Syllabus for Education C

Pedagogik C

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2PE172
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G2E
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2012-12-12
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 35, 2013
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: week 36, 2014

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Fejes, Andreas; Thornberg, Robert Handbok i kvalitativ analys

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Thomassen, Magdalene Retzlaff, Joachim Vetenskap, kunskap och praxis : introduktion till vetenskapsfilosofi

  1. uppl.: Malmö: Gleerups utbildning, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Trost, Jan Enkätboken

  4., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Arvastson, Gösta; Ehn, Billy Etnografiska observationer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

 • Bergström, Göran; Boréus, Kristina Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

  2., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

 • Bjereld, Ulf; Demker, Marie; Hinnfors, Jonas Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen.

  senaste: Studentlitteratur,

  Find in the library

 • Dahmström, Karin Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning

  5. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

 • Esaiasson, Peter Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  3. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2007

  Find in the library

 • Fangen, Katrine; Sellerberg, Ann-Mari Många möjliga metoder

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

 • Gunnemark, Kerstin Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Find in the library

 • Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Torhell, Sven-Erik Den kvalitativa forskningsintervjun

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

 • Lantz, Annika Intervjumetodik

  3., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

 • Yin, Robert K. Nilsson, Björn Fallstudier : design och genomförande

  1. uppl.: Malmö: Liber, cop. 2007

  Find in the library

Reading list revisions