Maria Heimer

Researcher at Department of Government; Faculty

Telephone:
+46 18 471 33 40
Mobile phone:
+46 70 570 64 83
E-mail:
Maria.Heimer@statsvet.uu.se
Visiting address:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Maria Heimer forskar om barns rättigheter, särskilt barns rätt att komma till tals, från ett bredare välfärdsperspektiv. Barns rätt till sin egen välfärd omfattar barns rätt till delaktighet i utredningsprocessen och rätt till skydd och stöd under insats i socialtjänstens arbete med utsatta barn.

Hennes tidigare forskning har omfattat utsatta gruppers rätt till röst i ett globalt perspektiv, inklusive fattigdomsbekämpning och utvecklingsstrategier i Kina.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Föredrag

Sveriges föredragshållare på Nordic Congress on Child Welfare 2018 på temat 'Rethinking child protection: child participation and child welfare (September 2018)

Föreläsning tillsammans med UNICEF på Barnrättsdagarna 2018 'Barns rätt att komma till tals i utredningsprocessen' (180425)

Föreläsning på Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens om våld mot barn (180215)

Panelsamtal på Maskrosbarns konferens Framtidens socialtjänst (171211)

Frukostseminarium med släpp av vår forskningsrapport 'Rättighetsbärare eller problembärare? Barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser' utgiven av Stiftelsen Allmänna Barnhuset (170927)

Magelungen och GfBU, Barnets rätt att komma till tals (161013)

Regeringskansliet, Förbättringsresan anordnat av den Nationella samordnaren för den sociala barnavården, Seminarium om Barnets rätt att komma till tals inom sociala barn- och ungdomsvården (160830)

Barnrättsdagarna 2016, panelsamtal om Barns rättigheter kontra föräldrarätten (160413)

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ett nytt forskningsprojekt som håller på att starta upp är 'Biståndsbedömd öppenvård för barn som riskerar att fara illa: Arbetssätt, barns delaktighet och insatsers utfall'. Medverkande i projektet är Nanna Forsgren, FoU Socialtjänst Barn och unga, Region Västerbotten. Projektet är finansierat av Forte inom ramen för tillämpad välfärdsforskning och pågår mellan 2022-2042. Studien rör kommunens egen öppenvård. Det finns mycket liten kunskap om öppenvården trots att den överväldigande majoriteten barn får en insats från öppenvården om de får någon hjälp. Huvudfokus är på barns delaktighet inom öppenvården och huruvida olika öppenvårdsinsatser varit till hjälp för barnet. Ett verktyg där barn svarar på frågor om sin situation ska användas vid uppföljning och avslut av insats.

Maria leder forsningsprojektet 'Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete' som genomförs tillsammans med Region Örebro. Projektet är finansierat av Forte inom ramen för tillämpad välfärdsforskning och pågår mellan 2019-2022. Detta projekt består av fyra olika uppgifter. Bland annat utarbetas ett verktyg i nära samarbete med verkstamheten där barn ska skatta sin egen situation i syfte att ta reda på om hjälpen varit till hjälp för barnet.

Ett avslutat forskningsprojekt handlade om barns rätt till delaktighet inom socialtjänstens arbete med utsatta barn. Medverkande i projektet är Joakim Palme och Elisabet Näsman. Forskningsprojektet är finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Majblomman. Inom ramen för detta större projekt ingår olika delstudier: 1. Utvecklandet av en teoriram hur olika dimensioner av barns välfärd är avhängigt varandra; 2. Granskning av svenskt lagstiftningsarbete sedan 1982 med avseende på barns politiska och sociala rättigheter; och 3. En empirisk undersökning hur utsatta barns rätt att komma till tals påverkar de insatser de erbjuds, och inte erbjuds, samt insatsernas utformning

Hon har också arbetat inom forskningsprojektet ’Barnpolitikens uppkomst och utveckling i ett jämförande perspektiv’, som leds av Joakim Palme och är finansierat av Forte. Projektet pågick mellan 2017-2020, men arbetet pågår fortfarande.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Chapters

Reports

Maria Heimer

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin