Marie Eriksson

Marie Eriksson
Titel:
Fil.dr i historia, universitetslektor i socialt arbete
Lärosäte:
Linnéuniversitetet
Institution:
Institutionen för socialt arbete
E-post:
marie.eriksson@lnu.se
Webbsida:
Marie Erikssons forskarpresentation vid Linnéuniversitetet

Presentation

Marie Eriksson är historiker och lektor i socialt arbete med ett intresse för tvärvetenskaplig forskning om kön och klass och andra maktrelationer/maktasymmetrier – både i det förgångna och i vår egen tid.

I avhandlingen "Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880" (Linnaeus University Press, 2010) studerade hon mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet – i såväl lokal kyrklig praktik som i offentlig politisk retorik i Sverige under 1800-talet.

Med utgångspunkt i begreppet intersektionalitet, och med fokus på konstruktioner av manlighet och kvinnlighet, undersökte avhandlingen tidsbundna normer och föreställningar om kön, klass, makt och våld som formade hur människor tolkade och hanterade äktenskapligt våld, och som gav våldet och misshandlingarna betydelse. Med utgångspunkt i ett stort antal äktenskapsmål analyserades hur de oeniga makarna själva, de kyrkliga ämbetsmännen och vanliga församlingsbor uppfattade vad som låg inom eller utom husbondemaktens gränser.

Marie Eriksson har medverkat i ett forskningsprojekt tillsammans med docent Roddy Nilsson (vid Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet) där kvinnors våldsutövning under 1800- och 1900-talen studerats. Med utgångspunkt i bland annat rättsligt material var projektets syfte att problematisera tidigare historisk-kriminologisk forskning som både varit felaktig, starkt förenklad och haft en tendens att negligera kvinnors våldsutövning. Även mot bakgrund av vår egen tids dominerande diskurser om kön och våld finns ett stort behov av att förstå kvinnors våldsbrottslighet. I linje därmed har ett av projektets ambitioner varit att utveckla teorier om kön och våld, som bidra till mer djupgående analyser av problemet. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.

Tematiken kön och våld finns även med i ett annat forskningsprojekt om försörjningsaspekter på mäns våld mot kvinnor. I projektet har undersökts hur kvinnor som brutit upp ur våldsamma relationer med män hanterat sin försörjning – både före, under och efter uppbrottet – samt hur berörda myndigheter bemöter och hanterar problematiken.

I projektet har Marie Eriksson genomfört intervjuer med ett tjugotal kvinnor som brutit upp ur en våldsam relation till en man. Med utgångspunkt i intervjuerna har Marie Eriksson i flera vetenskapliga publikationer problematiserat och teoretiskt utvecklat begreppet ekonomiskt våld. Projektet har finansierats av Brottsoffermyndigheten och letts av docent Rickard Ulmestig vid Linnéuniversitetet, Växjö. Medverkat har även professor Kerstin Svensson vid Socialhögskolan i Lund.

Läs också en intervju med Marie Eriksson i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Ekonomiskt våld kan skapa ytterligare isolering"

Forskningsprojekt

I ett nyligen påbörjat forskningsprojekt undersöks ekonomiskt våld mot äldre. Projektet genomförs tillsammans med lektor Angelika Thelin vid Linnéuniversitetet. 

Publikationer i urval:

(Kommande) Nilsson, R., Eriksson, M. (2020). Ilska, desperation och lömska uppsåt. Kvinnors våldsutövning under 1800-talet. Lund: Nordic Academic Press.

Thelin, A., Eriksson, M. (2019). Vi behöver se, veta och göra mer åt det ekonomiska våldet mot äldre personer. Ä. En tidskrift från Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldre- och Demensvård, 27. 

Ulmestig, R., Eriksson, M. (2017). Financial consequences of leaving violent men: Women survivors of domestic violence and the social assistance system in Sweden. European Journal of Social Work, 20, 560-571. 

Eriksson, M., Ulmestig, R. (e-pub 2017). "It's Not All About Money": Toward a More Comprehensive Understanding of Financial Abuse in the Context of VAW. Journal of Interpersonal Violence Vol 36, Issue 3-4, 2021. 

Ulmestig, R., Eriksson, M (red). (2018). Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson, M. (2018). Våldet, pengarna och livet: En sammanhållen förståelse av kvinnors erfarenheter av mäns ekonomiska våld i nära relationer. I: Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur AB. s 111-139.

Ulmestig, R., Eriksson, M. (2018). Inledning. Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur AB. s 11-27.

Eriksson, M. (2011). Oenighetens politik: Den offentliga politiska diskursen om mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet i 1800-talets Sverige. I: Dolt i offentligheten: Nya perspektiv på tradionellt källmaterial. Lund: Sekel Bokförlag. s 81-100.

Eriksson, M. (2010). Makar emellan: Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880. Doctoral Thesis. Växjö, Kalmar: Linnaeus University Press. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin