Joakim Petersson

Joakim Petersson
Titel:
Doktor i hälsovetenskap
Lärosäte:
Örebro universitet
Institution:
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post:
joakim.petersson@oru.se
Webbsida:
Joakim Peterssons forskarpresentation vid Örebro universitet

Presentation

Joakim Petersson är lektor i kriminologi vid Örebro universitet och hans forskning handlar om riskbedömning och riskhantering av partnervåld, med ett speciellt fokus på partnervåldsförövare. 

Joakims Peterssons avhandling syftade till att identifiera kännetecken för de förövare som polisanmälts för partnervåld och som löpte störst risk att återfalla i nytt partnervåld.

Han tillhör forskargruppen Stalkning och Partnervåld (SToP) och forskningsmiljöerna Centre for Violence Studies (CVS) och Center for Criminological and PsychoSocial Research (CAPS), samtliga vid Örebro universitet.

Forskningsprojekt

Titel:
RISKSAM: Strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer – Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis. 

Beskrivning av projekt: 
RISKSAM är ett sexårigt projekt (2019–2025) som finansieras av FORTE. Målet med projektet är att införa en ny modell för hur polisen och socialtjänsten samverkar gällande våld i nära relationer och stalkning. Hela projektet har ett stads- och glesbygdsperspektiv samt ett barnperspektiv.

Mer specifikt består RISKSAM av fyra olika delstudier där följande aspekter studeras: samverkan inom och mellan polis och socialtjänst, återfall i våld, samhällsekonomiska kostnader, arbetsmiljön för personalen som hanterar dessa ärenden, samt livskvaliteten för de utsatta och deras barn.

Tidsperiod:
2019–2025

Finansiär:
FORTE

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Susanne Strand, docent i kriminologi, Örebro universitet
Åsa Källström, professor i socialt arbete, Örebro universitet
Anna L Jonhed, doktor i socialt arbete, Örebro universitet
Mattias Persson, doktor i nationalekonomi, Örebro universitet
Helén Olsson, doktor i socialt arbete, Karlstad universitet
Johan Stjernqvist, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet
Martina Vikander, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet
Emma Källvik, projektsekreterare och adjunkt i kriminologi, Örebro universitet 

Publikationer i urval:

Stjernqvist, J., Petersson, J., & Strand, J.M.S. (2022). Risk factors for intimate partner violence among native and immigrant male partners in Sweden. Nordic Journal of Criminology. Advance online publication. 

Petersson, J., & Thunberg, S. (2021). Vulnerability Factors among Women Victimized by Intimate Partner Violence and the Presence of Children. Journal of Family Violence. Advance online publication. 

Strand, J.M.S., Selenius, H., Petersson, J., & Storey, J. (2021). Repeated and systematic intimate partner violence in rural areas in Sweden. International Criminology, 1, 220-233. 

Petersson, J., & Strand, S. (2020). Family-only perpetrators of intimate partner violence: A systematic review. Trauma, Violence, & Abuse, 21(2), 367-381. 

Petersson, J., & Strand, S. (2020). Characteristics and recidivism in relation to arrest: Differentiating between partner violent perpetrator subtypes. Nordic Journal of Criminology. Advance online publication. 

Petersson, J. (2020). Identifying risk for recidivism among partner violent men reported to the Swedish police. Doktorsavhandling i hälsovetenskap, Fakulteten för humanvetenskap, Mittuniversitetet. Disputationsdatum 2020-05-15. 

Petersson, J., Strand, S., & Selenius, H. (2019). Risk factors for intimate partner violence: A comparison of antisocial and family-only perpetratorsJournal of Interpersonal Violence, 34(2), 219-239. 

Petersson, J., & Strand, S. (2017). Recidivism in intimate partner violence among antisocial and family-only perpetrators. Criminal Justice and Behavior, 44(11), 1477-1495. 

Strand, S., Petersson, J., Fröberg, S. & Storey, J. E. (2016). Polisens arbete med riskbedömning och riskhantering för partnervåldsrelaterad brottslighet: Implementering och utvärdering av införandet av strukturerade riskbedömningar för partnervåldsrelaterad brottslighet som en arbetsmetod vid polismyndigheterna i Västernorrland och Jämtland under perioden 2011–2014. Umeå: Brottsoffermyndigheten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin