Om oss

Forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa, Segerstedtshuset

2010 startade vi U-CARE, ett av den svenska regeringens strategiska forskningsprogram. Inom U-CARE bedriver vi vårdvetenskaplig forskning utifrån ett transdisciplinärt tillvägagångssätt. Målet med vår forskning är att personer med kroppslig sjukdom och deras närstående ska få tillgång till god och kostnadseffektiv vård i form av psykosocialt stöd och psykologisk hjälp. För att nå detta mål utvecklar, testar, utvärderar och implementerar vi interventioner, till exempel psykosociala och psykologiska internetadministrerade program. Vår forskning handlar också om att undersöka psykologiska och ekonomiska konsekvenser av kroppslig sjukdom för personer med kroppslig sjukdom och deras närstående samt ekonomiska konsekvenser för samhället.

Vi bedriver vår forskning tillsammans med personer med egen erfarenhet av kroppslig sjukdom, deras närstående, representanter för hälso- och sjukvård och akademiker från ett flertal ämnesområden.

Vi har utvecklat och fortsätter att utveckla U-CARE-plattformen (Plattformen). Plattformen är en avancerad plattform som möjliggör decentraliserade kliniska studier och interventionsforskning. Plattformen möjliggör bland annat randomisering, samtycke, påminnelser och datainsamling.

Det övergripande målet med vår verksamhet är att bidra till en god och kostnadseffektiv vård i form av psykosocialt stöd och psykologisk hjälp för personer med kroppslig sjukdom och deras närstående.

Vår vision är att främja välbefinnande och hälsa för människor med kroppslig sjukdom och deras närstående oavsett socioekonomisk och kulturell bakgrund.

De specifika målen är att:

  • Bedriva innovativ forskning av excellent kvalitet vad gäller psykologiska och ekonomiska konsekvenser av kroppslig sjukdom, samt utveckling, testning och utvärdering av psykosociala och psykologiska interventioner.
  • Bedriva undervisning av hög kvalitet på grundutbildnings-, master- och forskarutbildningsnivå vad gäller vetenskapliga metoder samt e-hälsa, mental hälsa och ’public contribution’.
  • Bidra till att de interventioner som utvecklas inom U-CARE implementeras inom hälso- och sjukvård.
  • Tillgängliggöra U-CARE-plattformen för externa forskargrupper.

Att samarbeta med intressenter utanför akademin och över akademiska discipliner är centralt för vår verksamhet. Vi samarbetar med personer med erfarenhet av kroppslig sjukdom, antingen som patient eller närstående. Det hjälper oss att formulera viktiga och relevanta forskningsfrågor, utveckla acceptabla studieprocedurer och material för studiedeltagare, analysera och tolka resultat samt kommunicera resultaten från vår forskning. Vårt samarbete med ideella organisationer och hälso- och sjukvårdspersonal säkerställer att vår forskning är nära kopplad till individers och samhällets behov. Vårt samarbete över akademiska discipliner, till exempel Klinisk psykologi, Hälsoekonomi, Global mental hälsa, Hälsoinformatik, Människa-maskininteraktion, Implementeringsvetenskap och Informationssystem hjälper oss att bedriva relevant och excellent transdisciplinär vårdforskning.

För att uppnå våra mål och vår vision använder vi ett flertal vetenskapliga metoder och studiedesigner, bland annat: deltagande aktionsforskning, ’feasibility’-studier, ’mixed methods’, pilotstudier, processutvärdering, ’public contribution’ och randomiserade kontrollerade studier.

Forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa är värd för U-CARE. Inom forskargruppen arbetar vi med att öka tillgången till god vård i form av psykosocialt stöd och psykologisk hjälp bland annat via e-hälsa. Forskargruppen bildar tillsammans med forskargrupperna E-hälsa och hälsodata, PERCEPT och Psykologi vid hjärt-kärlsjukdom enheten Digital hälsa och mental hälsa, vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Den övergripande målsättningen för enheten Digital hälsa och mental hälsa är att bedriva forskning i framkant av vetenskapliga och teknologiska framsteg inom digitaliseringen av hälsovården, särskilt inom området mental hälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin