Gabriella Nilsson

Gabriella Nilsson
Titel:
docent i etnologi, lektor
Lärosäte:
Lunds universitet
Institution:
Institutionen för kulturvetenskaper
E-post:
gabriella.nilsson@kultur.lu.se
Webbsida:
Gabriella Nilssons forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

Nilsson disputerade 2009 med doktorsavhandlingen "Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor". Här undersöks hur könsrelaterat våld, mer specifikt våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn och misshandel, successivt politiserats under perioden 1975–2000. Nilsson visar hur vi i Sverige under denna period kommit att "upptäcka" dessa samhällsproblem och hur detta lett till omfattande debatter och rena stridigheter kring hur våldet ska förstås, förklaras och hanteras.

Sedan disputationen har Nilsson forskat om våld inom ramen för VR-projektet "Våldtäkt i Sverige 1990-2015", tillsammans med historikern och genusvetaren Monika Edgren, juristen Ulrika Andersson och genusvetaren Lena Karlsson. Inom ramen för projektet undersökte Nilsson svenska nyhetsmedier under perioden, inte minst hur medieberättelserna tar form som olika "genrer" som får olika funktioner i samhällsdebatten. Under 2020 redigerade Nilsson tillsammans med övriga projektmedlemmar den internationella antologin Rape Narratives in Motion (Palgrave).

Ett nyligen avslutat projekt är samverkansprojektet "Unga och sexuellt våld. Främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer", finansierat av Brottsofferfonden. Inom ramen för projektet har Nilsson tillsammans med etnologkollegan Inger Lövkrona och i samverkan med Malmö stad, sexuell hälsa och Kompetenscenter mot våld i nära relationer i Skåne, genomfört en metodutvecklande forskningssatsning om Våld mot unga på internet, Ensamkommande och sexuellt våld samt Könsstympning i Sverige. Projektet har slutrapporterats under 2020 och rapporten finns att ladda ner digitalt.

Nilsson har återkommande undervisat på kurser om våld, både vid Lunds universitet och genom externa engagemang. Ett resultat av detta arbete är boken "Våldets kön: Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser" som Nilsson skrivit tillsammans med etnologkollegan Inger Lövkrona. Boken tar ett brett grepp om företeelsen våld och argumenterar för såväl ett feministiskt som historiskt perspektiv på hur olika former av våld könas för att vi ska kunna förstå, förhålla oss till, och motverka våld. En 2:a omarbetad utgåva har utkommit under 2020. Denna innehåller bland annat ett helt nytt kapitel om våld och internet. 

Publikationer i urval:

Nilsson, Gabriella och Lövkrona, Inger (2020) Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Nilsson, Gabriella & Lövkrona, Inger, i samarbete med Linn Björklund och Julia Degerkvist (2020). Unga och sexuellt våld. Främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Slutrapport. Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

Nilsson, Gabriella (2020). Towards voluntariness in Swedish rape law. Hyper-medialised group rape cases and the shift in the legal discourse. I: Skilbrei, Stefansen, & Heinskou. Rape in the Nordic countries. London: Routledge.

Andersson, U, Edgren, M, Karlsson, L & Nilsson, G. (eds) (2019). Rape Narratives in Motion. London: Palgrave Macmillan.

Nilsson, Gabriella (2019). Narrating the moral geography of rape in Swedish newspapers. In Andersson, Edgren, Karlsson & Nilsson. Rape Narratives in Motion. London: Palgrave Macmillan.

Nilsson, Gabriella (2018). När hennes kropp är hans: besittningsrätt, dispositionsrätt, ägande och stöld i fråga om våldtäkt. I Salomonsson (ed.). Mitt och ditt: Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse. Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, s. 91-114. 

Nilsson, Gabriella (2018). Rape in the news: On rape genres in Swedish news coverage. Feminist Media Studies Volume 19, 2019, Issue 8.

Andersson, Ulrika, Edgren, Monika, Karlsson, Lena och Nilsson, Gabriella (2016). Våldtäkt i Sverige 1990-2013. Ett historiskt och ett intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt inom olika genrer. Gränslös.Tidskrift för studier av Öresundsregionen historia, kultur och samhällsliv, nr 6 2016, s. 83-92.

Nilsson, Gabriella (2015). Våldtäktsgenrer. Tidskriften 10TAL 6 (21-22): 24-29.

Lövkrona, Inger och Nilsson, Gabriella (2015). Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv. Kulturella perspektiv 24 (3-4):44-52. Medförfattare.

Nilsson, Gabriella och Lövkrona, Inger (2015). Våldets kön. Kulturella betydelser, funktioner och konsekvenser. Lund: Studentlitteratur. 

Nilsson, Gabriella (2013). Incestdebatten i Sverige 1982-96. Sosiologi i dag, 43 (4):15-44.

Nilsson, Gabriella (2012). Balls Enough: Manliness and Legitimated Violence in Hell's Kitchen. Gender, Work & Organization. Blackwell Publishing Ltd. 20:6:647-663. 

Nilsson, Gabriella (2010). Kampen om kvinnohuset. Om splittring som strategi eller eftergift. RIG kulturhistorisk tidskrift, nr. 2, 2010.

Nilsson, Gabriella (2009). Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor. Avhandling. Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 

Nilsson, Gabriella (2005). Slagen Dam och tystnadenNätverket. Kulturforskning i Uppsala, nr. 14, 2005, s. 65-78. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin