Ny studie ska möjliggöra ökad läkemedelsdos vid inhalation

Genom att utforska läkemedelspartiklars stabilitet vid pulmonär tillförsel hoppas Sohan Sarangi, doktorand vid SweDeliver, ge viktig kunskap om optimering av mängden läkemedel som når lungorna.

(Bild borttagen) Sohan Sarangi, doktorand vid SweDeliver, Uppsala universitet

Pulmonär tillförsel är en effektiv väg att administrera läkemedel till lungorna och genomförs bland annat vid behandling av sjukdomar som astma och KOL. Metoden är även användbar vid tillförsel av biofarmaceutika som vacciner och tillväxthormoner. Ytterligare förståelse krävs dock kring de faktorer som styr frisättning, upplösning och upptag av läkemedel i lungorna, och i projektet Partikeldynamik och flerskalig modellering av adhesiva blandningar för inhalationspulver undersöker Sohan Sarangi, doktorand vid SweDeliver, formulering och hantering av adhesiva blandningar.

– I dessa blandningar är mikroniserade, extremt små läkemedelspartiklar bundna till betydligt större bärarpartiklar, vilka kan övervinna den kohesivitet som hör samman med den lilla partikelstorlek som krävs vid pulmonär läkemedelstillförsel. I våra studier kartlägger vi de effektiva mekaniska egenskaperna och interaktionen mellan läkemedels- och bärarpartiklarna såväl som deras aggregat. På sikt hoppas vi tillföra kunskap som möjliggör ökade doser aktiva läkemedelssubstanser som inte separeras under transportfasen, säger Sohan Sarangi.

I februari 2020 publicerade Sohan Sarangi artikeln Numerical modeling of collision of adhesive units: Stability and mechanical properties during handling i tidskriften Chemical Engineering Science: X. I denna presenteras nya resultat kring klumpning, överbryggning och flytbarhet hos adhesiva enheter och blandningar. För närvarande väntar två ytterligare artiklar i pipeline för publicering våren 2021, innan Sohan Sarangi påbörjar den fjärde och avslutande delen av sitt projekt.

(Bild borttagen)

– Vi ska härnäst studera friktionen mellan läkemedels- och bärarpartiklarna, vilket utgör den sista pusselbiten innan vi sammanställer resultatet av vårt arbete. Till dess centrala delar hör att generera en karta som via extremvärden förutsäger var läkemedelspartiklarna kommer att aggregera i samband med pulmonär tillförsel, vilket förhoppningsvis är till stor nytta för SweDelivers industriella partners.

Parallellt med sin forskning är Sohan Sarangi engagerad i SweDelivers nyligen initierade arbetspaket Utbildning och karriärutveckling. Med fokus på internationell och sektoriell mobilitet förbereds bland annat mentorprogram, kurser och studiebesök. På agendan står också industriell postering av doktorander och postdoktorer såväl som associerade akademiska positioner för seniora forskare inom läkemedelsbranschen.

– Jag har siktet ställt på att arbeta några år inom den internationella läkemedelsindustrin innan jag återvänder till Sverige. Och att inom ramarna för exempelvis mentorprogrammet Mentor4Research få utveckla vår redan omfattande interaktion med branschföretagen kommer att göra det än tydligare vilken kunskap som är relevant inom industrin och hur vi kan omsätta den i nytta. Arbetspaketet Utbildning och karriärutveckling kommer helt enkelt att tillföra ytterligare en betydelsefull dimension till SweDeliver.

Mer information

SEMINARIUM

Kontakt

(Bild borttagen) Sohan Sarangi
Doktorand, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
E-post  sohan.sarangi@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin