Julia Bahner

Julia Bahner
Titel:
Biträdande lektor i socialt arbete
Lärosäte:
Lunds universitet
Institution:
Socialhögskolan
E-post:
julia.bahner@soch.lu.se
Webbsida:
Julia Bahners forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

Julia Bahner forskar om sexuell hälsa, sexualitet och funktionshinder. 

Forskningsprojekt

Sexualitet – en tillgänglighetsfråga
Projektet har undersökt hur 65 personer med olika typer av tillgänglighetsbehov, exempelvis på grund av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom, neuropsykiatrisk diagnos, och så vidare, upplever att otillgänglighet påverkar deras möjligheter att uttrycka sin sexualitet och uppnå en god sexuell hälsa och välmående. Utgångspunkten har varit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och särskilt artiklarna 23 och 25 som berör sexualitet, familjeliv och sexuell hälsa. Utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöktes också hur erfarenheterna kan skifta beroende på könsidentitet, sexuell läggning, ålder, boendesituation, funktionalitet och hälsa.

En av sakerna som uppmärksammades av ett antal av intervjupersonerna var att tidigare erfarenheter av sexuellt våld kunde utgöra ett stort hinder, även många år senare, för att uppnå sexuellt välmående. Vissa hade helt valt bort att vara sexuellt aktiva, särskilt om de inte fått adekvat stöd och behandling. Ett viktigt resultat från denna del av studien är att det våldspreventiva arbetet måste innehålla grundläggande kunskaper om sexualitet, sexuell hälsa och rättigheter. Det är en del av utsattheten att inte ha kunskap om detta, eller känna till sina gränser om kroppslig integritet, särskilt för personer som ständigt omges av yrkesverksamma som ger stöd och omsorg, ibland även i den intima sfären.

Även för förövare (varav en person ingår i studien) handlar mycket om att inte ha tillräckliga baskunskaper sexualitet, relationer och samtycke.

Tidsperiod: 2020–2022
Finansiär: Forte, Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Ottarfonden

Publikationer i urval:

Bahner, Julia (2021). Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities. Routledge. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin