framhållit att rutinfrågor om våld kan vara en del av god klinisk praxis, särskilt eftersom detta kan påverka behandling och vård av den våldsutsatta.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin

Socialstyrelsen rekommenderar även att hälso- och sjukvården bör ta upp frågan om våld i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Forskning visar att psykisk ohälsa är vanlig hos barn som lever med våld i familjen. Att ta upp frågan om våld i alla ärenden inom BUP kan innebära att upptäckten av barn som bevittnat våld ökar och, liksom inom vuxenpsykiatrin, utgöra en del av god klinisk praxis.

Publikation: "Att vilja se, vilja veta och att våga fråga" (Socialstyrelsen 2014) pdf

I ett regeringsuppdrag har NCK utrett förutsättningarna för att rutinmässigt fråga kvinnor om våld som en del i anamnesen för att så tidigt som möjligt identifiera våldsutsatthet och kunna erbjuda adekvat rådgivning.

I rapporten "Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen" samlade NCK experter från ett antal olika delar av hälso- och sjukvården, bland annat primärvård, akutvård, äldrevård, kvinnohälsovård och psykiatri.

Samtliga experter var överens om att det finns ett starkt stöd för att frågor om våld ska ställas rutinmässigt till alla kvinnor som söker vård. Skälet är att det finns ett vetenskapligt stöd för att ett liv under förtryck där våld eller hot om våld förekommer påverkar hälsan negativt. Därför måste våld som orsak till sjukdom och ohälsa undersökas för att man i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska kunna erbjuda god vård, skrev författarna.

Publikation: "Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen" (NCK 2010) pdf Pdf, 1 MB.

Socialstyrelsen har kartlagt hur vanligt det är att verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården ställer frågor om våld på rutin till alla patienter.

Enligt kartläggningen frågar majoriteten, 60 procent, av verksamheterna inom hälso- och sjukvården och tandvården som deltog i undersökningen patienter om våldsutsatthet på indikation. En av tre, 29 procent, ställer frågor på rutin till alla patienter. Minst vanliga är rutinmässiga frågor inom tandvården där endast tre procent uppger att frågor om våldsutsatthet ställs rutinmässigt.

I rapporten konstaterar författarna att arbetet med att fråga vuxna om våldsutsatthet och våldsutövande behöver vidareutvecklas inom hälso- och sjukvården.

Publikation: "Frågor om våld. En kartläggning av hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården frågar om våldsutsatthet och våldsutövande samt användning av bedömningsmetoder"" (Socialstyrelsen 2018) pdf

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer ställer krav på att vårdgivaren fastställer rutiner för när och hur personalen ska ställa frågor om våld.

7 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvar
Rutiner
1 § - 5 §

2 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver vård.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (2022) pdf

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin