Pågående uppdrag

Nationellt centrum för kvinnofrid får regelbundet uppdrag av regeringen gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Här hittar du uppdragen som NCK arbetar med.

NCK:s verksamhet styrs genom regleringsbrevet till Uppsala universitet som kommer i slutet av varje år. I regleringsbrevet för 2024 framgår att NCK ska utveckla chattfunktioner till samtliga målgrupper för de nationella stödtelefonerna under 2024, i syfte att i högre utsträckning nå ut till unga personer.

Regleringsbrev Uppsala universitet 2024 på esv.se

Regeringen tilldelar även uppdrag i regleringsbrev för särskilda utgiftsområden. I regleringsbrevet för 2024, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13, framgår att NCK får använda 2 000 000 kronor för att i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten ta fram stödmaterial som innefattar information och sprida kunskap om våldets orsaker, omfattning och konsekvenser med särskilt fokus på rättsväsendet.

Regleringsbrev Arbetsmarknadsdepartementet 2024 på esv.se

Regeringen har gett Nationellt centrum för kvinnofrid i uppdrag att införa ett för EU harmoniserat telefonnummer för personer som har utsatts för könsbaserat våld. Ett EU-harmoniserat telefonnummer innebär att personer som har utsatts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan nå en stödlinje genom att använda sig av ett och samma telefonnummer oavsett i vilken medlemsstat i EU de befinner sig.

Regeringsuppdrag att införa ett för EU harmoniserat telefonnummer för våldsutsatta i Sverige (pdf) Pdf, 1 MB.

Under 2024 arbetar NCK på uppdrag av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) med att inrätta en särskild nationell funktion dit enskilda som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck samt deras närstående kan vända sig för råd och vägledning på generell nivå. Stödfunktionen regleras i Förordning om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (SFS 2022:1345). NCK kommer att starta en ny stödlinje under 2024 och driva den som pilotverksamhet.

Förordning om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer och analysera behov av insatser (Arbetsmarknadsdepartementet: A2023/01065)

Nationellt centrum för kvinnofrid har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer samt göra en analys av behov av insatser, och föreslå insatser, riktade till såväl målgruppen som berörda yrkesgrupper.

Regeringsuppdrag tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten om att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld (pdf) Pdf, 124 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin