Pulmonär läkemedelstillförsel

Arbetspaket pulmonär läkemedelstillförsel

SweDeliver arbetspaket Pulmonär läkemedelstillförsel fokuserar på användande av nya hjälpämnen för att öka stabilitet och prestanda för inhalationspulver framställda genom spraytorkning samt pulvermekanik hos adhesiva blandningar.

Administrering av läkemedel till lungan skiljer sig väsentligt från många andra administreringsvägar och kunskap om hur läkemedelstillförsel via inhalation kan förbättras är mycket efterfrågad inom industrin. Pulmonär tillförsel har även nyligen fått betydande uppmärksamhet som potentiell administreringsväg för biologiska läkemedel, såsom proteiner, peptider och RNA.

Då SweDeliver initierades var forskning inom pulmonär läkemedelstillförsel närmast obefintlig vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet. Likväl fattades beslutet att ha ett dedikerat Arbetspaket i ämnet inom ramarna för SweDelivers akademiska team med hänsyn till en stark tradition inom analys av fasta partiklar och karakterisering, då partikelegenskaper har stor inverkan på inhalerade formuleringars prestanda.

Vid SweDelivers Vetenskapliga råds senaste utvärdering tillskrevs forskningen inom området, ledd av professorer Göran Frenning och Göran Alderborn tillsammans med forskare vid industripartners AstraZeneca, Iconovo AB, Ferring, Orion Pharma, Nanologica AB och MVIC AB, ”internationellt erkänd standard” med "mycket bra arbete som väcker internationellt intresse".

Göran Frenning and Göran Alderborn, SweDeliver

Göran Frenning och Göran Alderborn, SweDeliver

Pulveregenskaper har, som nämnt, stor betydelse för inhalerade formuleringar, då fysikaliska faktorer som form, form och storlek är avgörande för framgångsrik tillförsel av läkemedel till lunga. Olika egenskaper hos limblandningar har utforskats av doktorander Anna Simonsson och Sohan Sarangi, inklusive segregation och effekten av läkemedelslast på aerosolisering-benägenhet hos binära limblandningar (Sarangi et al., Powder Techn., 2021; Sarangi & Ferring, Powder Techn., 2023 (Figur 1, nedan), Sarangi et al., Eur. J. Pham. Biopharm., 2023).

Detta arbete utförs experimentellt och med beräkningar, där beräkningsanalys av insamlade data tillför teoretiska modeller, möjligheter att analysera mer komplexa strategier för tillförsel samt ökad förståelse för formuleringsprestanda vid inhalation. Hjälpämnen i formulering och tillverkningsmetod kommer att påverka formuleringens prestanda ytterligare, och spraytorkade formuleringar av hjälpämnen och läkemedel utförs idag systematiskt av post doc Mayura Talwelkar Shimpi i syfte att utveckla design och produktion av nya formuleringar. Arbetet fortsätter av doktorand Niklas Bunta Sundin som även studerar erhållna formuleringar i biorelevanta in vitro och in vivo modeller.

Figur 1: Grafiskt sammandrag från publikationen "Effektiv friktion i limblandningar avsedda för inhalation: Simulering av oblique impact of adhesive units" av Sarangi & Frenning. Inom det utförda arbetet bedömdes effekten av finpartikelform, anslagsvinkel, yttäckningsförhållande och kollisionshastighet. Det visades att anslagsvinkeln och finpartikelformen har betydande effekter på friktionskoefficienten, och en mikromekanisk modell kunde användas bättre för att förstå partikeldynamiken under formulering och hantering av limblandning. ®Powder Technology, 2023

Pulvrets egenskaper påverkar även granulatfragmentering och möjlighet att skapa tabletter. Medan granulat och tabletter mer ofta kommer i fråga för oral administrering – därför är forskningen som utförs även relevant för SweDelivers Arbetspaket för Oral Läkemedelstillförsel – används granulat och presskroppar också i inhalationsverktyg. Därför har doktorand Maryam Tofiq studerat kompressionens inverkan på prestandan hos den resulterande presskroppen av torra granulerade pulver av olika sammansättning, genom att använda minitabletter som surrogatgranulat för studier av kompaktering och möjlighet att göra tabletter, där bland annat tendenser till granulatdeformation kopplades till minskad potential att göra tabletter (Tofiq et al., Powder Techn., 2022).

Även doktorand Marilena Marinaki har bedrivit forskning i syfte att tillföra ny kunskap om kompressions- och dekompressionscykeln för tryckformning av agglomerat och – i synnerhet – den information som kan utvinnas under lossningsfasen samt hur processerna i detta skede påverkar agglomeratens kvalitet.

Marilena Marinaki, PhD student, SweDeliver

Marilena Marinaki, doktorand, SweDeliver

En fysiologiskt relevant in vitro metod för upplösning av inhalationspulver har utvecklats av doktoranden Irès van de Zwaan, som genom att använda analys vid studier av upplösning av kommersiella inhalationsprodukter, läkemedelsladdade mesoporösa kiseldioxidpartiklar erhållna från våra partners och läkemedelsinnehållande hyaluronsyra gelpartiklar bildade genom spraytorkning (van der Zwaan et al., Mol. Pharm., 2022; Nikjoo et al., Int. J. Pharm., 2023).

Den senare utvecklades i syfte att studera hur val av hjälpämnen och optimal mängd kan användas för att nå kontrollerad frisättning. Ytterligare arbete inom in vitro in vivo korrelation (IVIVC) har utförts av doktorand Johanna Eriksson och Erik Sjögren, som utvecklat en fysiologisk baserad biofarmaceutisk (in silico) modell inklusive förutsägelse av systemisk exponering av inhalerade läkemedel (Eriksson et al., Eur. J. Pharm. Biopharm, 2020).

I ett interdisciplinärt projekt inom Arbetspaketet, lett av forskare Ann-Sofie Persson, var det övergripande syftet att studera i vilken utsträckning SAXS kan användas för mätning av porositet, porstorlek och form på pulversystem. Resultaten visar att hålrumsstorlek och volymspecifik yta kan fastställas med SAXS. En uppföljningsstudie av effekten av lagringstid och luftfuktighet är under utveckling och de resultat som hittills erhållits är för närvarande under förberedelse.

Ledare för arbetspaketet

Professor Göran Frenning, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet
Vesna Åkerberg, Iconovo

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin