Om SWEDESD

Header swedesd

We are a transdisciplinary center that co-creates and implements knowledge and innovations to navigate wicked global health and sustainability challenges

Swedesd är idag ett nationellt och internationellt forsknings- och utbildningscentrum för hållbar utveckling och global hälsa. Sedan etableringen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid den Medicinska fakulteten år 2021 fokuserar Swedesd i sin utbildning och forskning såväl hållbar utveckling som global hälsa. Tillsammans med våra samarbetspartners driver vi högkvalitativa och samskapande forskningsprojekt, både i Sverige och utomlands.

Vår forskning omsätts också i det tvärvetenskapliga masterprogrammet Implementation, Transformative Learning och Sustainability. Vi är också stolta över vårt Co-Creation Lab, en strategisk miljö inrättad för att stärka möjligheterna för forskare och samhällspartners att tillsammans navigera så kallade wicked issues, det vill säga komplexa problem såsom hållbarhet och global hälsa, vilka är unika och svåra att konceptualisera, förutse och lösa, och som ofta kräver nya och transdisciplinära tänkesätt, perspektiv och metoder.

swedesd logga

Swedesds perspektiv på global hälsa är att ojämlikheter ska minska och bästa möjliga hälsa för alla ska uppnås, samtidigt som mänsklighetens ekologiska fotavtryck reduceras till en hållbar nivå. Detta kräver fokus på transformativa processer och lösningar som överskrider nuvarande praxis, och som integrerar flera perspektiv och discipliner. Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa i ett globalt perspektiv fokuserar vi på nyckelfrågor för Agenda 2030; hur policy och evidens ska omsättas i praktik, hur vi bygger hållbara hälsosystem och samhällen och hur vi kan minska ojämlikhet i hälsa och överlevnad. Att utveckla och utvärdera metoder för att förändra tänkesätt och beteenden är en nödvändighet vare sig det gäller att förbättra omhändertagandet av nyfödda barn eller möta sociala, ekonomiska eller ekologiska hållbarhetsutmaningar.

Hållbarhetsutmaningarna beforskas transdisciplinärt. Forskare från flera akademiska discipliner skapar kunskap tillsammans med aktörer från samhällets alla sektorer. Dagens brådskande hållbarhetsutmaningar – klimatförändringarna, artutrotningen, orättvisorna och ojämlikheterna – är alla så kallade wicked problems, och de slår hårdast mot de mest utsatta. Och i slutänden är dessa utmaningar ett existentiellt hot mot hela mänskligheten. För att navigera och hitta vägar att hantera sådana problem från grunden behövs nya grepp, nya metoder och nya perspektiv. Swedesds forskning syftar till samhällsomställning för ökad rättvisa och möjliga hållbara framtider för alla.

Swedesds världsomspännande historia

Som drivande för FNs dekad för utbildning för hållbar utveckling 2005-2014, beslutade den svenska regeringen år 2006 att ge Sida i uppdrag att finansiera etablerandet av en verksamhet för utbildning för hållbar utveckling. Swedish International Center for Education for Sustainable Development (Swedesd) inrättades år 2008 vid Högskolan på Gotland. Verksamheten bedrevs främst utomlands i form av utbildningsparterskap med Sidas partnerländer under de följande fem åren. År 2013 blev Högskolan på Gotland en del av Uppsala universitet och Swedesd organiserades som ett centrum vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Verksamheten stärktes och växte till en väletablerad forsknings- och utvecklingsmiljö för transformativt lärande och utbildning för hållbar utveckling, utomlands men nu även i Sverige.

Som en uppföljning av dekaden utvecklade UNESCO, på initiativ av Sverige, Tyskland och Japan, ett globalt handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling, The Global Action Programme on Education for Sustainable Development (GAP on ESD). Handlingspro­grammet antogs vid UNESCOs generalkonferens 2013 och lanserades vid UNESCOs världskonferens om utbildning för hållbar utveckling i Nagoya, Japan, 2014. I Sveriges officiella delegation till världskonferensen var Uppsala universitet representerade med såväl Swedesds styrelseordförande, som dess föreståndare. Året därpå, i september 2015, antog FNs generalförsamling de 17 mål och 169 delmål för hållbar utveckling (SDGs) som utgör Agenda 2030, och syftet med GAP on ESD blev att stödja FNs medlemsländer i att uppnå agendans samtliga mål genom att driva framåt, skala samt konkretisera arbetet med utbildning och lärande för hållbar utveckling i respektive länder. Swedesd utsågs av Sveriges regering att från januari 2016 vara nationell fokalpunkt för UNESCOs GAP on ESD, och därmed ansvara för att driva implementeringen av SDG 4, med särskilt fokus på 4.7. UNESCO Paris utsåg samtidigt Swedesd till GAP Key Partner med uppdrag att leda ett av GAP on ESDs prioriterade handlingsområden, Educators and Trainers. Swedesds forskning ingick inte i uppdraget som nationell samordnare eller GAP Key Partner, men stärkte och underbyggde det. Och omvänt, uppdraget skapade en fantastisk empiri och mycket goda möjligheter till samskapande forskning. Swedesd utvecklade på denna grund forskningsbaserade innovativa metoder och verktyg där handling och praktik födde in i forskningen och vice versa, och fördjupade effektiva och givande samarbeten och partnerskap i Sverige och internationellt. Den vetenskapliga legitimiteten stärktes betydligt under denna period.

År 2021 etablerades Swedesd som en centrumbildning vid den Medicinska fakulteten vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Centret är idag en tvärvetenskaplig miljö med fokus på forskning och utbildning om hållbar utveckling och global hälsa. Se vidare: Om Swedesd.

Hälsa, hållbarhet och transformation

Global hälsa är ett ämnesområde under utveckling, och för att anpassas till världens nuvarande tillstånd och utmaningar behövs nya sätt att definiera vad ämnet innehåller och syftar till. Vi föreslår därför ett nytt "mission statement" för global hälsa. Denna inriktning strävar efter att minska ojämlikheter och uppnå bästa möjliga hälsa för alla, samtidigt som mänsklighetens ekologiska fotavtryck måste reduceras till en hållbar nivå. Detta kräver fokus på transformativa processer och lösningar som överskrider nuvarande praxis, och som integrerar flera perspektiv och discipliner.

Lyssna till Mats Målqvist, SWEDESD föreståndare, i videon här brevid som förklarar det nya narrativet för global hälsa på en ENLIGHT Lecture.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin