Information ska vägleda kommunerna i arbetet med våldsutövare

Kommunernas socialnämnder har genom en lagändring som kom 2021 nu även ett ansvar att verka för att våldsutövare ska ändra sitt beteende. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har ett gemensamt regeringsuppdrag att stötta berörda myndigheter att genomföra förändringen.

Den nya bestämmelsen är en del i regeringens arbete för att ytterligare sätta fokus på att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Samtidigt med den kom även en annan lagändring, som också syftar till att förebygga våld. Den handlar om sekretess och finns i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen ger socialtjänsten och hälso- och sjukvården möjlighet att under vissa förutsättningar få lämna uppgifter till Polismyndigheten i syfte att förhindra att en person begår ett allvarligt brott mot en närstående.

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram information och vägledning till myndigheter, däribland kommuner och regioner, om det lagstadgade ansvaret som kommunernas socialnämnder nu har för det förebyggande arbetet.

– Kommunerna befinner sig nu i en uppstartsprocess. Många behöver hjälp med att göra en bra insats på ett kvalitetsmässigt säkert sätt, säger Ulrika Sandberg, nationell samordnare mäns våld mot kvinnor, enheten för social utveckling vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Startat med inventering av kommunernas behov 

Under hösten har en behovsinventering genomförts i kommunerna. Syftet har varit att kartlägga hur kommunerna arbetar med våldsutövare samt att undersöka vilket stöd kommunerna behöver framöver för att stärka arbetet.

– En majoritet av kommunerna erbjuder redan i dag behandling för våldsutövare, säger Olga Gislén, utredare vid Socialstyrelsen.

Det kommunerna framför allt önskar få mer stöd kring är att förstå vad ansvaret innebär, enligt Olga Gislén.

– Många undrar vad det betyder att verka för att våldsutövare ska ändra sitt beteende. Kommunerna vill också ha mer information om metoder för att arbeta med våldsutövare, säger hon.

Rapport med genomgång av behandlingsmetoder 

2020 publicerade Socialstyrelsen en rapport med ett antal metoder för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens behandlingsarbete med våldsutövare i nära relationer. I rapporten som (Bild borttagen) togs fram på regeringens uppdrag uppges att myndigheten har identifierat nio behandlingsmetoder. Men i rapporten konstateras det också att det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd för att någon behandlingsmetod ska kunna rekommenderas som den som i första hand bör användas.

– Det finns en hel del lovande behandlingsmetoder och utvärderingarna av dem fortsätter men Socialstyrelsen kan inte lyfta fram en framför en annan. Det ställs höga krav på en metod för att Socialstyrelsen ska kunna rekommendera den, säger Olga Gislén.

Information om bestämmelserna sprids brett

Socialstyrelsen och länsstyrelserna ska under våren ta fram nya texter och sammanställa information som redan finns om behandlingar av våldsutövare samt om den nya sekretessbrytande regeln. Materialet kommer att publiceras i olika kanaler, däribland på Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden.se och på NCK:s webbplats ”Webbstöd för kommuner”. Informationen kommer även att spridas via upparbetade nätverk inom myndigheterna. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den sprids.

Att informera om och sprida goda exempel på kommunala insatser som fungerar är ett sätt att stötta kommunerna i deras arbete med våldsutövare, säger Ulrika Sandberg.

– De kommuner som redan bedriver verksamheter för våldsutövare bygger också kunskap, till exempel med hjälp av systematiska uppföljningar, säger Ulrika Sandberg.

Hur kommunerna når våldsutövare med insatser är något som Socialstyrelsen och länsstyrelserna också tittar närmare på.

– Vi vet att de verksamheter som har haft behandlingar för våldsutövare under en längre tid ofta har en kö med personer som önskar ta del av insatserna. Vi samlar nu in erfarenheter från sådana kommuner för att också kunna sprida dem vidare, säger Ulrika Sandberg. 

Socialstyrelsens kunskapsguide om våldsutövare i nära relation

Socialstyrelsens meddelandeblad om nya bestämmelser för att förebygga våld (pdf, 2021)

Socialstyrelsens rapport om behandlingsmetoder för våldsutövare (pdf, 2020)

Om våldsutövare i NCK:s Webbstöd för kommuner

Porträtt av Ulrika Sandberg

Ulrika Sandberg

Porträtt av Olga Gislén

Olga Gislén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin