Åsa Källström (tidigare Cater)

Åsa Källström (tidigare Cater)
Titel:
Socionom, fil.dr och professor i socialt arbete
Lärosäte:
Örebro universitet
Institution:
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post:
asa.kallstrom@oru.se
Webbsida:
Åsa Källströms forskarpresentation vid Örebro universitet

Presentation

Åsa Källström forskar om barns och ungas upplevelser av konflikter, kränkningar, våld, och övergrepp med huvudfokus på våld i familjen. Men också om vad utsatthet för försummelse och kriminalitet innebär för barn och om hur samhället kan tillgodose barnens behov av professionellt stöd.

Fotograf: Lars Holmström

Forskningsprojekt

1. Titel på projekt: 
Artikel 19 – Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn

Beskrivning av projektet: Projekt syftar till att bidra med ny kunskap om vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn, men också om barns erfarenheter av att inte kunna erbjudas plats på skyddat boende. Projektet utgår ifrån ett barndomssociologiskt perspektiv och bygger på intervjuer med barn i olika åldrar. Målsättningen är att resultaten ska kunna användas för att utveckla stödet till våldsutsatta barn. Projektet pågår under 2020–2023. 

Finansiär: Projektet finansieras av Allmänna barnhuset och Brottsoffermyndigheten.

2. Titel på projekt:
AWARE: En studie om kvinnor utsatta för övergrepp som barn, deras livserfarenheter och möjliga skyddsfaktorer

Beskrivning av projektet: Projektet AWARE (på engelska Women Abused as children – Resilience and Experiences) baseras dels på intervjuinformation från kvinnor som följts upp under åren 1990–2013 inom WAG-projektet och dels på nya intervjuer. I projektet ingår fyra delstudier som pågår under år 2018–2021.

Finansiär: Projektet finansieras av FORTE.

3. Titel på projekt:
RISKSAM: Strukturerad samverkan för prevention av stalkning och våld i nära relationer – Implementering och utvärdering av en riskhanteringsmodell för socialtjänst och polis

Beskrivning av projektet: I projektet ingår fyra delstudier som pågår under år 2019–2025. Syftet med delstudie 3 är att förstå vilken betydelse riskhantering har för de utsattas livskvalitet. De utsatta inkluderar både vuxna som utsatts för våld i nära relation eller stalkning och deras barn som bevittnat det.

Finansiär: Projektet finansieras av FORTE.

Publikationer i urval:

Gunnarsdottir, Hildur, Löve, Jesper, Hensing, Gunnel & Källström, Åsa (2021) To live and not only survive – an ongoing endeavor. Resilience experiences among adult women abused as children. Frontiers in Public Health 9:599921. 

Izaguirre, Ainhoa & Källström, Åsa (published online 2021-01-12) Differences in the reactions of adolescents to family violenceChild & Family Social Work. [e-pub]

Källström, Åsa & Thunberg, Sara (2019) “Like an Equal, Somehow” – What Young People Exposed to Family Violence Value in Counseling. Journal of Family Violence 34(6), 553-563.

Glatz, Terese, Källström, Åsa, Hellfeldt, Karin & Thunberg, Sara (2019) Physical violence in family sub-systems: Links to peer victimization and long-term emotional and behavioral problemsJournal of Family Violence 34(5), 423–433. 

Källström, Åsa & Grip, Karin (2019) Thinking critically about cross-cultural implementation – Swedish social workers’ experiences of testing the Kids’ Club method for helping child and mother victims of Intimate Partner Violence. European Journal of Social Work 22(4), 587-598. 

Anderzen-Carlsson, Agneta, Gillå, Christina, Lind, Maria, Almqvist, Kjerstin, Lindgren Fändriks, Anna & Källström, Åsa (2018) Child health care nurses’ experiences of asking new mothers about intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing 27(13-14), 2752-2762. 

Almqvist, Kjerstin, Appell, Petra, Källström, Åsa & Anderzen-Carlsson, Agneta (2018) Mothers' opinions on being asked about exposure to intimate partner violence in child healthcare centres in Sweden. Journal of Child Health Care 22(2), 228–237. 

Izaguirre, Ainhoa & Cater, Åsa K. (2018) Child Witnesses to Intimate Partner Violence (IPV): Their descriptions of talking to people about the violenceJournal of Interpersonal Violence 2018 Dec;33(24):3711-3731.

Jonhed, Anna, Källström, Åsa & Glatz, Terese (2018) Utmaningar i relationsbaserat arbete med barn och föräldrar som lever med våld i familjen, in: Bruhn, Anders & Källström, Åsa (red.) Relationer i socialt arbete – I gränslandet mellan profession och person. Liber.

Graham-Bermann, Sandra A., Cater, Åsa K., Miller-Graff, & L. Howell, K. (2017). Adults’ Explanations for Intimate Partner Violence (IPV) During Childhood and Associated EffectsJournal of Clinical Psychology 73(6), 652-668. 

Graham-Bermann, Sandra, Källström, Åsa, Gomez Jansson, Sabina & Kihlstedt, Sabine (2016) Svenska Kids’ Club – handbok för gruppledare. Working papers and reports in social work 2016:9, Örebro Universitet. 

Cater, Åsa K. & Sjögren, Johanna (2016). Children exposed to intimate partner violence describe their experiences – a typology-based qualitative analysisChild and Adolescence Social Work 33(6), 473-486. 

Miller-Graff, Laura E., Cater, Åsa K., Howell, Kathryn H. & Graham-Bermann, Sandra A. (2016). Parent-Child Warmth as a Potential Mediator of Childhood Exposure to Intimate Partner Violence and Positive Adulthood FunctioningAnxiety, Stress & Coping 29(3), 259-273. 

Alexandersson, Pär, Andershed, Henrik, Andershed, Anna-Karin, Källström Cater, Åsa & Sundell, Knut (2015) Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder – Sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Broberg, Anders, Almqvist, Kjerstin, Appell, Petra, Axberg, Ulf, Cater, Åsa K., Draxler, Helena, Eriksson, Maria, Grip, Karin, Hjärthag, Fredrik, Hultmann, Ole, Iversen, Clara & Röbäck de Souza, Karin (2015) Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Göteborg: Göteborgs University. 

Cater, Åsa Källström (2015). Barndomsupplevelser av våld och konflikter mellan föräldrarna – unga vuxnas erfarenheter och hälsa in: Järkestig Berggren, Ulrika, Magnusson, Lennart och Hanson, Elizabeth (red.) Att se barn som anhöriga – Om beroende i relationer, interventioner och omsorgsansvar. Nationellt kunskapscenter för anhöriga. 

Cater, Åsa K., Miller-Graff, Laura E., Howell, Kathryn H. & Graham-Bermann, Sandra A. (2015). Childhood Exposure to Intimate Partner Violence (IPV) and Adult Health: Age, Gender and Violence CharacteristicsJournal of Family Violence (30)7, 875-886. 

Howell, Kathryn H., Cater, Åsa K., Miller-Graff, Laura E. & Graham-Bermann, Sandra A. (2015). The Process of Reporting and Receiving Support following Exposure to Intimate Partner Violence during ChildhoodJournal of Interpersonal Violence 30(6), 2886-2907. 

Forssell, Anna & Cater, Åsa K. (2015) Patterns in Child–Father Contact after Parental Separation in a Sample of Child Witnesses to Intimate Partner ViolenceJournal of Family Violence 30(3), 339–349. 

Eriksson Maria, Cater Åsa Källström, & Näsman Elisabet (red.) (2015) Barns röster om våld – att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups förlag.

Cater, Åsa K. och Grip, Karin (2014) Kids Club i Sverige – resultat från en förstudie av en metod för att stödja barn som upplevt våld mot mammaWorking papers and reports in social work 2014:4. Örebro: Örebro universitet. 

Cater, Åsa (2014) Children’s descriptions of participation processes in intervention for children exposed to intimate partner violenceChild and Adolescence Social Work (2014) 31,455–473.

Miller, Laura E., Cater, Åsa K., Howell, Kathryn H. och Graham-Bermann, Sandra A. (2014) Perpetration patterns and environmental contexts of IPV in Sweden: Relationships with adult mental healthChild Abuse & Neglect, 38(1), 147-158. 

Cater, Åsa K och Forssell, Anna (2014) Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence (IPV) – relative neglect and children’s needsChild & Family Social Work Volume 19, Issue 2, Pages 185-193. 

Cater, Åsa K och Överlien, Carolina (2014) Children exposed to domestic violence: a discussion about research ethics and researchers’ responsibilitiesNordic Social Work Research Volume 4, 2014, Issue 1. 

Broberg Anders, Almqvist Linnéa, Axberg Ulf, Grip Karin, Almqvist Kjerstin, Sharifi Ulrika, Cater Åsa K, Forssell Anna, Eriksson Maria & Iversen Clara (2011) Stöd till barn som upplevt våld mot mamma – Resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Eriksson, Ida, Cater, Åsa, Andershed, Anna-Karin & Andershed, Henrik (2011) What Protects Youths From Externalizing and Internalizing Problems? A Critical Review of Research Findings and Implications for PracticeAustralian Journal of Guidance and Counselling, vol. 21(2), 2011.

Cater, Åsa Källström (2009) Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i familjen – en utvärdering för metodutveckling. FoU-rapport 2009/3. Uppsala: Regionförbundet, Uppsala län. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin