Kjerstin Almqvist

Kjerstin Almqvist
Titel:
Senior professor i psykologi
Lärosäte:
Karlstads universitet
Institution:
Institutionen för sociala och psykologiska studier
E-post:
kjerstin.almqvist@kau.se
Webbsida:
Kjerstin Almqvists forskarpresentation vid Karlstads universitet

Presentation

Kjerstin Almqvist forskar om barn som utsatts för våld i nära relationer, barn som far illa, insatser och behandling.

Forskningsprojekt

1) Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation.
Ett projekt i samverkan med avdelningen för psykologi, Linneuniversitetet. Två insatsmodeller i grupp för våldsutsatta barn, en psykopedagogisk (Bojen i Göteborg) och en psykoterapeutisk (BUP:s traumaenhet i Stockholm) utvärderas med avseende på effekter på barnens och mammornas symtom på psykisk ohälsa.

Inom projektet uppmärksammas även unga barns egna röster om våldets konsekvenser och insatser de fått i två olika delprojekt.

2) Projekt Support – individuellt föräldrastöd i socialtjänsten för våldsutsatta mammor. 
Som en fortsättning av iRisk-projektet följs effekten av föräldraprogrammet Project Support avseende föräldraförmågan och symtom hos barnen. Projektet inrymmer även utveckling av implementeringsförutsättningar i Sverige, inklusive anpassning av insatsen till svenska förhållanden.

Projektet genomförs i samarbete med Renee McDonald, Southern Methodist University i Dallas, USA.

Finansiär: Socialstyrelsen

3) Att fråga om våld på BVC
Ett projekt som utvärderar mammors och barnhälsovårdsjuksköterskors erfarenheter av att bli tillfrågade om respektive att fråga om utsatthet för våld i nära relation inom ramen för uppföljande besök vid 8 månader i barnhälsovården. I projektet undersöks även i vad mån våldsutsatta mammor uppmärksammas genom förfarandet.

Projektet genomförs i samarbete med barnhälsovården i Landstinget i Värmland och Region Örebro län.

4) Förstudie om Child Parent Psychotherapy (CPP), en evidensbaserad traumafokuserad metod för barn 0-6 år. 
Samverkansprojekt med Ericastiftelsen och Karlstads Universitet.

Tidsperiod: 2016−2024

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1) Mats Fridell, professor i klinisk psykologi och doktorand Karin Pernebo.
Projekt 2) Fredrik Hjärthag och doktorand Helena Draxler, Karlstads Universitet.
Projekt 3) Åsa Källström och Agneta Anderzén, Örebro universitet.

Publikationer i urval:

Norlen, A., Thoren, A. & Almqvist, K. (2021). Implementing Child–Parent Psychotherapy (CPP) in Sweden: A Qualitative Study Exploring Experiences by Caregivers Taking Part of the Intervention with Their Child. Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy, 20:2, 152-168.

Anderzen Carlsson, A., Bäccman, C., & Almqvist, K. (2021). The professional relationship forms the base: Swedish child health care nurses’ experiences of encountering mothers exposed to intimate partner violence. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-being, 16:1. 

Draxler, H., Hjärthag, F., McDonald, R., & Almqvist, K. (2020) From doubt to trust: Swedish mothers' and counsellors' experience testing a parenting programme for mothers exposed to intimate partner violence whose children have developed behavioural problems. Clinical child psychology and psychiatry, 2020 Oct; Vol. 25 (4), pp. 972-983. 

Almqvist, K., Norlén, A. & Tingberg, B. (2019). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur och Kultur.

Pernebo, K., Fridell, M. & Almqvist, K. (2019) Reduced psychiatric symptoms at 6 and 12 month’s follow-up of outcomes of psychotherapeutic and psychoeducative group interventions for children exposed to intimate partner violence. Child Abuse & Neglect, 93: 228-238.

Pernebo, K., Fridell, M. & Almqvist, K. (2018) Outcomes of psychotherapeutic and psychoeducative group interventions for children exposed to intimate partner violence. Child Abuse & Neglect, 79: 213-223. 

Pernebo, K. & Almqvist, K. (2017) Young children exposed to intimate partner violence describe their abused parent: A qualitative study. Journal of Family Violence, 32(2): 169-178.

Almqvist, K., Källström, Å., Appell, P. & Anderzen, A. (2018). Mothers’ opinions on being asked about exposure to Intimate Partner Violence in child healthcares clinics. Journal of Child Health Care Vol 22, Issue 2, 2018. 

Anderzen-Carlsson, A., Gillå, C., Lind, M. Almqvist, K., Lindgren Fändriks, A. & Källström, Å. (2017) Child health care nurses’ experiences of asking new mothers about intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing 2018 Jul;27(13-14):2752-2762. 

Almqvist, K. & Draxler, H. (2016). Project Support – individuellt föräldrastöd i socialtjänsten. Rapport till Socialstyrelsen. Karlstad: Karlstads universitet.

Broberg, A., Almqvist, K., Appell, P., Axberg, U., Cater, Å., Draxler, H., Eriksson, M., Grip, K., Hjärthag, F., Hultmann, O., Iversen, C. & Röbäck de Souza, K. (2015). Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Rapport till Socialstyrelsen. Göteborgs, Karlstads, Örebro universitet & Mälardalens Högskola. 

Broberg, A., Almqvist, K., Tjus, T. & Risholm Mothander, P. (2015) Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar. 2:a reviderade utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur. 

Jernbro, C., Jansson, S., Almqvist, K. & Svensson, B. (2015) Barnmisshandel och omsorgssvikt. I C. Jernbro, C-G Bornehag & S Janson (red) Barns liv och hälsa i Värmland 2014. Rapport från Karlstads universitet och Landstinget i Värmland. 

Grip, K., Almqvist, K., Axberg, U. & Broberg, A. (2014) Perceived Quality of life and health complaints in children exposed to Intimate Partner Violence. Journal of Family Violence 29:681-692. 

Pernebo, L. & Almqvist, K. (e-pub 2014) Young children’s experiences of participating in group treatment for children exposed to intimate partner violence: A qualitative study. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2016 Jan;21(1):119-32. 

Grip. K., Almqvist, K., Axberg, U. & Broberg, A. (2013) Children exposed to intimate partner violence and the reported effects of psychosocial interventions. Violence and Victims 28 (4): 635-655.

Staf, A. G. & Almqvist, K. (e-pub 2013). How children with experiences of intimate partner violence towards the mother understand and relate to their father. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2015 Jan;20(1):148-63.

Almqvist, K. (2013). "Att stödja barns utveckling och att möta barns behov av närhet, anknytning och omsorg". Kapitel i Ett hem att växa i  Grundutbildning för jour-och familjehem. Socialstyrelsen.

Almqvist, Kjerstin, Georgsson, Anna, Grip, Karin & Broberg, Anders (2012) Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld. Erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram. Delrapport 3, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Broberg, Anders, Almqvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Grip, Karin, Almqvist, Kjerstin, Sharifi, Ulrika, Cater, Åsa K., Forssell, Anna, Eriksson, Maria & Iversen, Clara (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. 

Georgsson, Anna, Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2011) Naming the unmentionable: How children exposed to intimate partner violence articulate their experiences. Journal of Family Violence vol. 26, 2011, s. 117-129.

Grip, Karin, Broberg, Anders & Almqvist, Kjerstin (2010) Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner – före och efter deltagande i Bojens grupprogram. Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapportserie, delrapport 2, 2010. 

Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2004) Barn som bevittnat våld mot mamma. En studie om kvinnor och barn som vistas på kvinnojourer i Göteborg. Rapport från Göteborgs Stad och Karlstads universitet.

Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2004) Young children traumatized by organized violence together with their mothers – The critical effects of damaged internal representationsAttachment & Human Development vol. 5(4), 2004, s. 367-380.

Almqvist, Kjerstin & Janson, Staffan (2004) Barn som bevittnat våld. Skolhälsovård Nr 1/2004-2005, Förlagshuset Gothia. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin