Helén Olsson

Helén Olsson
Titel:
Socionom, PhD hälsovetenskap, lektor i socialt arbete
Lärosäte:
Karlstads universitet
Institution:
Institutionen för psykologiska och sociala studier
E-post:
helen.olsson@kau.se
Webbsida:
Helén Olssons forskarpresentation vid Karlstads universitet

Presentation

Med över tjugo års yrkeserfarenhet från myndighetsutövande arbete inom socialtjänsten forskar jag nu om våld, våldsutsatthet och riskbedömning. Mitt avhandlingsarbete utfördes inom en rättspsykiatrisk kontext och återspeglade patienters och personalens upplevelser av vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning.

Forskning kring våld och riskbedömning är ett område jag fortsatt att verka inom, bland annat inom området barn- och kvinnofrid inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett annat intresseområde är evidensbaserad praktik och implementeringsprocesser och dess betydelse för socialsekreterares arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse och hälsa. 

Forskningsprojekt

Titel:
RISKSAM: Strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer – Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis. 

Beskrivning av projekt:
Våld i nära relation och stalkning är ett omfattande folkhälsoproblem där var tredje kvinna rapporterat att hon någon gång varit utsatt. De resurser som tillhandahålls idag har relativt låg effekt, då både utsatthet och återfall är fortsatt vanligt förekommande samt att de utsattas och deras barns tillfredsställelse med sina liv är låg, särskilt på landsbygden.

En orsak till den låga effekten är att socialtjänst och polis har olika perspektiv på riskhantering, skydda versus brott, i kombination med en brist på strukturerad samverkan. Mer effektiv riskhantering måste till för att förhindra våldet.RISKSAM är en strukturerad riskhanteringsmodell som utgör länken mellan riskbedömning och riskhantering, där den yttersta ambitionen är att förhindra partnervåld och stalkning. Modellen är utvecklad i syfte att förbättra samverkan inom och mellan aktörer.

Det övergripande syftet med projektet är att implementera och utvärdera en hållbar och evidensbaserad modell, RISKSAM, för socialtjänstens och polisens arbete samt att utvärdera dess effekt avseende:

  • återfall i våld
  • samverkan inom såväl som mellan socialtjänst och polis och dess kostnad
  • livskvalitén för de utsatta. 

Ovan nämnda kommer att studeras ur både ett stads- och glesbygdsperspektiv samt ett barnperspektiv. Projektet kommer att bedrivas tillsammans med socialtjänst och polis i Örebro kommun för att sen utvecklas till samtliga kommuner i region Bergslagen. 

Tidsperiod: 2019– 2025

Finansiär: FORTE

Andra forskare som ingår i projektet/projekten


Åsa Källström, Örebro universitet

Joakim Petersson, Örebro universitet

Susanne Strand, Örebro universitet

Emma Källvik, Örebro universitet

Johan Stjernqvist, Örebro universitet

Mattias Persson, Örebro universitet

Martina Vikander, Örebro universitet

Anna-Karin Larsson, Örebro universitet

Publikationer i urval:

Strand, S., Petersson, J., Berglund, J., Källvik, E., Stjernqvist, J., Tayebi, N., & Olsson, H. (2022). Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck – En systematisk kartläggning. Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. 

Olsson, H., Strand, S., & Källvik, E. (2022). Hedersrelaterat våld och förtryck i kombination med prostitution och människohandel – Ett vidgat perspektiv. Rapport till Jämställdhetsmyndigheten / Regeringsuppdrag. Örebro universitet i samarbete med Karlstad universitet.

Olsson, H. (2022). Röster från hedersvåldsutsatta unga kvinnor: om utsatthet och stöd och hjälp från socialtjänsten. Socionomens forskningssupplement, no 51, år 2022. 

Olsson, H. (2021). Kap. 2, 4, 5 och 10. Karlsson Tuula, M. (red.).Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra? Forum för våldsstudier och våldsprevention. Karlstad: Karlstads universitet.

Olsson, H. och Bergman, A. (2021). From silence to recognition: Swedish social services and the handling of honor-based violence. European Journal of Social Work, 6(3), 241–256.

Olsson, H. Röster från hedersvåldsutsatta unga kvinnor – om utsatthet och socialtjänstens stöd och hjälp. Socionomen, 2022. Forskningssupplement nr 51.  

Olsson, H. och Bergman, A. (2018). Socialtjänstens arbete med hedersvåld – resultat från en intervjuundersökning. Rapport 2018:01. Falun: Länsstyrelsen i Dalarnas Län.

Olsson, H., Axelsson, T och Stier, J. (2017). Arbetsformer kring sociala risker – med fokus på rasism och extremism. Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) 2017:2. Falun: Högskolan Dalarna. 

Olsson, H. och Porskrog Kristiansen, L. (2017). Violence Risk Assessment in Forensic Nurses’ Clinical Practice: Qualitative Interview Study. Global Journal of Health Science, Vol. 9, No. 12, 56-63. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin