Susanne Boethius

Susanne Boethius
Titel:
Doktor i sociologi
Lärosäte:
Lunds universitet
Institution:
Sociologiska institutionen
E-post:
susanne.boethius@soc.lu.se
Webbsida:
Susanne Boethius forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

Susanne Boethius är doktor i sociologi och verksam vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Forskningsprojekt

Susanne Boethius arbetar sedan januari 2017 tillsammans med Malin Åkerström och Margareta Hydén med forskningsprojektet "Ringa polisen? En studie av det sociala nätverkets responser på våld i nära relationer". Studien är finansierad av FORTE.

Sammanfattning av projektet:
Våld mot kvinnor i nära relationer beskrivs ofta som ett dolt brott då polis och rättsväsende inte får kännedom annat än om en bråkdel av dessa brott. Även om våldet ägt rum utan några utanförstående närvarande äger våldet inte rum i ett socialt vakuum. Tvärtom är våldet i allmänhet känt i det omgivande sociala nätverket, det vill säga av familj, vänner, grannar och bekanta. Kunskapen om våldet resulterar i olika responser. En av dessa är att tillkalla polis. 

När polisen får kännedom om brottet är det snarare regel än undantag att medlemmar ur målsägandes och misstänks nätverk tidigare agerat på skilda sätt för att hantera den problematiska relationen. Det är i detta vårt projekt tar sin utgångspunkt.

Undersökningen syftar till att studera ‘response networks’ (Gadd, 2015; Hydén, 2015), som finns kring parter där våld i nära relationer förekommer, med ett specifikt fokus på beslut att tillkalla polis. Samma problematiska situation beskrivs inte sällan via olika ”frames” med avseende på professionella beskrivningar, psykologiska, medicinska eller privata (Peräkylä, 1989). Vilka olika ”frames” involveras då de olika parterna beskriver händelsen samt konsekvenserna av beslutet att involvera polisen? Att involvera en tredje, officiell part har nämligen visat sig ha tydliga sociala konsekvenser beträffande interaktions- och definitionsprocesser (Aubert, 1965; Emerson, 2015).

Via intervjuer med våldsutsatta kvinnor och personer ur hennes sociala nätverk (familj, den våldsutövande och andra involverade) kan vi analysera den sociala process som leder fram till poliskontakt. Eftersom samma relation studeras från olika aktörers perspektiv möjliggörs en analys där många olika delar i processen synliggörs. Studien kommer att bidra med en identifiering av den hjälp som erbjuds våldsutsatta och våldsutövare samt på vilka sätt poliser och andra professionella insatser kan stödja det sociala nätverkets eventuella ambitioner att stoppa våld i nära relationer. 

Tidigare projekt:
2015 disputerade Susanne Boethius i Sociologi vid Lunds universitet med avhandlingen "Män, våld och moralarbete. Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer". Det empiriska underlaget i avhandlingen utgörs dels av hjälpsökande mäns svar på ett omfattande frågeformulär, dels av intervjuer med en del av dessa män. I avhandlingen presenteras männens rapporterade effekter av behandlingen men främst analyseras männens moralarbete i förhållande till våldsutövning, våldsutsatthet och behandling. Samtliga intervjuade män framhåller nämligen moraliskt försvarbara identitetsbeskrivningar och i boken identifieras hur männen, med hjälp av redovisande förklaringar och stödjande karaktärsframställningar, genomför detta moralarbete.

2008–2010 arbetade Susanne Boëthius tillsammans med Socialstyrelsen med en utvärdering av socialtjänstanknutna mansverksamheter. Utvärderingen har bland annat presenterats i rapporten "Behandling av män som utövar våld i nära relationer – en utvärdering" (Socialstyrelsen, 2010).

Publikationer i urval:

Boethius, Susanne (2021) Genväg till forskning. Våldsutövare i nära relationer. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Göteborg: Västra Götalandsregionen. 

Susanne Boethius & Malin Åkerström (2020) Revealing hidden realities: disclosing domestic abuse to informal others. Nordic Journal of Criminology 21:2, 186-202. 

Boethius, Susanne (2016). "Män om våld i nära relationer" i Edling, Christofer & Rostami, Amir (red.): Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation. Lund: Studentlitteratur. 

Boethius, Susanne (2015). Män, våld och moralarbete: rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer. Avhandling. Lund: Lunds universitet. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin