Åsa af Geijerstam

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 24 16
E-mail:
asa.af.geijerstam@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

Åsa af Geijerstam is Associate Professor at the Department of Education. Her PhD in linguistics was based on a dissertation on writing in the natural sciences. Her research interests concern writing and reading in the content areas and disciplinary literacy. She teaches at basic, master and postgraduate level with a focus on mother tongue education in teacher education. af Geijerstam also works with projects for the Swedish National Agency for Education, e.g. PIRLS and National tests.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade i lingvistik i dec 2006 med avhandlingen Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Jag har sedan dess arbetat med forskning rörande elevers läsande och skrivande i olika ämnen i skolan, bland annat i VR-projekten Testet under lupp. Konstruktion av läsförståelse i internationella test. samt Funktion, Innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i olika skolår. Jag har även arbetat med olika uppdrag för Skolverket, framför allt i samband med läsförståelseprovet PIRLS. 2019-2021 var jag områdesredaktör för tidskriften Acta Didactica Norden (ADNO).

Jag var under flera år referensperson i arbetet med de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Jag har för närvarande uppdrag som prodekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, programansvarig för lärarprogrammen vid Uppsala universitet och är därmed ordförande i Prograkommittén för lärarprogrammen. Jag är även ordförande i utbildningsutskottet vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. Jag är även ledamot i gruppen som utser pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet, ledamot i stipendienämnden för stiftelser anknutna till Uppsala universitet, ledamot i styrelsen för Cemus samt vt24 ordförande i gruppen som utser projekt som tilldelas pedagogiska utvecklingsmedel (PUMA-medel).

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Åsa af Geijerstam

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin