Veronica Ekström

Veronica Ekström
Titel:
Fil.dr i socialt arbete
Lärosäte:
Marie Cederschiöld högskola
E-post:
veronica.ekstrom@mchs.se
Webbsida:
Veronica Ekströms forskarpresentation vid Marie Cederschiöld högskola

Presentation

Veronica Ekström är fil.dr i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola och disputerade 2016 vid Linköpings universitet. Avhandlingen har titeln "Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer" och handlar om socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relation. 

Veronica Ekström har forskat om olika aspekter av socialt arbete som exempelvis försörjningsstöd och nätbaserad missbruksbehandling. Merparten av hennes forskning har handlat om våld i nära relationer. Veronica Ekström har utvärderat samverkansprojekt mellan polis och socialtjänst och studerat vilken betydelse stöd i rättsprocessen har för våldsutsatta kvinnor.

Idag är Veronica Ekström studierektor och biträdande prefekt vid Institutionen för socialvetenskap. Hon undervisar på socionomprogrammet och har skapat flera uppdragsutbildningar om våld i nära relation för högskolans uppdragsutbildningsverksamhet. Hon har också flerårig erfarenhet av att undervisa på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

Läs en intervju med Veronica Ekström i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Stora skillnader i socialtjänstens stöd"

Forskningsprojekt

Kvalitet och upphandling av skyddat boende
Deltar i SIVIN barn som är ett forskningsprogram vid Institutionen för socialvetenskap på Marie Cederschiöld högskola om att skapa förutsättningar för samt bidra till utvecklingen av ett barncentrerat samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer med fokus på socialt arbete.

Bland annat leder Veronica Ekström ett treårigt forskningsprojekt om skyddat boende och konstruktionen av kvalitet i gränslandet mellan socialtjänst, ideell sektor och näringsliv. Trots att skyddat boende är en av de kanske mest centrala insatserna för personer som har utsatts för våld i nära relation, är det en verksamhet som är relativt outforskad i Sverige. Skyddade boenden drivs idag av såväl kommuner som ideella och privata aktörer och platser köps inom ramen för den kommunala socialtjänsten. Från att ha varit en verksamhet där ideella aktörer, inte minst i form av kvinnojoursrörelsen, har varit mycket framträdande, har en förskjutning skett mot allt fler privata aktörer.

En central aspekt av konkurrensutsättningar och upphandlingar är kvalitet, det vill säga, kvaliteten på den välfärd som produceras. Syftet med projektet att undersöka hur aktörer i socialtjänsten, vinstdrivande företag och ideella organisationer men också våldsutsatta personer konstruerar kvalitet i förförhållande till skyddat boende. Utifrån en övergripande kvalitativ fallstudiedesign undersöks fem kommuner där dokument och erfarenheter från såväl kommunala tjänstemän och politiker som ideella organisationer, privata aktörer och våldsutsatta personer analyseras.

Finansiär: Forte
Tidsperiod: 2020–2026 

Samverkan kring våldsutsatta kvinnor i Islandsprojektet
2020 avslutades en utvärdering av Islandsprojektet i Västra Götaland. Tillsammans med fil.dr. Mari Brännvall har Veronika Ekström fortsatt att utforska "möjlighetsfönstret" (window of opportunity/open window) och dess betydelse för synen på våldsutsatta kvinnors aktörskap i två kommande artiklar.

Utvärdering av projekt IGOR
En utvärdering av samverkansprojektet IGOR i Stockholm, där polis och socialtjänst arbetar tillsammans för att motivera personer som utsatts för våld i nära relation och förövare till stöd.

Tidsperiod: 2023

Publikationer i urval:

Ekström, V. & Hvenmark, J. (2023). Ett Pris Man får Betala? Om Kvalitet I socialtjänstens Arbete Med Skyddat Boende. Sociologisk Forskning 59 (4):447–471. 

Eriksson, M., Bergman, A-S., Ekström, V. & Robertsson, K. (2022). Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad. Sköndal: Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Ekström, V. & Johansson, M. (2021). No other choice than to go on – mothers’ experiences of sharing parenthood with someone who has a problematic alcohol use. Publicerad ahead of print, Nordic Social Work Research.

Ekström, V. & Johansson, M. (2021). Mothering in the Context of Fathers’ Problematic alcohol use. European Journal of Social Work, 24(4), 594-602.

Eriksson, M., Brännvall, M. & Ekström, V. (2020). Att samverka vid akuta våldshändelser i familjer med barn. Utvärdering av Islandsprojektet. Göteborg: VKV.

Ekström, V. (2019). Responding to Domestic Violence. Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe. Nordic Social Work Research 9(3). 276–278.

Ekström, Veronica (2018). Gränsytor under förhandling – om socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Socialvetenskaplig tidskrift, (25)3-4, 269-286.

Ekström, Veronica (2018). Socialtjänstens ansvar enligt lagstiftningen. I E. Sinisalo & L. Moser Hällen (Red.) Våld i nära relationer. Socialt arbete i teori, forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Ekström, Veronica (2018). Forskning om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. I E. Sinisalo & L. Moser Hällen (Red.) Våld i nära relationer. Socialt arbete i teori, forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Ekström, Veronica (2018). Behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor. I M. Dahlstedt & P. Lalander (Red.) Manifest – för ett socialt arbete i tiden. Lund: Studentlitteratur.

Ekström, Veronica (2017). Want, Dare and be Able to – Abused Women's Experiences of Support during the Preliminary Investigation and Criminal Trial Procedure. I M. Husso, T. Virkki, M. Notko, H. Hirvonen & J. Eilola (Red). Interpersonal Violence: Differences and Connections. London: Routledge.

Ekström, Veronica (2016). Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Diss. Linköping: Linköpings universitet. 

Ekström, Veronica (2016). Negotiating and Justifying Social Services' Support for Female Victims of Domestic Violence. Nordic Social Work Research Volume 7, 2017, Issue 1, pages 18-29. 

Ekström, V. & Lindström, P. (2016). In the Service of Justice – Will Social Support to Victims of Domestic Violence Increase Prosecution? International Review of Victimology Vol 22, Issue 3, 2016. 

Ekström, Veronica (2016). Carriers of the Troublesome Violence – The Social Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence. European Journal of Social Work Vol 21, 2018, Issue 1, pages 61-73.

Ekström, Veronica (2014). Barn som har bevittnat våld inom familjen. Kartläggning av hur tillämpningen av socialtjänstlagen stämmer överens med barnkonventionen. Forskningsbidrag till Barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19).

Ekström, Veronica (2014). Violence against women – social services support during legal proceedings. European Journal of Social Work. 18(5), 661-674. 

Ekström, Veronica (2012). Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd – konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck. Retfaerd. Nr. 3. Sid. 51-68. 

Ekström, Veronica (2012). Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv – om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens brottsutredande arbete. Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie nr 77. Stockholm: Ersta Sköndal högskola. 

Ekström, Veronica (2011). Stöd till våldsutsatta kvinnor under rättsprocessen – en undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna. Arbetsrapportserien nr 73. Stockholm: Ersta Sköndal högskola. 

Ekström, Veronica (2010). Utvärdering av relationsvåldscentrum – tredje verksamhetsåret. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Ekström, Veronica & Berg, Lena (2009). Utvärdering av relationsvåldscentrum – andra verksamhetsåret. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Ekström, Veronica & Berg, Lena (2008). Utvärdering av relationsvåldscentrum – första verksamhetsåret. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin