SIHI Sweden

SIHI Crossing

SIHI Sweden grundades 2021 och är en hub i det internationella nätverket Social Innovation in Health (SIHI). Värd för nätverket är SWEDESD - ett centrum för jämlikhet i hälsa, transformation och hälsa, vid Uppsala universitet.

Vår strävan är att bedriva och främja tvärvetenskaplig forskning om social innovation för hälsa genom att koppla samman forskare, studenter, entreprenörer, beslutsfattare och genomförare inom privat och offentlig sektor, civilsamhället och ideella organisationer, och att förespråka för systemskiften som behövs för att uppnå hälsa för alla.

Vårt fokus

SIHI Sweden utforskar och forskar om sätt att främja hälsa för alla genom social innovation, med fokus på implementeringsprocesser och transformativt lärande, för att bygga kapacitet, samskapa kunskap och överföra sociala innovationer till nya sammanhang.

Se vilka projekt och metoder vi jobbar med inom sociala innovationer just nu:

SIHI Sweden konferens

Varje år annordnar SIHI Sweden en konferens med olika aspekter av social innovation för hälsa som fokus. Läs mer och hitta material nedan.

poster sihi sweden conference

SIHI Sveriges styrgrupp

Mats M

Mats Målqvist

Mats är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och föreståndare för SWEDESD, ett centrum för jämlik hälsa, hållbarhet och transformation vid Uppsala universitet. Hans undervisning- och forskningsintressen fokuserar på implementeringsvetenskap och jämlik hälsa, med partnersamarbeten i södra Asien, östra Afrika och Sverige.

Elin Larsson

Elin C Larsson

Elin är docent i Global hälsa, huvudforskare och vice forskargruppsledare i forskargruppen GloSH vid Institutionen för global folkhälsa, och knuten till Avd. för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Hennes forskningsfokus är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både i låg- och medelinkomstsammanhang. Hon leder för närvarande en stor kluster randomiserad kontrollerad studie, som studerar hur en kvalitetsförbättring i samarbete med samproducerad preventivmedelsrådgivning kan öka bemyndigandet i beslutsfattande inom preventivmedel. Hon handleder flera Ph.D. studenter i Sverige och Afrika söder om Sahara och Nepal. Som en del av sitt engagemang i forskning och utbildning inom SRHR ingår hon i ledningskommittén för det akademiska nätverket för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ANSER, och hon valdes nyligen in i den vetenskapliga och tekniska rådgivande gruppen till WHO:s HRP-program inom SRHR.

Georgina W

Georgina Warner

Georgina är docent i barns hälsa och välfärd vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon är medlem i ledningsgruppen för forskargruppen för barnhälsa och föräldraskap (CHAP). Hennes forskning har särskilt fokus på barn med sårbarheter inklusive funktionshinder, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter, placering i vård utanför hemmet, påtvingad migration och fattigdom.

Emma Oljans

Emma Oljans

Emma är en aktiv forskare hos SWEDESD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Oljans har doktorerat i didaktik vid Uppsala universitet. Hennes expertområde inkluderar lärande för hållbar utveckling, global hälsa, Co-creation, antibiotikaresistens och konsumentbeteende, samt health literacy.

Maria Nyström

Maria Nyström

Maria är centrumkoordinator på SWEDESD, Uppsala universitet. Hon arbetar främst med att koordinera centrumet, kommunikation och nätverket SIHI – Social Innovation in Health Initiative. Hon har en masterexamen i miljökommunikation från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Ulrika

Ulrika Persson-Fischier

Ulrika Persson-Fischier is an anthropologist with a strong interest in pedagogical development, transdisciplinarity, and sustainability. Ulrika's research focuses on perspectives around transformative innovation and disruptive system change, and a transdisciplinary starting point for collaboration with social actors, and concepts such as resilience and regeneration, complexity and wicked problems. Ulrika is responsible for SWEDESD Master's Programme in Implementation, Transformative Learning and Sustainability (ITS).

 

Ulrika Persson-Fischier är en antropolog med starkt intresse för pedagogisk utveckling, tvärvetenskap, och hållbarhet. Ulrikas forskning fokuserar på perspektiv kring transformativ innovation och disruptiv systemförändring, och en transdiscilplinär utgångspunkt för samverkan med samhällsaktörer, och begrepp som resiliens och regeneration, komplexitet och wicked problems. Ulrika är programansvarig för SWEDESDs master program: The Master's Programme in Implementation, Transformative Learning and Sustainability (ITS).

LInnea

Linnea Stansert Katzen

Linnea Stansert Katzen has a background in Global Public Health and holds a PhD in Public Health from Stellenbosch University, South Africa. Her research focus include Maternal and Child Health, Community Health Worker programs and Social integration in Sweden, South Africa, and globally. She is currently working as a researcher at Department of Public Health and Community Medicine, Gothenburg University.

Linnea Stansert Katzen har en bakgrund inom global folkhälsa och har en doktorsexamen i folkhälsa från Stellenbosch University, Sydafrika. Hennes forskningsfokus inkluderar mödra- och barnhälsa, Community Health Worker-program och social integration i Sverige, Sydafrika och globalt. Hon arbetar för närvarande som forskare vid Institutionen för folkhälsa och samhällsmedicin, Göteborgs universitet.

SIHI Fellows

SIHI Fellowship program är ett tvåårigt program som skapar möjlighet för mentorskap, kapacitetsuppbyggnad och samverkan för forskning inom social innovation inom hälsa. Programmet involverar en grupp deltagare från olika kontinenter som alla är unga akademiker. Som en del av programmet kommer deltagarna att arrangera en serie utbildningsworkshops i ämnen så som begreppet social innovation, implementeringsforskning, människocentrerad design, crowdsourcing, crowdfunding och övervakning och utvärdering av sociala innovationer inom hälsa. För att läsa mer om programmet besök hemsidan för SIHI Fellowship program.

SIHI Sverige har två unga forskare som deltar i programmet.

Per Kåks

Per Kåks, PhD

Intesseområden inom social innovation: social innovation inom hälsa, implementeringsforskning, crowdsourcing och människocentrerad design

LInet SIHI Fellow

Ms. Linet M. Mustisya

Intesseområden inom social innovation: Implementeringsforskning, samhällsengagemang, hållbarhet, hälsofrämjande och forskningsspridning

Sociala innovationer är nya eller mer effektiva sätt att hantera komplexa sociala utmaningar inom hälsa och välfärd. Innovationerna utvecklas tillsammans med användare och andra intressenter för att tillhandahålla en mer tillgänglig, inkluderande och kostnadseffektiv hälsa och välfärd. De resulterar ofta i nya sociala relationer och förändringar på organisations- och systemnivå.

Definition av begreppet hälsa

Swedesd ser ett behov av att bredda definitionen av vilka projekt som faller inom ramen för sociala hälsoinnovationer. Global hälsa är ett ämnesområde under utveckling, och för att anpassas till världens nuvarande tillstånd och utmaningar behövs nya sätt att definiera vad ämnet innehåller och syftar till. Vi föreslår därför ett nytt "mission statement" för global hälsa. Denna inriktning strävar efter att minska ojämlikheter och uppnå bästa möjliga hälsa för alla, samtidigt som mänsklighetens ekologiska fotavtryck måste reduceras till en hållbar nivå. Detta kräver fokus på transformativa processer och lösningar som överskrider nuvarande praxis, och som integrerar flera perspektiv och discipliner. Läs mer i denna editorial i BMJ Global Health.

Med denna definition av global hälsa så ser vi att sociala innovationer för hälsa innefattar projekt som jobbar för både människans och planetens hälsa.

Läs och se filmer om SIHI internationals definition av sociala innovationer.

Social innovation LAHO

Sponsorer

SIHI nätverket stöds av TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Disease, vilket samfinaniseras av UNDP, UNICEF, Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO). TDR får medel från Sida för att stötta SIHI nätverket.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin