Ny rapport om Webbkurs om våld

Nationellt centrum för kvinnofrid publicerar rapporten ”Våldet angår oss alla – att skapa en webbkurs om våld”. Den handlar om framväxten av Webbkurs om våld samt innehåller en pilotstudie som syftar till att följa upp i vilken mån kunskap efter genomförd webbkurs tas till vara på arbetsplatser.

Johanna Nivala, projektkoordinator, NCK.

Johanna Nivala, projektkoordinator. Foto: Mikael Wallerstedt

Att ha kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Webbkurs om våld ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och är öppen för alla.

Sedan starten 2016 har 169 000 personer registrerat sig på Webbkurs om våld och antalet användare ökar konstant. NCK utvecklade Webbkurs om våld tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen på regeringens uppdrag, för att möta en efterfrågan på kunskap om våld från yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete. Den webbaserade utbildningen blev tidigt en viktig del av det nationella metod- och kompetensstödet i arbetet mot våld.

– Precis som i den inledande fasen av arbetet med Webbkurs om våld så är samverkan med Socialstyrelsen, länsstyrelserna och de tekniska utvecklarna än idag en viktig framgångsfaktor för kursen. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av kursen för att den ska möta yrkesverksammas behov. Den är även till nytta för studenter och andra som vill lära sig mer om våld, säger Johanna Nivala, projektkoordinator på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Ökad kunskap om våld

I rapporten publiceras även en pilotstudie, av Sibel Korkmaz, lektor i socialt arbete och Peter Andersson, lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Studien ger en bild av huruvida Webbkurs om våld har påverkat användarnas dagliga arbete samt hur kursen kan ha bidragit till utveckling av arbetet mot våld på organisatorisk nivå och i samverkan med andra verksamheter.

– Resultaten i pilotstudien som finns att läsa om i rapporten, visar på vikten av att arbetsgivare och chefer tillvaratar den nya kunskap som medarbetaren fått sig genom webbkursen. Genom att utveckla rutiner och se till att kunskapen förankras på ett organisatoriskt plan kan man i förlängningen underlätta arbetet för att våldsutsatta ska få adekvat stöd och ett gott bemötande, säger Johanna Nivala, projektkoordinator på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Fakta

  • Webbkurs om våld ger grundläggande kunskaper i ämnet och är kostnadsfri.
  • Kursen vänder sig främst till medarbetare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, rättsväsende, skola samt verksamma inom ideell sektor som möter våldsutsatta i sitt arbete men är öppen för alla.
  • Kursen tar 2-3 timmar att genomföra. Du kan gå den enskilt eller i grupp.
  • Kursen finns översatt till engelska.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin