Syllabus for Swedish Language B

Svenska språket B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 5SV229
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish G1F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2016-09-07
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: Spring 2016
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Content

Language and Society, 7,5 hp 7.5 hp
The Emergence of the Swedish Language 1 7.5 hp
Grammar, Text and Meaning 7.5 hp
Linguistic Perspectives 2 7.5 hp

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2018

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Gunnarsson, Britt-Louise Vem hörs på seminarier? : kvinnligt och manligt i den akademiska språkmiljön.

  Part of:

  Den nordiska mosaiken : språk- och kulturmöten i gammal tid och i våra dagar : Humanistdagarna [15-16 mars] vid Uppsala universitet 1997

  Uppsala: Univ. : b Studentbokh. [distributör], 1997

  (1997) s. 133-149

  Find in the library

  Mandatory

 • Jansson, Gunilla Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer. En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen.

  Part of:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  (2012) s. 105-117

  Find in the library

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Kahlin, Linda Om användandet av beteckningarna invandrare, utlänningar och svartskallar. : Identitetsarbete i gruppsamtal mellan gymnasieelever i en multikulturell skola

  Part of:

  Svenskans beskrivning : [SvB.]n 27,p Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004

  Växjö: University Press, 2005

  (2005) s. 135-148

  Find in the library

  Mandatory

 • Karlsson, Anna-Malin Goods, services and the role of written discourse

  Part of:

  Communication in the workplace

  Uppsala: FUMS, 2005

  s. 91-104

  Find in the library

 • Kristiansen, Tore; Monka, Malene Sprogholninger blandt unge i Odder

  Part of:

  Nordisk dialektologi og sociolingvistik : foredrag på ̄8. Nordiske dialektologkonference, Århus 15.-18.august 2006

  Aarhus: Aarhus Universitet, 2007

  (2007) s. 227–237

  Find in the library

 • Landqvist, Håkan Moral i samtal till Giftinformationscentralen

  Part of:

  Samtal och språkanvändning i professionerna : rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping, 6-7 november 1997.

  Uppsala: Association suédoise de linguistique appliquée (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA), 1999

  (1999) s. 143–156

  Find in the library

  Mandatory

 • Landqvist, Mats Karlsson, Anna-Malin Med språket som arbetsredskap i vård och omsorg

  Part of:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  (2012) s. 5-11

  Find in the library

 • Lind Palicki, Lena Diskursanalys

  Part of:

  Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  (2015) s. 195-213 (19 s.)

  Find in the library

 • Lind Palicki, Lena Principer och språksyn i språkvårdens diskussioner - exemplet samkönad.

  Part of:

  Från social kategorisering till diskriminering : fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag

  Huddinge: Södertörns högskola, 2015

  (2015) s. 123-152

  Find in the library

 • Melander Marttala, Ulla Språkbakgrund och språkförändring hos studenter - resultat från en enkätundersökning

  Part of:

  Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling : rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006 = Linguistic diversity and sustainable development : papers from the ASLA symposium in Eskilstuna, 9-10 November, 2006

  Uppsala: ASLA, 2007

  s. 225-240

  Find in the library

  Mandatory

 • Milani, Tommaso M. Språkideologiska debatter i Sverige

  Part of:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Milles, Karin Feminist language planning in Sweden

  Part of:

  Current issues in language planning.

  vol. Vol. 12 (2011) nr. Nr. 1 s. 21–33

  Find in the library

 • Milles, Karin Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt

  2. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Milles, Karin The invisible order of the workplace meeting

  Part of:

  Communication in the workplace

  Uppsala: FUMS, 2005

  (2005) s. 28-41

  Find in the library

  Mandatory

 • Nyström, Staffan Ortnamnen och kulturminneslagen : om tolkning och tillämpning av begreppet god ortnamnssed

  1. uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag, 2001

  Find in the library

 • Språklagen. SFS 2009:600

  Riksdagen,

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600

 • Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Vogel, Anna Laddade ord : Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan

  Part of:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  vol. 24 (2014) s. 72-100

  Find in the library

  Mandatory

 • Noreen, Erik; Benson, Sven Fornsvensk läsebok

  2., bearb. uppl.: Uppsala: Uppsala Universitet, 2010

  Find in the library

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Mandatory

 • Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling.

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, [2001]

  Find in the library

  Mandatory

 • Svenska texter. Textsamling till Svensk språkhistoria 1.

  Institutionen för nordiska språk,

  Mandatory

 • Ekerot, Lars-Johan Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk

  2., [utök.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Holmberg, Per; Karlsson, Anna-Malin; Nord, Andreas Funktionell textanalys

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Lyngfelt, Benjamin Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur

  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013

  Mandatory

 • Svenska akademiens grammatik. Teleman, Ulf; Hellberg, Staffan; Andersson, Erik; Christensen, Lisa; Svenska akademien,

  1. uppl.: Stockholm: Svenska akad., 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Bjereld, Ulf Demker, Marie; Hinnfors, Jonas Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen

  3., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions