Kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott efter relationstyp 2019–2021.

En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2023
Avsändare:
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Typ:
Rapport, Granskning (Rapport)
Antal sidor:
49

Information om publikationen

Hösten 2021 fick Brå i uppdrag av regeringen att granska kvaliteten på statistiken över anmälda misshandelsbrott, med avseende på redovisningen av relation mellan offer och gärningsperson som infördes i statistiken 2019. Bakgrunden till uppdraget var att det hade identifierats brister i statistiken som har sin grund i hur kodningen av olika relationstyper gjorts vid registreringen av de anmälda brotten. I uppdraget ingår att göra årsvisa skattningar av nivå och utveckling av anmäld misshandel efter de olika relationstyperna samt efter kön, 2019–2021. De skattade resultaten utgör ett komplement till den officiella statistiken och publicerades i statistikrapporten över anmälda brott vid offentliggörandet av den slutliga statistiken 2022 den 30 mars 2023.

I den här promemorian redovisas resultaten från kvalitetsgranskningen. Förutom de skattade resultaten ges även en bild av omfattningen och karaktären på bristerna i registreringen av anmälda misshandelsbrott efter typ av relation, samt en bedömning av förväntad kvalitet i registreringen fortsättningsvis från och med 2022 och framåt. Därtill ges förslag på åtgärder som bör vidtas för att säkerställa kvaliteten i den redan publicerade statistiken och kommande publiceringar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin