Johanna Simmons

Johanna Simmons
Titel:
Medicine doktor, adjungerad universitetslektor
Lärosäte:
Linköpings universitet
Institution:
Institutionen för hälsa, medicin och vård
E-post:
johanna.simmons@liu.se
Webbsida:
Johanna Simmons forskarpresentation vid Linköpings universitet

Presentation

Jag är ST-läkare i geriatrik och forskar om våld och övergrepp mot äldre personer. Huvudfokus i min forskning är hur vi inom hälso- och sjukvården kan bli bättre på att upptäcka och hjälpa äldre personer som är eller har varit utsatta för någon typ av övergrepp. Jag har också ett speciellt intresse för polyviktimisering och hur olika typer av våld och övergrepp är associerade med varandra. Jag leder projektet REAGERA (Responding to Elder Abuse in GERiAtric care) som bedrivs i samarbete mellan Region Östergötland och Linköpings Universitet. 

Forskningsprojekt

REAGERA projektets långsiktiga mål är att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre personer som är eller har varit utsatta för olika typer av övergrepp. Ett av de viktigaste målen med projektet var att ta fram och validera ett screeninginstrument (REAGERA-S) som kan användas för att upptäcka våldsutsatthet bland äldre personer. Studien som beskriver instrumentet är nu publicerad och själva instrumentet är fritt tillgängligt via projektets webbsida.

Webbsida för projektet REAGERA där du kan ladda ned instrumentet REAGERA-S

Inom ramen för projektet har vi även gjort djupintervjuer med äldre personer som varit utsatta för övergrepp och vi har studerat beredskapen hos sjukvårdspersonal för att upptäcka och hjälpa utsatta äldre. Vi arbetar för närvarande med att analysera denna data. Vi har också börjat studera en modell för att utbilda sjukvårdspersonal om övergrepp mot äldre. Projektet finansieras av Brottsofferfonden och Region Östergötland och pågår under perioden 2017–2021.

Under åren 2021–2024 kommer vi också genomföra en nytt projekt, REAGERA-Demens. I detta projekt som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) kommer vi undersöka hur man kan upptäcka utsatthet för övergrepp hos personer med demenssjukdomar. 

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Nicolina Wiklund
Atbin Motabedi
Katarina Nägga
Mikael Ludvigsson
Katarina Swahnberg

Publikationer i urval:

Simmons, J. (2021). Genväg till forskning. Övergrepp mot äldre. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Göteborg: Västra Götalandsregionen. 

Simmons J., Wenemark M, Ludvigsson M. (2021) Development and validation of REAGERA-P, a new questionnaire to evaluate health care provider preparedness to identify and manage elder abuse. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):473. 

Motamedi A, Ludvigsson M, Simmons J. (2022) Factors associated with health care providers speaking with older patients about being subjected to abuse. Journal of Elder Abuse & Neglect, 34:1, 20-37. 

Ludvigsson M, Wiklund N, Swahnberg K, Simmons J. (2022) Experiences of elder abuse: a qualitative study among victims in Sweden. BMC Geriatrics 22, 256.

Ludvigsson M, Motamedi A, Westerlind B, Swahnberg K, Simmons J. (2022) The Responding to Elder Abuse in GERiAtric care (REAGERA) educational intervention for health care providers. A non-randomised stepped wedge trial. BMJ Open 12:e060314.

Simmons J, Wiklund N, Ludvigsson M. (2022) Managing abusive experiences: a qualitative study among older adults in Sweden. BMC Geriatrics 22, 456. 

Simmons, J., Swahnberg, K. Lifetime prevalence of polyvictimization among older adults in Sweden, associations with ill-heath, and the mediating effect of sense of coherence. BMC Geriatr 21, 129 (2021). 

Simmons J, Swahnberg K. Characteristics associated With Being Asked About Violence Victimization in Health Care: A Swedish Random Population Study. Journal of Interpersonal Violence. 2022;37(11-12):NP8479-NP8506. 

Simmons J, Swahnberg K. m.fl. (2020) Validation of REAGERA-S: a new self-administered instrument to identify elder abuse and lifetime experiences of abuse in hospitalized older adults. Journal of Elder Abuse and Neglect [e-pub ahead of print 9 Mar 2020]. 

Simmons, J. (2019). Svenska kvinnors upprepade utsatthet för våld. Socialmedicinsk tidskrift nr 4:2019. 

Simmons J, Swahnberg K. (2019) Can nonresponse bias and known methodological differences explain the large discrepancies in the reported prevalence rate of violence found in Swedish studies? PLoS One. 2019 May 9;14(5):e0216451. 

Simmons J, Bruggemann AJ, Swahnberg K. (2016) Disclosing victimisation to healthcare professionals in Sweden: a constructivist grounded theory study of experiences among men exposed to interpersonal violence. Bmj Open. 2016;6(6):e010847. 

Simmons, J., Wijma, B., & Swahnberg, K. (2015) Lifetime co-occurrence of violence victimisation and symptoms of psychological ill health: a cross-sectional study of Swedish male and female clinical and population samplesBMC Public Health. 2015 Sep 28;15:979 

Simmons, J. (2015) Toward an integrated approach in research on interpersonal violence. Conceptual and methodological challenges. DissLinköping University: Linköping. 

Simmons, J., Wijma, B., & Swahnberg, K. (2014) Associations and experiences observed for family and nonfamily forms of violent behavior in different relational contexts among Swedish men and women Violence and Victims, nr 1 (2014)29, s. 152-170. 

Swahnberg, K., Davidsson-Simmons, J., Hearn, J., & Wijma, B. (2012) Men's experiences of emotional, physical, and sexual abuse and abuse in health care: A cross-sectional study of a Swedish random male population sampleScand J Public Health, nr 2, 2012(40), s. 191-202.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin