Osund idrottskultur kan bidra till mäns våld mot kvinnor

Det finns problem inom idrotten som riskerar att bidra till våld i nära relation. Samtidigt kan idrottsrörelsen vara ett viktigt förebyggande verktyg. Det visar en rapport från Centrum för idrottsforskning (CIF) som är gjord av forskare vid Örebro universitet.

Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat idrottsrörelsens roll i det förebyggande arbetet mot våld i nära relation, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor. Rapporten visar att osunda idrottskulturer kan förstärka sexistiska föreställningar och göda attityder och värderingar som, tillsammans med andra riskfaktorer, kan ligga till grund för mäns våld mot kvinnor.

Rapporten pekar även på att en idrottsrörelse som aktivt tar ställning mot våld, och arbetar våldsförebyggande, kan bli en stark kraft i formandet av ett tryggare samhälle. Det finns många goda exempel på idrottsföreningar som arbetar kontinuerligt med att motverka sexistiska, homofoba och misogyna attityder, enligt rapporten. Men ytterst få föreningar och förbund arbetar långsiktigt genom exempelvis ett våldsförebyggande program, med kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Publikation: "Idrottens ansvar att förebygga mäns våld mot kvinnor" (Centrum för idrottsforskning 2023) fulltext i kunskapsbankens databas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin