Syllabus for Medicine in Culture and Society

Medicinen i kultur och samhälle

A revised version of the syllabus is available.

 • 7.5 credits
 • Course code: 5LH345
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Medical Science G2F, History of Science and Ideas G2F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2018-06-19
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: Spring 2019
 • Entry requirements:

  Kursen är en valbar kurs inom läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen, fysioterapitutbildningen, apotekarutbildningen och receptarieutbildningen. För tillträde till kursen krävs att samtliga obligatoriska moment samt alla tentamensprov är avklarade och godkända till och med termin 9 inom läkarutbildningen, termin 4 inom sjuksköterskeutbildningen, termin 5 inom fysioterapeututbildningen, termin 7 inom apotekarutbildningen, termin 4 inom receptarieutbildningen eller motsvarande.

 • Responsible department: Department of History of Science and Ideas
 • Other participating department(s): Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine

Learning outcomes

Kursens övergripande mål är att sätta in medicinen och centrala begrepp om sjukdom och hälsa i en vid kulturell och samhällelig kontext. Kursen ska fördjupa förståelsen av hur sociala, kulturella och politiska faktorer påverkar medicinen, hur relationen mellan patienter och företrädare för medicinska professioner har förändrats, samt ge perspektiv på den egna professionella rollen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Beskriva hur medicin och erfarenheter av sjukdom och hälsa samspelar med sociala och kulturella sammanhang.

Anlägga ett kontextualiserande perspektiv på den egna professionen.

Analysera kön, klass och etnicitet som en del av det medicinska mötet.

Analysera diagnosers uppkomst, bedömningar av avvikelse och normalitet samt ojämlikhet i hälsa och vård utifrån en kulturell och samhällelig kontext.

Kritiskt granska och analysera hur värderingar, intressen och maktrelationer har påverkat medicinens samhällsroll.

Uppvisa en grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Content

Den moderna medicinen är, liksom läkare, vårdpersonal, patienter och anhöriga men också mer abstrakta fenomen som diagnoser, sjukerfarenheter, hälsobegrepp och hierarkier, del av en lång historia, ett visst språk och ett kulturellt och samhälleligt brett sammanhang. Denna kurs undersöker medicinen, både som vetenskap och praktik, i relation till dessa kontexter. Via samtida och historiska exempel och med utgångspunkt i exempelvis skönlitteratur, självbiografier, film och museibesök konkretiserar kursen medicinens plats i våra liv och i relation till staten och samhället. Centrala perspektiv och begrepp hämtas från det tvärvetenskapliga fältet medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Vid seminarier och i skriftliga övningar diskuteras hur skiftande uppfattningar och normer rörande hälsa och sjukdom, förhållandet mellan patienter och företrädare för medicinska professioner, normalt och avvikande, befolkningar och individer påverkar dagens hälso- och sjukvård. Stor vikt läggs vid att diskutera patienters och anhörigas erfarenheter av sjukdom, vård och medicin samt vid att reflektera över den egna professionella rollen.

Instruction

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier.

Assessment

Kursen examineras löpande genom deltagande i obligatoriska seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Den bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppnåtts.

För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment samt regler för deltagande vid tentamen, se utbildningsplan i studiehandboken.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Syllabus Revisions

Reading list

The reading list is missing. For further information, please contact the responsible department.