Propensity Score Methods and Multicollinearity

Time period: 2012-01-01 to 2013-06-30

Funder: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

Type of award: Project grant

Total fundning: 858 000 SEK

Att utföra experiment är det bästa sättet att analysera orsakssamband. I praktiken är det ofta inte möjligt att utföra experiment utan andra metoder måste användas. En sådan är att jämföra individer som är lika förutom den behandling som vill analyseras och denna metod benämns benägenhetspoängsmetoden. För att beräkna benägenhetspoängen används bakgrundsvariabler. Vanligt förekommande bakgrundsvariabler är exempelvis ålder, kön, utbildningsnivå. När bakgrundsvariablerna är starkt beroende, som ålder och arbetslivserfarenhet, blir benägenhetspoängen osäker att beräkna. Detta kallas multikollinjäritet. I det här metodologiska projektet kommer effekterna av multikollinjäritet på benägenhetspoängen att närmare analyseras, förslag på åtgärder mot effekten av multikollinjäritet kommer att tas fram och analyseras. De föreslagna åtgärderna kommer även att användas för att återanalysera tidigare frågeställningar för att se om slutsatserna är robusta eller ändras.