Handlingsprogram för omhändertagande av patienter som utsatts för sexuellt övergrepp

På uppdrag av regeringen har NCK tagit fram ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Målsättningen är att förbättra vården och omhändertagandet i hela landet. Handlingsprogrammet bidrar även till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial i hanteringen av sexuella övergrepp.

Handlingsprogrammet består av två delar:

"Handbok – Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp" (NCK 2008) pdf Pdf, 2 MB.

"Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" (NCK, reviderad 2022) pdf Pdf, 648 kB. om tagits fram i samarbete med Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL).

Handboken riktar sig till vårdpersonal och innehåller handlingsprogrammet. Den tar upp fakta om sexuella övergrepp och rättsväsendet.

Guiden innehåller checklistor och konkreta anvisningar för arbetsgången vid undersökning och spårsäkring.

Handlingsprogrammet beskriver bland annat:

  • hur frågor om våld kan ställas
  • vilka frågor som kan ingå i en riskbedömning
  • vad det medicinska omhändertagandet bör bestå av, samt
  • hur den psykosociala behandlingen kan se ut.

Bakgrund

Uppdraget att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården för omhändertagandet av offer för sexualbrott fick NCK i februari 2007 av Justitiedepartementet (Dnr Ju 2007/2177/KRIM).

Syftet var att förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer inom hälso- och sjukvården och att utarbeta rutiner för hur provtagning och dokumentation ska genomföras. Men även att förtydliga hälso- och sjukvårdens roll i förhållande till rättsväsendets myndigheter och rättskedjan.

NCK redovisade uppdraget i februari 2008.

Implementering

2008 fick NCK även regeringens uppdrag att implementera det nationella handlingsprogrammet i Sverige (Skr 2007/08:39). Arbetet påbörjades hösten 2008 och slutredovisades i december 2010.

Den 1 januari 2011 började det nya handlingsprogrammet för vårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp att användas i Sverige. Sedan dess har också hälso- och sjukvården tillgång till den nya spårsäkringssatsen efter sexuella övergrepp. Den innehåller både utrustning för spårsäkring och en guide med checklistor och konkreta anvisningar för spårsäkring och undersökning.

Revidering

I samarbete med NFC har NCK löpande reviderat spårsäkringssatsen som används av hälso- och sjukvården vid undersökning efter ett sexuellt övergrepp. Satsen ska finnas tillgänglig på alla polisstationer, sjukhus och vårdcentraler och innehåller allt material (tops, provrör, tejpfolier med mera) som krävs för att göra en komplett spårsäkring. Dessutom ingår den nya guiden i spårsäkringssatsen.

Genom att följa anvisningarna i handboken och guiden kan alla läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert.

Handboken reviderades 2010. Viss lagstiftning har förändrats sedan dess, bland annat fick Sverige en ny sexualbrottslagstiftning 1 juli 2018. Guiden revideras regelbundet av NCK och NFC (Nationellt forensiskt centrum). Aktuell information publiceras här på webbstöd för vården.

Uppföljning

2021 gjorde NCK en uppföljning av hur handlingsprogrammet används tio år efter implementeringen. Bland annat undersöktes hur nöjda läkare och underläkare är med guiden. De flesta svarade att de är nöjda och 87 procent av de svarande uppgav att de använde guiden när de undersöker patienter.

För att underlätta för vårdpersonal att få mer kunskap om hur spårsäkringen går till har spårsäkringssatsen kompletterats med en QR-kod som är kopplad till NCK:s webbplats.

Låda med lock NFC qr-kod spårsäkringssats

Läs mer i NCK:s kunskapsbank:

Sexuellt våld

Sexualbrottslagstiftningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin